Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Na neformálnej konferencii o kreatívnej vede

Vďaka programu Kreatívna veda je vyučovanie zážitkové

24. 11. 2023 | videné 594-krát

Kolektív vedcov a vedkýň zo Slovenskej akadémie vied v tomto školskom roku realizuje už druhý ročník vzdelávacieho programu Kreatívna veda. Do základných škôl prináša zážitkové vzdelávanie v predmetoch fyzika, chémia, biológia a technická výchova. V súčasnosti sa program realizuje v 6. ročníku, no autori programu už teraz plánujú jeho rozšírenie. Pri tejto príležitosti sa v stredu 22. novembra 2023 na pôde Ústavu pre výskum srdca CEM SAV, v. v. i., uskutočnila neformálna konferencia venovaná pedagogickej obci s cieľom výmeny skúseností a rozšírenia povedomia o programe medzi ďalšie školy.

Autorský kolektív Kreatívnej vedy tvoria vedci a vedkyne z Ústavu polymérov SAV, v. v. i., Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. v., Chemického ústavu SAV, v. v. i., Ústavu pre výskum srdca CEM SAV, v. v. i., a Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV, v. v. i. Hlavným hnacím motorom autorov programu je všeobecný pokles záujmu mladých ľudí na Slovensku o prírodné vedy, ako aj kontinuálny pokles prihlášok na prírodovedné študijné programy na slovenských univerzitách. Podľa Kláry Velmovskej z Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá zastrešuje metodickú stránku vzdelávacieho programu v predmete fyzika, je potrebné začať s motiváciou k týmto predmetom už od momentu, keď sa žiaci začnú stretávať s predmetmi ako fyzika, chémia alebo biológia.

„S fyzikou sa stretávajú žiaci od šiesteho ročníka. Už odvtedy považujeme za potrebné, aby nedostávali poznatky hotové, ale aby sa sami pokúšali prichádzať na nejaké zákonitosti a na to, ako svet funguje. Potrebujú dostávať vhodné podnety, a práve tento projekt by mal tomu napomôcť,” vysvetlila Velmovská.

Vzdelávací program Kreatívna veda pritom základné školy zaujal už od svojho štartu. „V prvom ročníku sa do programu v predmetoch fyzika a technická výchova zapojilo 24 škôl a v tom druhom už 75 škôl. Učiteľ, ktorý sa prihlási cez našu stránku, má možnosť získať kreatívny balík experimentálnych  pokusov v predmete fyzika pre 6. ročník na celý školský rok. Sú tam pomôcky pre zhruba 60 rôznych pokusov, ktoré sú nastavené podľa učebnej osnovy,“ vysvetľuje jedna z garantov programu Alena Opálková Šišková z Ústavu polymérov SAV, v. v. i.

Tvorbe pomôcok predchádzal aj vzájomný dialóg vedeckej a pedagogickej obce. Nebolo to inak ani v prípade pomôcok určených na biológiu. „Vždy sme mali snahu porozumieť učiteľom, čo a akým spôsobom učia. Preto sme po rozhovoroch s učiteľkami vytvorili biologický set, v ktorom nájdu nielen bežné laboratórne pomôcky, ale aj také, ktorými budú môcť na svojich hodinách priamo pracovať tak, aby bola ich výučba kreatívna a zážitková,“ spresňuje  odborný garant predmetu biológia Miroslav Ferko z Ústavu pre výskum srdca CEM SAV, v. v. i.

Na konferencii odzneli viaceré prejavy vďaky aj podnetné nápady zo strany prítomných učiteliek. „My sme set pomôcok na fyziku dostali v septembri, pracujeme s nimi a musím povedať, že je výborné, že máme všetky potrebné pomôcky dostupné na jednej kope. Ani deti nie sú stratené a pracujú veľa v skupinách. Chcem poďakovať pani docentke Velmovskej a Slovenskej akadémii vied za to, že takýto program vznikol a verím, že bude pokračovať ďalej,“ skonštatovala Monika Vaňová zo ZŠ v Tvrdošovciach.  

Bola som prekvapená, ako dobre sa príručka a pomôcky držia línie učebnice z fyziky pre 6. ročník. Našla som tam však aj množstvo nových inšpiratívnych cvičení a meraní, dá sa to naozaj krásne využiť,“ uviedla riaditeľka ZŠ s MŠ Podolie Jana Schreiberová, ktorá svoju jedinú nevýhodu videla vo vyššom počte žiakov, s ktorými v triede pracuje. „Pri tridsiatich žiakoch sa stalo, že sme sa niekedy nestihli dopracovať k výsledku alebo ho rozdiskutovať. Učivo fyziky 6. ročníka je celkom dobre rozložené. Držím vám palce, keď budete robiť 8. ročník, pretože tam je to veľmi nahustené. Ďakujeme za tie pomôcky, inšpirovali ma,“ povzbudila autorov programu J. Schreiberová.

Učiteľka predmetu technická výchova a fyzika Katarína Radvanská zo ZŠ Dolné Orešany ocenila okrem iného aj možnosť pomôcky recyklovať. „Materiály a pomôcky sa dajú použiť aj na fyzike pre siedmakov, prípadne na iných predmetoch. Teším sa z toho, že by tento projekt mohol pokračovať. Fyzika pre 7. ročník veľmi súvisí so siedmackou chémiou. Témy sa tam v mnohom prekrývajú. Rada to potom otestujem,“ dodala K. Radvanská.

Podujatie prinieslo množstvo cenných rád, inšpiratívnych nápadov a podnetných diskusii, ktoré organizátorom napomôžu vytvárať adresnejšiu podporu pedagógov pri uplatňovaní kreatívnych foriem zážitkového vzdelávania. 

Program Kreatívna veda vznikol s podporou: MŠVVaŠ SR, SAV, Univerzity Komenského, Slovenskej Technickej Univerzity a občianskych združení All4Science, o. z., a PREVEDA, o. z. Podrobné informácie a aktuálne aktivity sú na webovej stránke.

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články