Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračné foto

Pozvánka na seminár Lire-travailler Derrida

2. 11. 2023 | videné 152-krát

Pozývame Vás na seminár Lire-travailler Derrida, ktorý vznikol v roku 2013, združuje doktorandov/ky, doktorov/ky a študenotv/ky z rôznych univerzít. V tomto roku budú účastníci/ky čítať dielo "Hospitalité Vol. II" (1995 - 1996). Seminár, ktorý je otvorený pre všetkých, sa venuje analýze jednotlivých kapitol a od účastníkov/čiek sa očakáva, že text budú mať prečítaný pred každým seminárom, jazyk seminára je francúzština.


Hospitalité  Volume II. Séminaire (1996-1997)

Popis knihy: Jacques Derrida niekoľko rokov pokračoval v cykle výskumu aktuálnych filozofických, etických, právnych a politických otázok týkajúcich sa pojmu zodpovednosti. Po tom ako sa zameral na témy tajomstva a svedectva, sa venoval aj problematike cudzinca. Kto je to "cudzinec"? Ako ich príjímame? Ako sú utláčaní? Aký je rozdiel medzi "iným" a "cudzincom"? Čo je to pozvanie, návšteva, "navštívenie"? Tieto a podobné otázky viedli Jacquesa Derridu v druhom ročníku jeho seminára o pohostinnosti k tomu, aby sa podrobne venoval  problematike pohostinnosti v judaizme, pričom sa inšpiroval biblickými textami, interpretovanými Emmanuelom Levinasom, a potom arabsko-moslimskej problematike, v rámci ktorej študoval dielo Louisa Massignona a jeho diskurz o tradícii abrahámovskej pohostinnosti. Interpretácia týchto dvoch hlavných diel sa zameriava na pojem a slovo "substitúcia". "Substitúcia" zaujíma rozhodujúce a záhadné miesto v centre týchto dvoch myšlienkových línií, a to práve v súvislosti s prijatím a pohostinnosťou. Jacques Derrida skúma filiácie aj "logiku" tohto pojmu.

Semináre (online seminár + osobné stretnutia): od 9. novembra 2023 do 4. apríla 2024, od 18:00 do 20:00 hod. Zasadnutia sa budú konať v Université Paris 8 v miestnosti A2 201 s výnimkou 23. novembra (miestnosť A2 202) a 7. decembra (miestnosť A2 204). Budú sa vysielať aj prostredníctvom videokonferencie a sú otvorené pre študentov všetkých úrovní bez predchádzajúcej registrácie. Ak chcete získať link na seminár, kontaktujte organizačný výbor.

Program :

9. novembra 2023 Première séance. Le 13 novembre 1996 + Annexe
23. novembra 2023 Deuxième séance. Le 20 novembre 1996
7. decembra 2023 Troisième séance. Le 4 décembre 1996
11. január 2024 Quatrième séance. Le 18 décembre 1996
25. január 2024 Cinquième séance. Le 8 janvier 1997
8 februát 2024 Sixième séance. Le 12 février 1997
22 február 2024 Septième séance. Le 19 février 1997
7 marec 2024 Huitième séance. Le 5 mars 1997
21 marec 2024 Neuvième séance. Le 12 mars 1997
4 apríl 2024 Dixième séance. Le 7 mai 1997

Organizátorky/i:
Marta Hernandez Alonso (martahernandezalonso@hotmail.com), Yi Chen (jude82514@gmail.com), Giustino De Michele (giustinodemichele@gmail.com), Elias Jabre (eliasjabre@yahoo.fr), Alžbeta Kuchtová (alzbet.kuchtova@gmail.com), Alejandro Orozco (alexorhgo@gmail.com), Srijan Uzir, (srijanuzir@gmail.com).

 

Text: Alžbeta Kuchtová

Ilustračné foto: Tom Hermans/Unsplash

 

 

Groupe de lecture « Lire-travailler, Derrida

 

Le groupe de lecture Lire-travailler, Derrida, créé en 2013, regroupe des doctorants et des docteurs de différentes universités ainsi qu’un public non exclusivement universitaire. Les membres tournent au fil des années. Ils se sont réunis d’abord dans les locaux de l’ENS, puis de l’EHESS, avant d’être accueillis en 2020-2021 à Paris 8 par le LLCP.
Nous avons choisi cette année de travailler le séminaire «  Hospitalité Vol. II » de 1996 - 1997. L’atelier, ouvert à tou(te)s, est consacré au commentaire de chacune des séances du séminaire que les participant(e)s seront supposé(e)s avoir lues avant de venir.

Hospitalité 
Volume II. Séminaire (1996-1997)

Jacques Derrida poursuivit pendant plusieurs années un cycle de recherches sur les enjeux actuels (philosophique, éthique, juridique ou politique) du concept de responsabilité. Après avoir privilégié, à titre de fil conducteur, les thèmes du secret et du témoignage, il a élaboré une problématique de l’étranger. Qu’appelle-t-on « un étranger » ? Comment l’accueille-t-on ? Comment le refoule-t-on ? Quelle différence entre un autre et un étranger ? Qu’est-ce qu’une invitation, une visite, une « visitation » ? Ces questions et d’autres semblables ont conduit Jacques Derrida dans cette deuxième année de son séminaire sur l’hospitalité à cheminer assez longuement dans une problématique judaïque de l’hospitalité, se laissant alors guider par des textes bibliques, parfois interprétés par Emmanuel Levinas, puis dans une problématique arabomusulmane sur le seuil de laquelle il étudie l’œuvre de Louis Massignon et son discours sur la tradition de l’hospitalité abrahamique. La lecture de ces deux grands corpus se rassemble à un moment donné autour du concept et du mot de « substitution ». La « substitution » occupe au centre de ces deux pensées une place décisive et énigmatique, justement quant à l’accueil et à l’hospitalité. Jacques Derrida en étudie à la fois les filiations et la « logique ».

Séances (séminaire en ligne + séances en présentiel) : 1 jeudi sur 3, du 9 novembre 2023 au 4 avril 2024, de 18h00 à 20h00. Les séances auront lieu en salle A2 201, sauf le 23 novembre (salle A2 202) et le 7 décembre (salle A2 204). Elles seront également diffusées en visioconférence et sont ouvertes aux étudiants de tous les niveaux sans inscription préalable. Pour recevoir le lien des séances, merci de contacter le comité d’organisation.

Programme :

 • 9 novembre 2023 Première séance.
  Le 13 novembre 1996 + Annexe
 • 23 novembre 2023 Deuxième séance.
  Le 20 novembre 1996
 • 7 décembre 2023 Troisième séance.
  Le 4 décembre 1996
 • 11 janvier 2024 Quatrième séance.
  Le 18 décembre 1996 
 • 25 janvier 2024 Cinquième séance.
  Le 8 janvier 1997
 • 8 février 2024 Sixième séance.
  Le 12 février 1997
 • 22 février 2024 Septième séance.
  Le 19 février 1997
 • 7 mars 2024 Huitième séance.
  Le 5 mars 1997
 • 21 mars 2024 Neuvième séance.
  Le 12 mars 1997
 • 4 avril 2024 Dixième séance.
  Le 7 mai 1997

Organisateurs 2023-2024 :
Marta Hernandez Alonso (martahernandezalonso@hotmail.com), Yi Chen (jude82514@gmail.com), Giustino De Michele (giustinodemichele@gmail.com), Elias Jabre (eliasjabre@yahoo.fr), Alžbeta Kuchtová (alzbet.kuchtova@gmail.com), Alejandro Orozco (alexorhgo@gmail.com), Srijan Uzir, (srijanuzir@gmail.com).

 

 

Súvisiace články