Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pamätná tabuľa prof. MUDr. Viktora Bauera, DrSc.

V Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV odhalili pamätnú tabuľu prof. MUDr. Viktora Bauera, DrSc.

9. 11. 2023 | videné 575-krát

Na pôde Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., sa v stredu 8. novembra 2023 konala slávnosť na počesť pamiatky prof. MUDr. Viktora Bauera, DrSc., bývalého vedeckého pracovníka a riaditeľa Ústavu experimentálnej farmakológie SAV. Súčasťou udalosti bolo aj odhalenie jeho pamätnej tabule.

Prof. MUDr. Viktor Bauer, DrSc., (*31.5.1942 †11.5.2018) pôsobil v pôvodnom Ústave experimentálnej farmakológie SAV od roku 1969. Zastával niekoľko významných postov: bol vedeckým pracovníkom, vedúcim oddelenia a v rokoch 1990 – 1999 riaditeľom. Do mysle mnohých ľudí sa zapísal ako špičkový vedec, neúnavne prahnúci po posune vedy a výskumu a tiež ako čestný a priateľský človek, vždy ochotný podať pomocnú ruku. 

Slávnosť, ktorú spoločne s Ústavom experimentálnej farmakológie a toxikológie (ÚEFT) CEM SAV zorganizovala Akademická rada Maďarov na Slovensku, sa konala 8. novembra v zasadacej miestnosti ÚEFT. Prof. Bauer bol dlhoročným aktívnym zahraničným členom Maďarskej akadémie vied.  Za celoživotné zásluhy prof. Bauera sa Akademická rada Maďarov na Slovensku rozhodla zvečniť jeho pamiatku pamätnou tabuľou.

Podujatie otvoril RNDr. Michal Dubovický, CSc., bývalý riaditeľ ÚEFT. Privítal prítomných hostí, medzi ktorými nechýbali predstavitelia Akademickej rady Maďarov na Slovensku, Predsedníctva SAV, vedenia ÚEFT, Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., ale i bývalí kolegovia a kolegyne prof. Bauera a jeho najbližšia rodina.

Dr. Helena Kanďárová, ERT, riaditeľka ÚEFT, pokračovala v príhovore, v ktorom si uctila pamiatku prof. Bauera. Vyzdvihla jeho nespočetné zásluhy za prínos do vedného odboru farmakológia, vedenie mladých vedcov a vedkýň a jeho priateľskú osobnosť, ktorá sa vždy zaujímala a aktívne pracovala pre rozvoj ústavu. Riaditeľka ústavu tiež pripomenula, že pamätná tabuľa prof. Bauera je pripomenutím jeho oddanosti k vede a poznaniu, ktoré dokážu meniť svet.

Nasledovali laudácie na počesť prof. Bauera, ktoré dvojjazyčne predniesli prof. András Mészáros, PhD., predseda Akademickej rady Maďarov na Slovensku, spoločne s Dr. Dubovickým.

Prof. Bauer dlhé roky tvoril tvár slovenskej farmakológie a aj napriek dlhodobým zdravotným ťažkostiam sa do posledných dní venoval vede. Mal aj nemalé zásluhy na politickej a spoločenskej úrovni. V roku 1992 sa stal členom Rady vlády SR pre národnosti. V rokoch 2005 – 2007 bol veľvyslancom SR v Turecku. Bol tiež zakladajúcim členom Učenej spoločnosti Slovenska, členom početných odborných komisií a grantových agentúr a mal nemalú zásluhu na založení Univerzity J. Selyeho v Komárne. Bol tiež významným a vyhľadávaným recenzentom, členom redakčných rád odborných periodík a vychoval viac ako 14 domácich aj zahraničných doktorandov.  

Po spomienke na prof. Bauera nasledovalo samotné odhalenie pamätnej tabule v priestoroch ÚEFT, v Pavilóne lekárskych vied SAV.  

Prítomní si na záver vypočuli poďakovanie pani Edit Bauerovej, manželky prof. Bauera. Pani Bauerová vyzdvihla spoluprácu Akademickej rady Maďarov na Slovensku s vedením ÚEFT na príprave tohto slávnostného podujatia. Pripomenula, že ústav bol po celý jeho aktívny vedecký život jeho druhou rodinou.

Česť jeho nehynúcej pamiatke!

 

Spracovala: Lucia Milec, ÚEFT CEM SAV, v. v. i.

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články