Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Dominika Oravkinová si prevzala ocenenie „Danubius Young Scientist Awards“

Danubius Scientist Awards 2023 pre mladých vedcov získala archeologička Dominika Oravkinová

2. 11. 2023 | videné 682-krát

Vo štvrtok 19. októbra 2023 v rámci „Danubius Awards 2023“ ocenili za ich akademické úspechy výnimočné vedecké osobnosti z podunajského regiónu. Medzi ocenenými mladými výskumníkmi a výskumníčkami je aj Dominika Oravkinová z Archeologického ústavu SAV, v. v. i. Ocenenia odovzdal riaditeľ oddelenia pre medzinárodnú vedecko-výskumnú spoluprácu v rámci Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a kultúru Rakúskej republiky Heribert Buchbauer spoločne s Dr. Cătălinou Armanca Ancuța, prorektorkou a vicekancelárkou zodpovednou za internacionalizáciu a stratégiu diaspóry na Západnej Univerzite v Temešvári.

Prestížne ocenenie „Danubius Awards“ založili v roku 2011 s cieľom oceniť jednotlivcov, ktorí sa výnimočným spôsobom svojou akademickou prácou alebo tvorbou zaoberajú dunajským regiónom. Dáva sa každoročne, pričom sa alternatívne uznávajú úspechy v humanitných, kultúrnych a spoločenských vedách a úspechy v biologických vedách (2023). 

Ocenenie sa od roku 2014 udeľuje aj v kategórií „Danubius Young Scientist Awards“, ktorá vyzdvihuje vedeckú prácu a talent mladých výskumníkov a podporuje ich zapájanie do výskumu Dunaja a podunajského regiónu. V roku 2017 oceneniu pribudla aj kategória „Danubius Mid-Career Award“.

Medzi štrnástimi mladými ocenenými vedcami a vedkyňami bola v tomto ročníku vyznamenaná aj Dominika Oravkinová z Archeologického ústavu SAV, v. v. i. „V posledných rokoch, vďaka podpore domácich a medzinárodných grantov (APVV, VEGA, National Geographic, Návratová projektová schéma SAV), mám vzácnu príležitosť stabilne spolupracovať s odborníkmi z príbuzných vedných disciplín doma a v zahraničí, ale tiež s múzeami, občianskymi združeniami a s miestnymi autoritami,“ približuje D. Oravkinová, ktorú oslovili hlavne terénny výskum opevneného sídliska v Spišskom Štvrtku a materiálové analýzy nálezov zo sídlisk a pohrebísk zo staršej doby bronzovej na východnom Slovensku (napr. keramika, kostená a parohová industria, bronzové predmety, jantár). „Stále prekvapujú novými poznatkami, ktoré dokladajú značnú spoločensko-ekonomickú úroveň a komplexnosť výmenno-obchodných vzťahov nad rámec karpatskej oblasti. Podtrhujú tým význam dunajského regiónu ako komunikačného koridoru s kľúčovým významom pre spoločnosť osídľujúcu naše územie už pred 3500 rokmi,“ približuje výskum mladá ocenená archeologička.

Na slávnostnom odovzdávaní cien sa zúčastnil aj Martin Polaschek, rakúsky spolkový minister školstva, vedy a výskumu. Vo svojom príhovore zdôraznil veľký význam excelentného vedeckého výskumu pre akademický uzol Rakúska a Podunajska. „Všetci ocenení sú dôkazom zásadného prínosu vedy k zachovaniu podunajského regiónu ako živej a ekonomickej oblasti a k ​​rozvoju riešení z hľadiska udržateľnosti,“ povedal spolkový minister Polaschek. „Okrem toho ma teší, že sme tento rok už po desiatykrát udelili ceny ´Danubius Young Scientist Awards´, čím sme prispeli k zviditeľneniu vynikajúcich talentov v regióne. Všetkým oceneným k úspechu srdečne blahoželám. Vďaka svojmu vynikajúcemu výkonu posúvajú naše výskumné a vedecké centrum o veľký krok ďalej.“ 

Ocenená Dominika Oravkinová vníma prestížne ocenenie výsledkov doterajšej práce ako dôležitý stimul pre rozvoj ďalších plánovaných aktivít a projektových spoluprác na regionálnej, nadregionálnej a európskej úrovni.  

Cenu „Danubius Award 2023“ získal prof. Andreas H. Farnleitner. Ocenenie „Danubius Mid-Career Award 2023“ dostal Dr. Marco Beaumont. 

 

Zdroj: Tlačová správa Inštitútu pre podunajskú oblasť a strednú Európu

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: ©West University of Timișoara

Súvisiace články