Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

SAV_Entrance.jpg

Z októbrového zasadnutia Snemu SAV

26. 10. 2023 | videné 553-krát

Snem SAV sa na svojom zasadnutí vo štvrtok 26. októbra 2023 v Aule SAV v Bratislave na Patrónke zaoberal najmä pravidlami výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa, ako aj vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied.

Po úvodnej kontrole uznesení predniesol informáciu o rozpise rozpočtu na rok 2023 podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu Juraj Koppel. Po krátkej diskusii Snem SAV zobral na vedomie Informáciu o rozpise rozpočtu SAV na rok 2023 v zmysle snemom schválených zásad.

Snem prerokoval a s pripomienkami schválil Návrh postupu rozpisu mzdových prostriedkov verejných výskumných inštitúcií na rok 2024 a uložil Predsedníctvu SAV vypracovať úplné znenie dokumentu a zverejniť ho na webovom sídle SAV do 30. novembra 2023.

Hlasovaním po komorách a bez pripomienok Snem SAV ďalej schválil Zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie na rok 2024. Rovnako aj pri tomto dokumente snem nariadil Predsedníctvu SAV vypracovať úplné znenie zásad a zverejniť ich do konca novembra 2023 na webovom sídle SAV.

Rozsiahlu diskusiu vyvolalo prerokovanie a schvaľovanie Pravidiel výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie založenej SAV a Pravidiel výberového konania na obsadzovanie miesta vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie založenej SAV. Oba dokumenty nakoniec Snem SAV s pripomienkami schválil.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Pavel Novák, CSČ SAV

Súvisiace články