Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Odmenení zástupcovia

Slávnostné stretnutie pri príležitosti výročia založenia Ústavu ekológie lesa SAV

24. 10. 2023 | videné 557-krát

Ústav ekológie lesa SAV sa podieľa na vedeckom výskume už 40 rokov. Uplynulé štyri desaťročia si vo štvrtok 19. októbra 2023 pripomenuli účastníci slávnostného zhromaždenia, zorganizovaného pri príležitosti tohto výročia v priestoroch ústavu vo Zvolene.

Na začiatku podujatia zazneli slávnostné fanfáry trubačov. Nasledoval príhovor riaditeľky ústavu RNDr. Ľubice Ditmarovej, PhD., ktorá tiež privítala všetkých prítomných, osobitne členov Predsedníctva SAV – prof. RNDr. Ľubicu Lacinovú, DrSc., Ing. Mareka Radvanského, PhD., RNDr. Pavla Simana, PhD., ďalej prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., rektora Technickej univerzity vo Zvolene, prof. Ing. Mariána Schwarza, PhD., dekana Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, prof. Dr. Mgr. Jaroslava Ďurkoviča, prodekana Lesníckej fakulty TU vo Zvolene pre vedeckovýskumné vzťahy a Ing. Ladislava Kullu, PhD., riaditeľa Lesníckeho výskumného ústavu Národného lesníckeho centra. Okrem spomínaných hostí sa na stretnutí zúčastnili aj pracovníci z blízkych akademických pracovísk, Štátnej ochrany prírody SR, bývalí riaditelia ústavu a bývalé a súčasné kolegyne a kolegovia.

Po príhovore sa ujal slova RNDr. Anton Krištín, DrSc., ktorý pracuje v ústave takmer od jeho založenia v roku 1983. Vo svojom referáte zdôraznil najdôležitejšie historické míľniky rozvoja ústavu a pripomenul s nimi späté osobnosti. Uviedol, že snahy založiť na Slovensku ústav s orientáciou na základný výskum v oblasti lesných ekosystémov a na ne viazaných organizmov pretrvávali desiatky rokov pred pamätným dátumom, 1. január 1983, keď v rámci Ústavu experimentálnej biológie a ekológie Centra biologicko-ekologických vied SAV v Bratislave (ÚEBE CBEV SAV), na základe uznesenia Predsedníctva SAV vznikla vo Zvolene Pobočka pre výskum lesných ekosystémov (ďalej Pobočka). Bolo to v čase, keď riaditeľom spomínaného ÚEBE CBEV SAV bol akademik Ľudovít Weismann. V čase vytvorenia pracoviska mal ústav tri vysunuté pracoviská (výskumné stanice) v Banskej Štiavnici, Starých Horách a Východnej a tvorilo ho 20 pracovníkov, z toho päť vedeckých. Neskôr, keď ÚEBE zrušili, Pobočka podliehala riaditeľovi centra, ktorým bol naďalej Ľudovít Weismann.

Ďalším míľnikom bolo, keď z Pobočky vznikol Ústav ekológie lesa Centra biologicko-ekologických vied SAV, a to 1. júla 1987. Prvým riaditeľom sa stal doc. Ing. Milan Voško, CSc. (1987 – 1990). O tri roky, 1. júla 1990 sa ústav osamostatnil a odvtedy nesie názov Ústav ekológie lesa SAV. Doc. Vošku na riaditeľskom poste vystriedali prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc., (1990 – 2000) a Ing. Jozef Váľka, PhD. (2001 – 2016), ktorý odovzdal štafetu súčasnej riaditeľke RNDr. Ľubici Ditmarovej, PhD.

Dr. Krištín oživil spomienky na neľahké začiatky pracoviska vo Zvolene, keď bolo treba vynaložiť veľa úsilia zo strany všetkých pracovníkov aj manuálnej práce pri stavebných úpravách získaných priestorov, čo dokumentoval vzácnymi fotografiami z tých čias. Na tieto jeho spomienky reagovali a doplnili ich vo svojich krátkych vystúpeniach prof. Bublinec a Dr. Váľka. Opísali zápas o nadobudnutie vlastníctva k budove, budúcemu sídlu ústavu. Kľúčovú rolu v tom zohral vtedajší prednosta Okresného úradu vo Zvolene Ing. Peter Randuška, CSc., tiež prítomný na stretnutí. Dr. Krištín hovoril o medzinárodnej spolupráci počas uplynulých rokov, spomenul aj vedecké výpravy do vzdialených oblastí – Laponska, Číny, na Madagaskar, organizovanie významných medzinárodných vedeckých podujatí, návštevu princa Charlesa, súčasného kráľa Karola III., na výskumných objektoch ústavu v Badínskom pralese a ďalšie udalosti z histórie.

Program pokračoval referátom Ing. Milana Barnu, PhD., z Oddelenia dynamiky lesných ekosystémov ÚEL. Venoval sa Ekologickému experimentálnemu stacionáru v Kremnických vrchoch, ktorý bol založený takmer hneď po vzniku ÚEL v roku 1986. Od začiatku na stacionári prebiehal výskum celého lesného ekosystému, čo neskôr podnietilo jeho začlenenie medzi lokality pre dlhodobý ekologický výskum (LTER), ktorý iniciovala Národná nadácia pre rozvoj vedy USA. Už 37 rokov sa tu realizuje výskum zameraný na produktivitu, štruktúru a procesy v bukovom ekosystéme, ako aj únosnosť antropických vplyvov.

Významné medzníky vedeckého smerovania ÚEL SAV priblížil zástupca riaditeľky ústavu Ing. Miroslav Blaženec, PhD. Ponúkol prehľad o riešených projektoch, publikačnej činnosti, doktorandskom štúdiu a o vývoji infraštruktúry pracoviska, a to podľa jednotlivých decénií od vzniku Pobočky v roku 1983. Ako ukázali prezentované grafy, striedali sa úspešné a menej úspešné obdobia, od akreditácie ústavov SAV v roku 2016 ústav zaznamenáva stály progres. Vyzdvihol fakt, že v súčasnosti sa riešia tri prestížne projekty v rámci programu Horizon Europe, z toho jeden ústav aj koordinuje. Čo sa týka vedeckého a výskumného smerovania, uviedol dve strategické priority ústavu. Sú to ekologické interakcie v lesných a urbánnych ekosystémoch a adaptácia ekosystémov na globálnu zmenu. V ústredí vo Zvolene a na detašovaných pracoviskách v Nitre – Oddelenie fytopatológie a mykológie, v Bratislave – Oddelenie strategických a environmentálnych analýz, a vo Vieske nad Žitavou – Arborétum Mlyňany je zamestnaných 105 pracovníkov (údaj k 30. septembru 2023), čo je niekoľkonásobne viac ako pred 40 rokmi.

Dr. Barna, predseda Redakčnej rady časopisu Folia Oecologica, priblížil ďalšie jubileum spojené s ústavom – 50 rokov od začiatku vydávania periodika Folia Oecologica (predtým Folia Dendrologica). Zo zborníka orientovaného na dreviny sa stalo rešpektované medzinárodné impaktované periodikom (impakt faktor 1,3) so zameraním na ekológiu lesných ekosystémov so širším spektrom disciplín od biológie až po ochranu lesa a prírody, ktorým sa venujú publikované články autorov z celého sveta. Šéfredaktor Dr. Barna a výkonná redaktorka časopisu Ing. Katarína Sládeková sa ocitli aj medzi pracovníkmi, ktorí boli ocenení za dlhoročnú prácu a prínos pre ústav.

Program stretnutia pokračoval odovzdaním Zlatej čestnej plakety Dionýza Štúra RNDr. Ľubici Ditmarovej, PhD. Dr. Ditmarová v roku výročia ústavu oslavuje aj svoje životné jubileum. Členka Predsedníctva SAV prof. Ľubica Lacinová jej poďakovala za vedeckú i manažérsku prácu. V laudáciu boli ocenené jej významné výsledky, ktoré dosiahla vo vedeckej oblasti i v riadiacej činnosti.

Celé znenie laudácia RNDr. Ľubice Ditmarovej, PhD., je v prílohe.

Prítomní zástupcovia vedeckých a akademických inštitúcií odovzdali pani riaditeľke ďakovné listy a iné ocenenia pri príležitosti výročia inštitúcie – prof. Kropil Zlatú medailu TU vo Zvolene, pozornosť vzbudilo ocenenie vytvorené s použitím dreva, odovzdávajúci Dr. Kulla ho skomentoval ako 200 g uskladneného uhlíka. Svoje laudáciá predniesli aj Ing. Jaromír Kučera, PhD., generálny riaditeľ Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., a prof. RNDr. Zita Izakovičová, PhD., riaditeľka Ústavu krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Na záver oficiálnej časti Dr. Ditmarová odovzdala pamätné listy za unikátne možnosti spolupráce predstaviteľom spolupracujúcich inštitúcií – prof. Kropilovi, prof. Schwarzovi, prof. Ďurkovičovi, Dr. Kullovi, Ing. Vladimírovi Hrúzovi, zoológovi zo Správy CHKO Poľana, za prínos pre ústav trom bývalým riaditeľom ústavu – za nežijúceho doc. Vošku prevzala ocenenie manželka, ďalej bývalým pracovníkom ústavu, prof. em. RNDr. Alexandrovi Dudichovi, CSc., Ing. Vojtechovi Šušlíkovi, CSc., Ing. Jánovi Kuklovi, CSc., bývalej pracovníčke ústavu, Blažene Gregorovej. Ďakovný list si prevzal aj Dr. Randuška. Ďalší ocenení boli z radov súčasných vedeckých a administratívnych a technických pracovníkov ústavu.

Príjemné posedenie po oficiálnej časti bolo spojené s uvedením do života vytvorenej Galérie osobností Ústavu ekológie lesa. Tvoria ju predchádzajúci riaditelia, ktorí ústav budovali a kreovali a zanietení vedci, ktorých práca presiahla hranice Slovenska a mala významný medzinárodný ohlas. Väčšina z nich už nežije, ich verné podobizne mohol umelec vytvoriť zo zachovaných fotografií. Do galérie sa tak zaradili Gejza Steinhübel, Štefan Korpeľ, Jan Patočka, Ferdinand Tokár, Andrej Stollmann, Alexander Dudich, Ctibor Greguš, Alojz Cicák, Ján Kukla, Gabriela Juhásová, Peter Zach, Anton Krištín.

Dnešná doba kladie na vedu a ľudí v nej vysoké nároky, napriek tomu je potrebné dívať sa na budúcnosť nášho pracoviska s optimizmom. Vo svojom príhovore to vyjadrila riaditeľka ústavu Ľubica Ditmarová: „Všetci dnes vnímame, že súčasná veda plní výnimočnú úlohu – musí poskytnúť špičkové znalosti s cieľom dokázať riešiť problémy zajtrajška. Rada by som v tejto vzácnej chvíli vyslovila nádej, že nové príležitosti využijeme a náš ústav tu bude i ďalších 40 rokov.“

 

Spracovala: Katarína Sládeková, Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články