Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na prednášku

Voltampérometrické metodológie a aplikácie v analytickej chémii alebo polarografia po skoro sto rokoch

19. 10. 2023 | videné 409-krát

Cyklus prednášok Chemické horizonty pokračuje ďalšou prednáškou na tému Voltampérometrické metodológie a aplikácie v analytickej chémii alebo polarografia po skoro sto rokoch, s ktorou vystúpi prof. Ing. Peter Tomčík, PhD., z Katedry chémie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Podujatie sa skutoční  online v stredu 8. novembra cez MS Teams o 14.00 hod.

Prednáška sa bude venovať minuloročnému 100. výročiu objavenia polarografie a nastávajúcemu 90. výročiu odvodenia Ilkovičovej rovnice ako fundamentálneho vzťahu v polarografii. Bude sa diskutovať o principiálnom vývoji polarografie až do súčasnosti a budú spomenuté rôzne aplikácie spravidla pre elektroanalytické stanovenie rôznych látok v rôznych matriciach. Tieto stanovenia sú založené na voltampérometrickej detekcii, to znamená, v porovnaní s klasickou polarografiou za použitia vyšších polarizačných rýchlostí a neortuťových stacionárnych pracovných elektród, ktoré nekvapkajú. Tuhé elektródové materiály umožňujú znížiť charakteristický rozmer elektródy až na úroveň mikro a nanometrov čo umožňuje merania in vivo, kde sa ostatné analytické techniky nedostanú.

Prednáška sa uskutoční s finančnou podporou agentúry VEGA č. projektu 1/0128/21.

 

Text: Ivan Šalitroš, STU Bratislava

Foto: Peter Tomčík

Súvisiace články