Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Plagát prezentácie 12.10.2023

Prednáška a prezentácia monografie Hany Studeničovej

4. 10. 2023 | videné 219-krát

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i., pozýva na prednášku Hany Studeničovej o hudobnej kultúre moravských kráľovských miest v dobe renesancie.

Prednáška, ktorá je spojená s prezentáciou monografie Kantoři, varhaníci, trubači: Hudební kultura moravských královských měst v letech 1500–1620, sa uskutoční vo štvrtok 12. októbra 2023 v 16:00 na pôde Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.

V Brne, v Znojme, v Jihlave a v Olomouci, v štyroch najvýznamnejších moravských kráľovských mestách sa v predbielohorskom období odohrávali mnohé politické, spoločenské a náboženské udalosti, ktorých neoddeliteľnou súčasťou bola hudba. V období renesancie patrili menované mestá medzi hlavné centrá hudobnej kultúry. Najpočetnejšie hudobné produkcie možno pozorovať najmä v mestských farských kostoloch. Z archívnych prameňov týchto inštitúcií sa dodnes zachovala bohatá škála záznamov, vďaka ktorým je možné poskytnúť verejnosti odpovede na kľúčové otázky: „Kto boli hlavné hudobné osobnosti tohto obdobia? Kde a pri akých príležitostiach sa v mestách zvyčajne počúvala hudba a aký konkrétny repertoár sa počas týchto podujatí predvádzal?“

Mgr. Hana Studeničová, PhD. absolvovala štúdium hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne (Antoine a Robert de Fevin: jejich mše v brněnském rukopise BAM1). Na tej istej inštitúcii v roku 2019 obhájila doktorandskú prácu pod názvom Městská hudební kultura na Moravě v předbělohorském období. Královská města ve středoevropských souvislostech (pod vedením doc. Vladimíra Maňasa, Ph.D.). Od septembra 2019 pôsobí ako vedecká pracovníčka na Ústave hudobnej vedy SAV, v. v. i., kde sa vo výskume zameriava na hľadanie paralel mestskej hudobnej kultúry v 16. a na začiatku 17. storočia v strednej Európe, najmä medzi moravskými, slovenskými a rakúskymi mestami.

Prednáška sa uskutoční za podpory projektov, riešených na Ústave hudobnej vedy SAV, v. v. i.:

  • APVV-19-0043 CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy (2020 – 2024).
  • VEGA 2/0006/21 Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12.–17. storočí (2021–2024).

 

Text: Hana Studeničová, Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.