Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Výročie VÚ BMC SAV, v. v. i.

Virologický ústav Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., oslavoval

2. 10. 2023 | videné 458-krát

Virologický ústav si pripomenul 70. výročie svojho vzniku. Význam, kvalita vedeckých pracovníkov, ako aj potreba výskumu v oblasti virológie sa ukazovala ako dôležitá už v čase jeho vzniku. Ako sme sa mohli presvedčiť nedávno, virológia je neoceniteľná i dnes. Pri príležitosti spomínaných jubilujúcich narodenín Virologického ústavu sa 21. septembra 2023 konal slávnostný galaprogram. Na jeho úvod hostí z radov bývalých, ako aj súčasných pracovníkov a spolupracovníkov privítala prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., generálna riaditeľka BMC SAV, v. v. i., a dlhoročná vedecká pracovníčka oslavujúceho ústavu.

Príjemným popoludním plným histórie, ale aj súčasnosti virológie, moderátorsky sprevádzala riaditeľka Činohry Slovenského národného divadla Mgr. art. Miriam Kičiňová a hudobne naladil autentickým repertoárom herec a hudobník Daniel Fischer.

História Virologického ústavu sa datuje od  1. januára 1953. Jej prierezom prítomných hostí sprevádzal MVDr. Juraj Kopáček, DrSc., súčasný riaditeľ Virologického ústavu BMC SAV, v. v. i. Prezentácia histórie ústavu bola čarovná, plná zaujímavých informácií a nechýbala ani štipka humoru. Nejednému hosťovi sa pri spomienkach na bývalých riaditeľov a významných vedeckých pracovníkov, spomienkach na témy, ktorým sa ústav počas svojej existencie venoval, ale aj na domáce a medzinárodné vedecké úspechy, zaleskla slza, ale najmä vyčaril úsmev na tvári.

Nezabudnuteľnou postavou histórie Virologického ústavu je nepochybne jeho zakladateľ a prvý riaditeľ akademik Dionýz Blaškovič. Na tento rok pripadlo 110. výročie jeho narodenia, a aj pri tejto príležitosti bola „Veľká zasadačka Virologického ústavu BMC SAV, v. v. i.,“ premenovaná na prednáškovú sálu Dionýza Blaškoviča. Pamätnú tabuľu tohto významného nielen slovenského, ale i svetovo uznávaného virológa, ktorý sa výrazne zaslúžil o rozvoj virológie a mikrobiológie na Slovensku, slávnostne odhalili  jeho dcéra RNDr. Milada Čiamporová, CSc., a vnučka RNDr. Martina Labudová, PhD.

Počas programu sa nespomínalo iba na históriu, ale priestor dostala aj súčasnosť. Vedúci jednotlivých oddelení Virologického ústavu predstavili smerovanie oblasti výskumu, ktorému sa v ústave vedecké pracovníčky a pracovníci v súčasnosti venujú. Nezabudli spomenúť ani bohatú a úspešnú vedeckú publikačnú činnosť, ako aj mnohé významné zahraničné spolupráce.

Súčasťou popoludňajšieho galaprogramu bolo aj odovzdanie viacerých ocenení. Virologický ústav sa poďakoval mnohým inštitúciám a jednotlivcom za dlhodobú a úspešnú spoluprácu. Ocenenie dostali Ústavy Slovenskej akadémie vied a Akadémie vied  Českej republiky za aktívnu spoluprácu v oblasti vedy a výskumu, Univerzity a vysoké školy za dlhoročnú aktívnu spoluprácu pri rozvoji vzdelávania a napĺňaní poslania vedy, bývalí zamestnanci – doktori vied Virologického ústavu, spolupracujúce osobnosti z podnikateľského sektora za mimoriadne významnú spoluprácu v oblasti virológie, ako i riaditelia ústavov Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i. Na záver organizátori poďakovali sponzorom, ktorí prispeli k príjemne strávenému popoludniu.

A čo zaprial Dr. Kopáček „svojmu“ ústavu pri príležitosti tohto jubilea do najbližšej desaťročnice? „Ústavu želám, aby aj naďalej na ústave pracovali šikovní a tvoriví ľudia, lebo oni  sú zárukou prosperity ústavu do budúcich rokov.“

 

Text a foto: BMC SAV, v. v. i.

Súvisiace články