Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Ústav slovenskej literatúry SAV spustil novú webovú stránku

25. 9. 2023 | videné 382-krát

Jedným z cieľov Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i., je vytváranie informačnej základne pre domácich a zahraničných bádateľov v odbore literárnovednej slovakistiky. Preto vznikol nový projekt digitálnej študovne slovenskej literatúry, ktorý prezentuje literárnovedný výskum v digitálnom prostredí a ponúka voľný prístup k rôznym elektronickým dokumentom.

Digitálny obsah je prehľadne rozdelený do štyroch základných kategórií (Slovníky, Archív časopisov, Knihy, zborníky a Varia). Webová stránka zahŕňa viaceré slovníkové diela, periodiká, ako aj monografie a zborníky zamerané na dejiny slovenskej literatúry, vybrané teoretické problémy a textológiu. Za kvalitu ponúkaného obsahu zodpovedá Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i., ktorý dlhodobo udržiava odbornú kompetenciu v širokom spektre literárnovedných disciplín, historických období, teoretických a literárnohistorických problémov.

Slovníková časť aktuálne obsahuje publikácie, ktoré v tlačenej podobe vyšli vo vydavateľstve Kalligram a ich digitalizácia prebehla v rokoch 2022 a 2023. Slovníkové príručky obsahujú vyše 300 hesiel a sprístupňujú základné informácie o ťažiskových dielach slovenskej literatúry 19. a 20. storočia. Heslá dopĺňajú vizuálne prvky, vrátane archívnych fotografií uložených v Literárnom archíve SNK v Martine. Sondy do slovenskej literatúry 19. storočia ponúkajú aktuálny pohľad na vybraných autorov a diela vymedzeného obdobia a prinášajú vyše 20 autorských interpretácií jednotlivých prozaických a básnických textov.

Slovníkové diela sú zverejňované s obligátnym vedeckým aparátom. Texty obsahujú poznámky pod čiarou, zoznam použitej literatúry alebo ďalšie informačné prvky. Táto voľba publikačnej stratégie má svoj praktický význam a reaguje na skutočnosť, že internet ponúka množstvo textového materiálu, ktorého svojvoľné zverejňovanie sa často viaže na ignorovanie základných pravidiel printových publikácií.  

V Archíve časopisov sú sprístupnené novšie literárnovedné časopisecké publikácie (vedecký časopisy Slovenská literatúra a Litikon) aj staršie čísla Slovenskej literatúry (od roku 1954) a zborník Litteraria (1958-1988). Digitálna študovňa (DŠ) slovenskej literatúry takto ponúka prístup aj k relevantným časopiseckým platformám slovenskej literárnej vedy od polovice päťdesiatych rokov 20. storočia po dnešok a zohľadňuje vývin slovenského literárnovedného myslenia v širšom časovom rámci.

Voľné dostupné sú aj novšie publikácie pracovníkov Ústavu slovenskej literatúry, ktoré vyšli vo viacerých vydavateľstvách (VEDA, Kalligram, Platforma pre literatúru a výskum a i.). Rubrika Knihy, zborníky obsahuje výber z aktuálnej vedeckej produkcie a zároveň ponúka prehľad novších tendencii vo výskume slovenskej literatúry a kultúry v domácom aj nadnárodnom kontexte.

Za koncepciu a koordináciu projektu zodpovedajú pracovníci Ústavu slovenskej literatúry SAV Magdalena Bystrzak a Radoslav Passia. Na tvorbe webovej stránky sa podieľali ich kolegyne a kolega Martin Navrátil, Eva Palkovičová, Martina Péterová a Barbora Zlejšia. Technickú prípravu slovníkových hesiel zastrešil Rudolf Hladík z Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i. Autorom logotypu je grafický dizajnér Peter Javorík.

Digitálne prostredie sa stáva médiom, ktoré môže výrazne zvýšiť účasť „tých druhých“ v procese kultúrnej produkcie, ako aj zlepšiť všeobecné povedomie o aktuálnom myslení o literatúre. Tím DŠ chce spoluvytvárať tvorivé, otvorené a komunikačne prístupné prostredie, ktoré nie je ohraničené len profesionálnym záujmom o literatúru. Digitálna študovňa je preto otvorená a postupne sa obohacuje o ďalšie elektronické zdroje a dokumenty. Veríme, že jej služby využije nielen vedecká komunita, ale aj širšia verejnosť so záujmom o vedecké poznatky o slovenskej literatúre a kultúre od najstarších čias po súčasnosť.

 

Spracovala: Magdalena Bystrzak, Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Foto: canva.com

Súvisiace články