Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračné foto

SAV má opäť silné zastúpenie medzi finalistami ESET Science Award

21. 9. 2023 | zhliadnuté 712-krát

Organizátori ocenenia pre výnimočné vedecké osobnosti ESET Science Award predstavili tohtoročné finalistky a finalistov, z ktorých vzíde trojica laureátov. Do finále sa dostalo aj 5 vedeckých osobností zo Slovenskej akadémie vied. Verejnosť sa výsledky dozvie 12. októbra o 20.10 na slávnostnom galavečeri, ktorý v priamom prenose odvysiela RTVS na Dvojke.

Laureáti ocenenia ESET Science Award sú vyberaní na základe náročného hodnotiaceho procesu, ktorý zohľadňuje celý komplex kritérií, ako sú prínos ich vedecko-výskumnej práce pre spoločnosť, vedecký výkon, merateľné scientometrické dáta, účasť na riešení významných medzinárodných výskumných projektov, zviditeľňovanie slovenskej vedy a výskumu v zahraničí či v prípade vysokoškolských pedagógov aj ich pedagogické zručnosti, inovácie vo výuke a ohlasy študentov.

Medzinárodnej komisii, ktorá rozhoduje o víťazoch v kategóriách Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku a  Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov už tradične predsedá nositeľ Nobelovej ceny. V tomto ročníku ocenenia je ním švajčiarsky astrofyzik Michel Mayor. Vedecky najvýznamnejšie ocenenie získal v roku 2019 spolu s astrofyzikom Didierom Quelozom za objavenie 51 Pegasi b, prvej extrasolárnej planéty obiehajúcej materskú hviezdu 51 Pegasi. Ďalšími členmi medzinárodnej komisie sú Jan Konvalinka, český biochemik, vedúci výskumnej skupiny a riaditeľ Ústavu organickej chémie a biochémie Akadémie vied Českej republiky v Prahe, Anne Leriche, profesorka na Université Polytechnique Hauts-de-France a výskumná pracovníčka v Laboratóriu pokročilých keramických materiálov a procesov v Maubeuge, Dominique Bonvin, profesor a riaditeľ Laboratória automatického riadenia EPFL v Lausanne a Maria Grazia Valsecchi, vedúca špecializovaného pracoviska Oddelenia lekárstva a chirurgie na milánskej Univerzite Milano-Bicocca.

Laureáta alebo laureátku kategórie Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania vyberie odborná porota zložená zo zástupcov slovenských vysokých škôl a univerzít.

 

Finalisti a finalistky kategórie Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku (v abecednom poradí)

Dušan Galusek pôsobí v Centre pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá FunGlass na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Je medzinárodne akceptovanou autoritou v oblasti keramických materiálov a skiel. Hlavným predmetom jeho výskumu je vývoj nových typov oxidových keramických materiálov a kompozitov, ale aj skiel so špecifickými funkčnými vlastnosťami.

Daniela Ježová pôsobí v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied, ako aj na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa výskumom stresu, objasnením nových mechanizmov účinku antidepresív i úlohami stresových faktorov v patofyziológii duševných porúch. Priniesla nový pohľad na vzťah úzkosti a sekrécie stresových hormónov u človeka. Odhalila predtým nepoznané účinky hormónov na ľudskú psychiku.

Helena Kanďárová pôsobí v Centre experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied a na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.  Zaoberá sa vývojom, validáciou a implementáciou inovatívnych postupov, ktoré nahrádzajú testovanie na zvieratách najmä v oblasti regulatívnej toxikológie. Za svoj mimoriadny prínos v tejto oblasti získala viacero medzinárodných ocenení.

Igor Lacík pôsobí v Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied a je medzinárodne uznávaným odborníkom na polymérne biomateriály určené pre medicínu. Stojí za významnou nadnárodnou spoluprácou v téme liečby cukrovky transplantáciou enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov.

Pavel Povinec pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a zaoberá sa výskumom jadrových procesov a environmentálnej rádioaktivity. Vyvinul vysokocitlivé spektrometre a metódy detekcie rádioizotopov, ktoré prispeli k objavom zriedkavých jadrových premien v podzemných laboratóriách, k objavu 11-ročného rádiouhlíkového slnečného cyklu v biosfére, k pochopeniu rádioaktivity mesačných vzoriek a meteoritov, k využitiu izotopov na výskum environmentálnych procesov a ochrane životného prostredia pred rádioaktívnym znečistením.

 

Finalisti a finalistky kategórie Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov (v abecednom poradí)

Matej Baláž pôsobí v Ústave geotechniky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Vo výskume sa venuje chémii bez rozpúšťadiel, tzv. mechanochémii, pomocou ktorej pripravuje nanomateriály využiteľné napr. pre konverziu energie a v biomedicíne, tiež však zhodnocuje biomasu a odpady.

Viktória Čabanová pôsobí v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied. Skúma komáre a patogény prenášané komármi. Jej hlavnou výskumnou témou je štúdium vírusu západného Nílu a vírusu Usutu a ich meniaceho sa správania.

Ivan Srba je výskumník Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií. Vo svojom výskume sa venuje umelej inteligencii a jej využitiu v boji proti dezinformáciám a nenávistným prejavom na internete.

Martin Klaučo pôsobí na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Jeho výskum sa vo veľkej miere zaoberá optimálnym riadením v priemysle, ktorý vedie okrem iného k znižovaniu uhlíkovej stopy a šetreniu energie.

Michal Šujan pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a je odborníkom v oblasti sedimentológie a využitia kozmogénnych nuklidov na určovanie veku v geológii. Vyvíja metódu umožňujúcu stanoviť vek uloženia všadeprítomného ílu, čo predtým nebolo možné.

 

Finalisti a finalistky kategórie Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania (v abecednom poradí)

Katarína Cechlárová pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rámci vedeckého výskumu sa venuje diskrétnej matematike, teórii výpočtovej zložitosti a aplikáciám týchto disciplín, napríklad v problémoch priraďovania, vytvárania koalícií, spravodlivého delenia a výpočtu ekonomickej rovnováhy.

Michal Hatala je prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium na Fakulte výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach. V rámci svojej vedeckej a výskumnej činnosti sa zameriava na inovatívne metódy nedeštruktívneho testovania materiálov aditívnych technológií a ich zvarových spojov.

Daniela Ostatníková je prodekanka pre medzinárodné vzťahy Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej vedeckej práci sa dlhodobo venuje výskumu vplyvu pohlavných hormónov na špecifické kognitívne schopnosti oboch pohlaví a v ostatných pätnástich rokoch sa zaoberá výskumom príčin vzniku autizmu.

Igor Podlubný pôsobí na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. Vo svojej výskumnej činnosti sa zaoberá deriváciami a integrálmi neceločíselného rádu a ich aplikáciami v modelovaní a riadení procesov.

Ľubomír Švorc pôsobí na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pod jeho vedením sa vedecký výskum v Laboratóriu moderných elektroanalytických metód zameriava na vývoj a validáciu rýchlych a jednoduchých metód pre stanovenie liečiv, potravinárskych aditív a environmentálnych zložiek v rôznych vzorkách s využitím perspektívnych elektrochemických senzorov.

 

ESET Science Award organizuje Nadácia ESET v úzkej spolupráci s ambasádormi ocenenia, významnými vedeckými inštitúciami a veľvyslanectvami na Slovensku, Učenou spoločnosťou a Alumni klubom. Záštitu nad ocenením prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. 

 

Zdroj: Eset Science Award

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Eset Science Award

 

 

Súvisiace články