Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zo slávnostnej ceremónie

SAV ocenila autorov a autorky špičkových publikácií

18. 9. 2023 | videné 2110-krát

V pondelok 18. septembra 2023 sa v Malom kongresovom centre SAV v Bratislave stretli autori a autorky vedeckých publikácií, ktoré v uplynulom období zaznamenali významný úspech. V slávnostnej atmosfére si z rúk členov Predsedníctva SAV (P SAV) prevzali Ceny Slovenskej akadémie vied. P SAV touto formou oceňuje úspechy vedeckých pracovníkov a pracovníčok, ktorým sa podarilo preniknúť do vedeckých časopisov mimoriadnej prestíže, zverejniť práce s mimoriadne vysokým počtom citácií v medzinárodne akceptovaných a viditeľných databázach alebo vydať špičkové vedecké monografie v renomovaných vydavateľstvách všeobecne rešpektovaných medzinárodnou vedeckou komunitou.

„Špičková vedecká publikácia je produktom, ktorý je pre SAV oknom do sveta. Nesmierne ma teší, že aj napriek nie úplne optimálnym podmienkam sa nám v mnohých oblastiach darí takéto výnimočné publikácie produkovať,“ uviedol predseda SAV prof. Pavol Šajgalík vo svojom príhovore. Ocenil tiež prítomnosť mladej generácie vedcov a vedkýň medzi ocenenými.

Prítomných v úvode stretnutia pozdravil aj iniciátor myšlienky oceňovať autorov a autorky výnimočných vedeckých publikácií podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie prof. Peter Samuely, ktorý zdôraznil, že SAV dosahuje v publikačnej činnosti veľmi slušné výsledky porovnateľné s okolitými krajinami, chýbajú jej však výkony ako napríklad ERC granty či úspešne licencované patenty.  

P SAV udeľuje ceny v piatich kategóriách: 1. Špičkové časopisecké publikácie, 2. Vedecké publikácie s mimoriadne vysokým počtom citácií, 3. Špičkové vedecké monografie, 4. Publikácie zaradené do databázy Nature index a 5. Publikácie v časopisoch zaradených do nórskeho registra vedeckých časopisov.

V kategórii Špičkové časopisecké publikácie ocenenie získali:

 • Mgr.  Andrea Zemánková, PhD., z Matematického ústavu SAV, v. v. i., za publikáciu  s názvom

Charakterizujúce funkcie n-uninoriem so spojitými pridruženými funkciami publikovanú v IEEE Transactions on Fuzzy Systems

 • Mgr. Peter Kotrusz, PhD., Dr. rer. nat. Martin Hulman, doc. Ing. Viera Skákalová, DrSc., z Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i., a ich publikácia uverejnená v Advanced Materials: V ústrety exotickým vrstveným materiálom: 2D jodid meďný
 • Ing. Kristína Šimoničová, Ing. Ľuboš Janotka, PhD., Ing. Helena Kavcová, Ing. Zdena Sulová, DrSc., prof. Ing. Albert Breier, DrSc., Mgr. Lucia Messingerová, PhD., DrSc., z Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, v. v. i.,  za publikáciu s názvom Rôzne mechanizmy rezistencie voči hypometylačným látkam pri liečbe myelodysplastického syndrómu a akútnej myeloidnej leukémie publikovanej v Drug Resistance Updates
 • Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc., z Prognostického ústavu Centra spoločenských  a psychologických vied SAV, v. v. i., za publikáciu s názvom Riziko, neistota a nejednoznačnosť počas pandémie COVID-19: medzinárodná analýza zámerov cestovať do zahraničia publikovanú v Annals of Tourism Research
 • doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD., a Mgr. Jakub Šrol, PhD., z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., za štúdiu s názvom Príčiny a dôsledky viery v konšpiračné teórie o COVID-19: Systematická prehľadová štúdia publikovanú v Social Science & Medicine
 • Ing. Silvia Schmidtová, PhD., RNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD., prof. MUDr. Michal Mego, DrSc., z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., za publikáciu s  názvom Zisk chromozómu 3p25.3 je spojený s rezistenciou na cisplatinu a je nezávislým prediktorom zlého výsledku u mužských malígnych nádorov zárodočných buniek
 • RNDr. Daniel Dítě, PhD., z Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., z  za publikáciu s  názvom Rastúca teplota moduluje pH niky slatinných druhov publikovanou v Global Change Biology.

V kategórií Vedecké publikácie s mimoriadne vysokým počtom citácií boli ocenení:

 • MSc. Tamás Csanádi, PhD., prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., z Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i., za publikáciu s názvom Príprava a vlastnosti vysokoentropických ultra-vysoko teplotných karbidov publikovanú v Scientific Reports
 • doc. Ing. Giang Nguyen, PhD., Ing. doktor Štefan Dlugolinský, PhD., Mgr. doktor  Martin Bobák, PhD., Ing. Viet Tran, PhD., Ing. Peter Malík, PhD., doc. Ing. docent Ladislav Hluchý, CSc., z Ústavu informatiky SAV, v. v. i., za publikáciu Prehľadový výskum nástrojov a knižníc strojového a hlbokého učenia pre dolovanie rozsiahlych dát publikovanú v Artificial Intelligence Review
 • doc. RNDr. František Lofaj, DrSc., a Ing. Lenka Kvetková, PhD., z Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i., a ich publikácia Transformácia nerezovej ocele 316L pripravenej laserovým tavením z austenitickej na duplexnú austeniticko-feritickú štruktúru pri tepelnom spracovaní publikovaná v Journal of Alloys and Compounds
 • Ing. Jaroslav Katrlík, PhD., a Damborský Pavel  z Chemického ústavu SAV, v. v. i., a ich publikácia Optické biosenzory publikovaná v Essays in Biochemistry
 • Kolektív jazykovedcov a jazykovedkýň pod vedením doktorky Alexandry Jarošovej z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., a ich publikácia Slovník súčasného slovenského jazyka (M-N)
 • doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc., z Prognostického ústavu Centra spoločenských  a psychologických vied SAV, v. v. i., za publikáciu s názvom Riziko a neistota v cestovnom ruchu. Teoretické reflexie publikovanú v  Journal of Travel Research

V kategórii Špičkové vedecké monografie ocenenia získali:

 • Kolektív autorov z Geografického ústavu SAV, v. v. i.,  pod vedením RNDr. Milana Lehotského, CSc., za monografiu Krajiny Slovenska a formy reliéfu
 • Dr. Jon Stewart, PhD., Dr. habil. phil. et theol. z Filozofického ústavu SAV, v. v. i., za monografiu Úvod do Hegelových prednášok z filozofie náboženstva: problematika náboženského obsahu v osvietenstve a romantizme vydanú vo vydavateľstve Oxford University Press
 • Dr. Dobrota Pucherová, D. Phil., z Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., a jej monografia : Feminizmus a modernita v literatúre anglofónnych afrických autoriek: globálny kontext 21. storočia , vydaná vo vydavateľstve  Routledge
 • doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc., z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., a jeho monografia: Figurácie ľudskej subjektivity: Príspevok k psychológii druhého rádu, vydaná  vo vydavateľstve Palgrave Macmillan

V kategórii Nature Index publikácií boli ocenení:

 • Mgr. Vladimír Held, RNDr. Naďa Mrkývková, PhD., Mgr. Peter Nádaždy, PhD., Mgr. Karol Végsö, PhD.,  Ing. Matej Jergel, DrSc., Dr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, DrSc., z Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i., za publikáciu Vývoj štruktúry a optoelektronických vlastností halogenidového perovskitu počas vákuovej depozície publikovanú v Journal of Physical Chemistry Letters
 • RNDr. Lenka Bábelová, PhD., Mgr. Martin Valachovič, PhD., Mgr. Mária Balážová, PhD., Mgr. Paulína Káňovičová, Mgr. Dominika Kubalová z Centra biovied SAV, v. v. i., Ústavu biochémie a genetiky živočíchov SAV, v. v. i., za publikáciu Blokovanie degradácie fosfatidylglycerolu v kvasinkách s poškodeným remodelingom kardiolipínu ponúklo nový vhodný model k štúdiu bunkového fenotypu ochorenia Barthov syndróm publikovanú  v Journal of Biological Chemistry
 • Dr. Oľga Malkin, DrSc., Dr. Vladimír Malkin, DrSc., z Ústavu anorganickej chémie SAV, v. v. i., za publikáciu Ako rozlíšiť medzi väzbovými a neväzbovými dráhami spin-spinovej interakcie: Všeobecné prístupy aplikované na komplexné JPP a JPSe skalárne dráhy publikovanú  v Journal of the American Chemical Society
 • MUDr. Daniil Grinchii, PhD., Khoury Talah, Dr. Dekhtiarenko Roman, MSc.  Bervanlou Reyhaneh Nejati, prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., MedSc Eliyahu Dremencov, DrSc., z Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, v. v. i., a z Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i., za publikáciu Účinok jednorazového a chronického podávania látok, ktoré sa viažu na receptor stopových amínov (TAAR1) na vzrušivosť centrálnych neurónov tvoriacich monoamíny u potkanov za in vivo podmienok. Publikácia bola publikovaná v Molecular Psychiatry
 • Mgr. Stanislav Komorovský, PhD., z Ústavu anorganickej chémie SAV, v. v. i., za publikáciu Presná predpoveď absorpčných spektier v röntgenovej oblasti pomocou relativistických  metód publikovanú v Inorganic Chemistry
 • RNDr. Peter Takáč, CSc., z Ústavu zoológie SAV, v. v. i., za publikáciu Vplyv pľúcnych afrických trypanozómov na imunitu a funkciu pľúc publikovanú  v Nature Communications
 • Mgr. Miroslav Kocifaj, DrSc., z Ústavu stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i., za publikáciu Základný koncept teoretického modelovania celosvetových máp svetelného znečistenia publikovanú v Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

V kategórii Publikácie v časopisoch zaradených do nórskeho registra vedeckých časopisov ocenenie získali:

 • Bc. Zuzana Hukeľová, MSc., PhD., z Archeologického ústavu SAV, v. v. i., za publikáciu Mohli byť niektorí jednotlivci v neskoroneolitickej spoločnosti diskriminovaní? Príbeh staršej ženy s mnohopočetnými zlomeninami kostí, publikovanú v International journal of osteoarchaeology
 • M.A. Peter Maňo, Ph.D. et Ph.D., z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., za publikáciu Rituálna exegéza u maurícijských Hinduistov publikovanú v Religion
 • PhDr. Marián Soják, PhD., z Archeologického ústavu SAV, v. v. i.,  za publikáciu Jaskyňa Hučivá diera: magdalénienske lovecké táborisko v Tatrách publikovanú v Antiquity
 • Mgr. Matúš Grežo, PhD. a PhDr. Ivan Sarmány – Schuller, CSc., z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., za  štúdiu Byť bystrým nestačí: K porozumeniu vzťahu medzi inteligenciou a schopnosťou riešiť komplexné problémy
 • Mgr. Dominik Želinský, PhD., zo Sociologického ústavu SAV, v. v. i., za  publikáciu Od umeleckého posvätenia k degradácii: Prípad Svena Hassela

FOTOGALÉRIA

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články