Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pohľad na letnú čitáreň U červeného raka počas prezentácie

Mestská krajina Bratislavy ako predmet literárnovedného výskumu

25. 8. 2023 | videné 455-krát

Vo vydavateľstve SAV Veda vyšla svojím tematickým zameraním unikátna kolektívna publikácia Literárne krajiny Bratislavy. Obraz mesta po roku 1918. Kniha je hlavným výstupom viacročného vedeckého projektu, ktorý reagoval na biele miesta v doterajšom slovenskom literárnovednom výskume problematiky mesta a mestskosti vo všeobecnosti, no má aj ambíciu osloviť širšie kultúrne obecenstvo so záujmom o kultúrnu a umeleckú históriu slovenskej metropoly.

Publikáciu zostavili Radoslav Passia a Vladimír Barborík z Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i., v spolupráci s bádateľkami a bádateľmi z ich domovského ústavu (Viliam Nádaskay, Vladimíra Mravcová, Michal Habaj a Katarína Badžgoňová) a ďalších pracovísk (Jaroslav Šrank z Pedagogickej fakulty UK, Anikó Dušíková a Matej Masaryk z Filozofickej fakulty UK v Bratislave a Jana Pátková z Filozofickej fakulty UK v Prahe).

„Dielo teoreticky čerpá z rôznorodých podnetov urbánnych štúdií v humanitných vedách a geopoetiky – výskumnej perspektívy literárnej vedy, ktorá sa sústreďuje na funkcie priestoru v literárnom texte a blízky, v istých prípadoch aj obojsmerný, vzťah medzi priestorom (mesta) a literatúrou,“ popisuje R. Passia vznik knihy.  „Pokúsili sme sa vytvoriť a interpretovať katalóg kľúčových mestských toposov, čiže priestorových motívov, počas približne jedného storočia, v ktorom Bratislava prešla výraznými politickými, etnickými a kultúrnymi zmenami,“ približuje publikáciu literárny vedec. „Sústredili sme sa na identifikáciu uzlových motívov spojených s literárnym zobrazovaním Bratislavy a popis ich premenlivej frekvencie a dynamiky v jednotlivých obdobiach.“

Vnútorná štruktúra publikácie podľa R. Passiu zodpovedá rozsiahlosti a komplikovanosti materiálu a triedi ho diachronicky, t. j. vykladá jazyk z hľadiska zmien v rozličných časových obdobiach (medzivojnové obdobie, obdobie rokov 1945 až 1989 a súčasnosť). K výkladu nájdeme početné exkurzy a stručné glosy zamerané na konkrétne čiastkové témy – dôležité prírodné a mestské priestory alebo osobnosti kľúčové pre pochopenie celkového obrazu Bratislavy v našej literatúre. Kniha tiež prináša aj kapitoly zamerané na českú a maďarskú literárnu reflexiu bratislavského mestského priestoru.

Významnou súčasťou publikácie je aj výber reprodukcií výtvarných diel s témou Bratislavy od medzivojnového obdobia po súčasnosť, ktorý vznikol v spolupráci s kurátorkou Galérie mesta Bratislavy Zsófiou Kiss-Szemánovou, množstvo dokumentárneho fotografického materiálu, a exkluzívne grafické spracovanie knihy, o ktoré sa postaral Matúš Lelovský.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Jana Šturdíková

Súvisiace články