Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Historický ústav SAV, v. v. i., a Slovenská historická spoločnosť pri SAV – sekcia pre dejiny miest pozývajú na konferenciu Súkromný a verejný priestor v mestách z historickej perspektívy

Organizátori pozývajú na konferenciu Súkromný a verejný priestor v mestách z historickej perspektívy

7. 8. 2023 | videné 563-krát

Historický ústav SAV, v. v. i., a Slovenská historická spoločnosť pri SAV – sekcia pre dejiny miest pozývajú na konferenciu Súkromný a verejný priestor v mestách z historickej perspektívy; vzťahy – symbolika – reprezentácia – fúzie. Podujatie sa bude konať 8. novembra 2023 a možno sa naň prihlásiť do 15. októbra 2023.

Vyplnenú prihlášku (v prílohe) je potrebné zaslať na adresu: shs.dejinymiest@gmail.com, resp. PhDr. Michal Bada, PhD., Historický ústav SAV, v. v. i., P. O. BOX 198 Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Po uzávierke prihlášok organizátori elektronicky zašlú program všetkým účastníkom konferencie.

Mestské prostredie a v ňom žijúce (i doň prichádzajúce) obyvateľstvo prirodzene vytváralo celé spektrum vzťahov, ktoré sa odrážali a premietali do rôznych foriem rozdelenia mestského priestoru na verejný, poloverejný a súkromný. Ako kritérium ich rozlíšenia môže slúžiť ich dostupnosť s rôznym stupňom spoločenskej selekcie. Vnímanie spomenutých mestských priestorov ponúka možnosť výskumu „osvojovania“ si verejného i súkromného prostredia na relatívne malej a ohraničenej ploche mesta.

„V tejto súvislosti privítame príspevky zamerané aj na vzájomný vzťah medzi verejným, poloverejným a súkromným priestorom v meste; fúzie urbánneho verejného a súkromného priestoru a ich medzistupne; vzťah medzi verejným priestorom a otvorenosťou súkromného priestoru ; pokusy o ´privatizáciu´ verejného priestoru a ´socializáciu´ súkromného; individuálne vs skupinové záujmy a priestor mesta; mestský priestor ako komunikačný kanál (symbolická komunikácia, umelecká reprezentácia jednotlivca i skupiny a pod.); vytváranie rôznych druhov bariér (viditeľných i neviditeľných) v mestskom prostredí; špecificky funkčné a ohraničene dostupné priestory v meste (cirkevné, vojenské, spoločensky exkluzívne, právne, etnicky alebo inak vyhranené),“ približuje možné témy príspevkov PhDr. Michal Bada, PhD., z Historického ústavu SAV, v. v. i. Vítané sú podľa neho aj interdisciplinárne pohľady, časové i priestorové komparácie v meste, prípadne medzi rôznymi mestami.

Predpokladaná dĺžka príspevkov je 15 až 20 minút a môžu byť podľa usporiadateľov doplnené powerpointovou prezentáciou.

Účasť na konferencii je bezplatná. Ostatné náklady (cestovné, strava, ubytovanie) si hradia účastnici sami, resp. vysielajúca inštitúcia. Uzávierka prihlášok je 15. októbra 2023.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Súvisiace články