Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Výskum žiarového hrobu z doby halštatskej. Foto A. Gašpar.jpg

Na stavbe industriálneho parku vo Valalikoch našli archeológovia jedinečné nálezy

2. 8. 2023 | videné 1237-krát

Archeológovia a technici z Archeologického ústavu SAV, v. v. i., pod vedením Mareka Vojtečka a Michala Chebena majú za sebou prvý polrok súboru archeologických výskumov na jednej z najväčších stavieb na území Slovenska – industriálneho parku vo Valalikoch, neďaleko Košíc. Výskum potvrdil, že komplexne preskúmané pohrebisko patrí k najväčším svojho druhu v severnom Potisí.

Zároveň sa dokázalo, že potenciálna stavba naruší relatívne veľký počet archeologických nálezísk. „Výhodou tohto typu veľkoplošných výskumov je, že archeológovia majú pri stavbe možnosť skúmať nielen fragment nálezísk, ako to býva pri menších stavbách, ale môžu skúmať celé sídliská či pohrebiská. To zásadne zlepšuje možnosti ich interpretácie a rekonštrukcie osídlenia regiónu, sociálnej štruktúry obyvateľstva, vzťahu človeka a krajiny v dávnych dobách,“ objasňuje Matej Ruttkay, riaditeľ Archeologického ústavu SAV, v. v. i.

Doteraz vedci preskúmali osadu ľudu badenskej kultúry z neskorej doby kamennej, rad zvyškov eneolitických mohýl, kenotaf – symbolický hrob otomansko-füzesabonyskej kultúry zo staršej doby bronzovej. Ďalšie pohrebisko predstavuje približne 30 žiarových popolnicových hrobov ľudu pilinskej kultúry z mladšej doby bronzovej. Určitý solitér tvorí urna z doby halštatskej. „Je teda pravdepodobné, že časť skúmaného priestoru človek podvedome spájal s vhodným miestom na rituálne účely,“ približuje nálezy A. Gašpar.

V rámci výskumu sa odkryl tiež fragment germánskej osady z doby rímskej. Pozoruhodná je podľa archeológov rozsiahla osada z včasného stredoveku predbežne datovaná do 9. – 11. storočia, ktorá patrí k najväčším svojho druhu na východnom Slovensku. Tvorili ju zahĺbené domy – zemnice, ktoré majú často v jednom z rohov kamennú pec, zásobné jamy a ďalšie druhy objektov.

Ako konštatuje M. Ruttkay, nesmierne dôležité je preskúmanie pohrebiska datovaného do 10. prípadne do začiatku 11. storočia pod odborným vedením Lucie Luštíkovej. „Odkrylo sa viac ako 280 hrobov. Väčšinu pochovaných položili do hrobových jám, niekedy do drevenej rakvy, orientovaných približne západ–východ, s hlavou na západ. To v predstavách vtedajších ľudí zabezpečilo, aby nebožtíka v posmrtnom živote ohriali prvé lúče vychádzajúceho slnka,“ dokresľuje L. Luštíková. Doložené sú detské, ženské, mužské hroby. Podľa archeologičky pohrebisko vykazuje viaceré atribúty prítomnosti novoprichádzajúceho staromaďarského etnika. Dokladujú to napríklad dva jazdecké hroby, kde sa podľa dobových zvykov starých Maďarov vkladali do hrobu aj časti koní – hlava a dlhé končatiny, strmene, tulce so šípmi, železné zubadlá a pod. V rámci mužských hrobov sú medzi nálezmi často ozdobné kovania opaskov a odevu, nože, ocieľky, pracky, gombíky, prstene, korálky a keramické nádoby. K ojedinelým milodarom v hroboch patria zbrane ako meč, sekera a kostené obloženia luku. Ženské hroby obsahovali záušnice, ozdobné kovania našívané na odevy, vlasové kotúče, nity zdobiace topánky, nákrčník, náramky, prstene, koráliky a keramické nádoby. Detské hroby štandardne obsahovali menej nálezov – keramické nádoby a ojedinele nožík, záušnice, koráliky a rôzne závesky. Do hrobov sa vkladala aj mäsitá strava, z čoho sa nám zachovali kosti zvierat uložené pri nohách alebo pri hlave.

Vedci z Archeologického ústavu SAV, v. v. i., zdôrazňujú, že komplexne preskúmané pohrebisko patrí k najväčším svojho druhu v severnom Potisí. Pripravované súbory prírodovedných analýz – fyzická antropológia, stabilné izotopy, parazity, rádiouhlíkové datovanie, archeogenetické analýzy umožnia rekonštruovať nielen postup pochovávania, ale zdravotný stav pochovaných, spôsob ich stravy, vzťah domáceho a prichádzajúceho obyvateľstva, spresnia dobu pochovávania a počet pochovaných generácií. V kombinácii s archeologickou analýzou a vyhodnotením ďalších nálezísk z regiónu osvetlia udalosti medzi dobou Veľkej Moravy a obdobím vzniku Uhorského kráľovstva.

Terénny výskum pokračuje na ďalších plochách. Vykonávajú sa aj laboratórne ošetrenie, konzervácia, rekonštrukcia a dokumentácia nálezov. S plošnými archeologickými odkryvmi začala aj ďalšia vysúťažená spoločnosť – AA Terra Antiqua, s. r. o. Investorom stavby a výskumu je Valaliky Industrial Park, s. r. o.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Súvisiace články