Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná grafika

Prevencia a eliminácia sexuálneho obťažovania na Slovenskej akadémii vied

18. 7. 2023 | videné 455-krát

Slovenská akadémia vied v súlade so svojím plánom rodovej rovnosti modifikovala uzneseniami Predsedníctva SAV z apríla a mája 2023 vnútorné postupy prevencie a eliminácie sexuálneho obťažovania a diskriminácie. Plán rodovej rovnosti SAV za jednu zo svojich kľúčových oblastí uznáva aj oblasť rodovo podmieneného násilia, pod ktorú spadá aj prevencia a eliminácia sexuálneho obťažovania. Táto modifikácia však reaguje aj na povinnosti, ktoré zamestnávateľom už vyše dekádu ukladá zákon o rovnakom zaobchádzaní 365/2004 Z. z. Podľa zákona sú zamestnávatelia ako jeho adresáti povinní aktívne sexuálne obťažovanie odstraňovať priamo na pracovisku a zároveň pôsobiť preventívne.

Do roku 2023 mohli zamestnanci a zamestnankyne pracovísk akadémie využiť pre nahlasovanie sexuálneho obťažovania zákon o sťažnostiach 9/2010 Z. z. Tento postup však do značnej miery pristupoval k problému sexuálneho obťažovania ako k porušovaniu predpisov a poskytoval len byrokratické nástroje nápravy situácie. Alternatívne prislúchajú prípady sexuálneho obťažovania do kompetencie Komisie SAV pre rovnosť príležitostí, tento postup bol však málo explicitný a inštruktívny. Súčasný výskum nahliada na sexuálne obťažovanie ako na stresujúcu skúsenosť na pracovisku, ktorá môže mať závažné dôsledky na psychické zdravie jednotlivcov i na kolektívy. I preto aktuálne poznatky zdôrazňujú potrebu komplexného prístupu k sexuálnemu obťažovaniu v organizáciách, ktorý by zohľadňoval organizačnú kultúru i štruktúru, ktoré môžu komplikovať nahlasovanie obťažovania a nápravu situácie.

Modifikáciou postupov nahlasovania sexuálneho obťažovania sa zaviedli tri postupy, ktoré sú dostupné všetkým zamestnancom a zamestnankyniam – konzultatívny postup, neformálny postup a formálny postup. Zatiaľ čo neformálny a formálny postup sú už aktívnymi krokmi, ktoré vedú k zamedzeniu sexuálneho obťažovania a pri formálnom postupe aj s potenciálnymi sankciami, konzultatívny postup umožňuje zamestnancom a zamestnankyniam konzultovať situáciu a možné kroky s dôvernou osobou. V uplynulých mesiacoch boli zverejnené mená troch dôverných osôb pre všetky pracoviská Slovenskej akadémie vied. Dôverná osoba poskytuje konzultácie vo veci sexuálneho obťažovania a informuje o možných spôsoboch riešenia situácie priamo na pracovisku.

Informácie o postupoch a kontaktné údaje dôverných osôb sú zverejnené na stránke Slovenskej akadémie vied, na podstránke venovanej plánu rodovej rovnosti.

 

Spracovala: Veronika Valkovičová, Komisia SAV pre rovnosť

Foto: pixaby.com/Oberholster Venita

Súvisiace články