Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Vo veku 101 rokov nás opustil Ing. RNDr. Miroslav Zikmund, CSc.

30. 6. 2023 | videné 968-krát

V utorok 27. júna 2023 sa uskutočnila posledná rozlúčka s Ing. RNDr. Miroslavom Zikmundom CSc., ktorý zomrel vo veku 101 rokov.

Bol mimoriadnou osobnosťou slovenskej chémie, vynikajúci slovenský anorganický chemik, jeden zo zakladateľov Ústavu anorganickej chémie SAV a dlhoročný aktívny člen Slovenskej chemickej spoločnosti. Dr. Zikmund pracoval v SAV od roku 1953 do odchodu do dôchodku v roku 1990. Plne zaujatý vedeckou prácou sa zaslúžil o organizačné budovanie Ústavu anorganickej chémie SAV ako vedúci oddelenia syntéz a štruktúr, od roku 1982 do roku 1990 ako riaditeľ ústavu. Svoje vedecké i riadiace schopnosti naplno uplatňoval aj ako podpredseda Vedeckého kolégia SAV pre chemické vedy (1970 – 1987) a člen Vedeckého kolégia ČSAV (1982 – 1988). Za výsledky dosiahnuté vo vedeckej práci bol zvolený za Člena korešpondenta SAV (1980).

Hlavnou oblasťou jeho vedeckej aktivity bola chémia koordinačných zlúčenín. Významnou mierou sa podieľal na formovaní bratislavskej školy chémie koordinačných zlúčenín, ktorá získala medzinárodné uznanie. Cieľom jeho vedeckého záujmu bolo štúdium vzťahov medzi štruktúrou a vlastnosťami koordinačných zlúčenín a problémov spojených s ich syntézou. Bol medzinárodným koordinátorom v oblasti Štruktúra nových typov koordinačných zlúčenín v rámci mnohostrannej spolupráce Akadémií vied krajín východnej Európy. Dr. Zikmund je autorom deviatich knižných publikácií, radu pôvodných prác, súborných referátov, prognostických a terminologických štúdií, prác o vedeckých informáciách, 23 autorských osvedčení o vynálezoch (1965 – 1992) a ôsmich zahraničných patentov (1987 – 1990). Vychoval niekoľko vedeckých pracovníkov, ktorí pracujú v chémii v SR i v zahraničí.

Organizovanie vedeckých podujatí, autorstvo učebníc chémie a slovenského názvoslovia anorganických zlúčenín boli ďalšou súčasťou jeho vedeckej a edukačnej aktivity. Medzinárodné uznanie získali jeho široké a súčasne hlboké vedomosti v práci vo funkcii národného reprezentanta v Komisii pre nomenklatúru anorganickej chémie IUPAC (1978 – 1987). Členom Americkej chemickej spoločnosti bol v rokoch 1966 – 1984.

Rozsiahla vedecká, pedagogická, vedecko-popularizačná a organizačná práca Dr. Zikmunda bola ocenená radom vyznamenaní, napr. Hanušovou medailou Českej spoločnosti chemickej (1971), Zlatou plaketou J. Heyrovského (ČSAV, 1981), Zlatou medailou SVŠT (1982), Zlatou medailou PRIF UK (1982), Zlatou medailou SCHS (1986), Zlatou medailou Univerzity Komenského (1989), Zlatou medailou SAV (1990), v roku 2001 udelením ocenenia Čestný člen Slovenskej chemickej spoločnosti.

Dr. Zikmund bol aj v dôchodku veľmi aktívny a intenzívne sa zaujímal o pokrok v chémii. V tomto čase tiež pripravil a publikoval knihu Ako tvoriť názvy v anorganickej chémii (SPN 1995) a v upravenej verzii skriptá Anorganická chémia – vzorce a názvy (UK 1995).

Pri príležitosti vyhlásenia roka 2011 za Medzinárodný rok chémie sa uskutočnil s Dr. Zikmundom rozhovor, v ktorom vybranými príkladmi zdôraznil, aká bola a je pre nás chémia dôležitá. Z rozhovoru spomeňme jeden jeho názor: „A pri chémii podľa môjho presvedčenia jednou z prvotných a najdôležitejších metód je syntéza, lebo keby chemici nesyntetizovali nové látky, fyzici by nemali objekty, ktoré by mohli skúmať, lekári by nemali čím liečiť, priemysel by nemal čo vyrábať a študenti by sa nemali o čom učiť.“

Česť jeho pamiatke!

 

Spracoval: Peter Boháč, Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Foto: archív

Súvisiace články