Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Opustil nás doc. Ing. Richard Kittler, DrSc.

16. 6. 2023 | videné 810-krát

Vo veku 92 rokov zomrel 14. júna 2023 doc. Ing. Richard Kittler, DrSc., vedecká osobnosť celosvetového významu, ktorá podstatne prispela k rozvoju poznania v oblasti denného osvetlenia. Posledná rozlúčka sa uskutoční v stredu 21. júna 2023 o 10.15 hod. v bratislavskom krematóriu.

Doc. Ing. Richard Kittler, DrSc., pracoval na Ústave stavebníctva a architektúry od roku 1953 ako vedúci oddelenia Stavebnej svetelnej techniky, neskôr ako vedúci vedecko-technický pracovník v oblasti stavebnej fyziky so zameraním na denné osvetlenie v budovách. Doc. Ing. Richard Kittler, DrSc., bol jednou z najväčších autorít doma i v zahraničí vo svojom vednom odbore.

Ako dlhoročný člen medzinárodných organizácií CIE – Commission Internationale de ĺ Éclairage (od 1960) a CIB – International Council for Research and Innovation in Building and Construction (od 1965-1988) si získal uznanie na celom svete. V roku 2002 doc. Ing. R. Kittlera, DrSc., zvolili za člena European Academy of Sciences za zásadný prínos v technických vedách, bol emeritným členom Učenej spoločnosti Slovenska (od 2004), členom predsedníctva SAV a  riaditeľom Ústavu stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave (1990 – 1992).

Doc. Ing. R. Kittlera, DrSc.,  sa podieľal na vypracovaní pôvodnej normy ČSN 73 4301 Bytové domy a ČSN 36 0041:1965 Denné osvetlenie škôl. Ďalšie jeho práce boli spojené s odvodením presnejších výpočtových vzťahov a tvorbou grafických pomôcok pre návrh a posudzovanie dennej osvetlenosti v budovách – Kittlerových protraktorov. V rámci CIE TC 4.2 bol poverený pripraviť nový štandard pre simulovanie osvetlenosti v podmienkach jasnej oblohy. Na konferencii Sunlight in buildings v Rotterdame v roku 1967 predstavil návrh výpočtu rozloženia jasov na jasnej oblohe založený na gradačných a indikatrixových funkciách. Toto riešenie sa stalo základom ďalšieho výskumu dennej osvetlenosti v reálnych podmienkach svetelnej klímy. Konečný návrh štandardu, tzv. Kittlerova a Gusevova obloha, bol publikovaný ako oficiálny štandard CIE v roku 1973. Následne sa doc. Ing. R. Kittler, DrSc., zaslúžil o vybudovanie umelej oblohy na Ústave stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave na simulovanie nielen štandardu jasnej, ale i zamračenej a rovnorodej oblohy.

Vynájdenie skenerov pre meranie oblohových jasov a ich priemyselná výroba umožnili z meraní odvodiť funkcie indikatrix rozptylu a navrhnúť model pätnástich typov oblôh (v rámci projektu US-SK 92 052, ktorého bol vedúcim). Na zasadnutí CIE Divízie 3 v Reykjavíku toto riešenie bolo prijaté ako nový CIE štandard, ktorý je  základom normy ISO 15469:2004(E)/CIE S 011/E:2003.

Doc. Ing. R. Kittler, DrSc. prednášal na Stavebných fakultách na Slovensku a v Českej republike, pôsobil ako hosťujúci profesor na Fakulte architektúry University of Sydney v Austrálii (1982 a 1987) a na University of Manitoba v Kanade (1982). Prednášal na pätnástich vysokých školách v zahraničí, viedol semináre na University of New Wales, kde tiež pracoval ako vedecký pracovník. Vo funkcii hosťujúceho výskumníka pôsobil na Department of Building Science, University of Strathclyde v Glasgowe (1969), na Institute für Tageslichtechnik v Stuttgarte (1979), v Lawrence Berkeley Laboratoriu v USA (1982) a v Building Research Centre v Bagdade (1982, 1988). Bol oponentom viacerých prác v habilitačnom a inauguračnom konaní na docentov a profesorov na Slovensku aj v zahraničí (napr. Austrália, 1991, 1993, USA, 2010).

Je autorom prvých slovenských knižných publikácií o dennom svetle a slnku v architektúre a autorom veľkého počtu vedeckých a odborných publikácií s celosvetovým ohlasom.

Doc. Ing. R. Kittler, DrSc., bol do poslednej chvíle vedecky aktívny. V posledných rokoch bol členom riešiteľských kolektívov vedeckých a vedecko-technických projektov APVV, VEGA a MVTS.

Česť jeho pamiatke!

 

Text: Stanislav Darula, Ústavu stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

Foto: archív

Súvisiace články