Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Zomrel Ing. Blahoslav Číčel, DrSc.

14. 6. 2023 | videné 583-krát

Vo veku 90 rokov zomrel 1. júna 2023 Ing. Blahoslav Číčel, DrSc., vedecká osobnosť, ktorá významne ovplyvnila výskum ílových minerálov na Slovensku aj vo svete.

Dr. Číčel pracoval vyše 30 rokov v základnom a aplikovanom výskume hydrosilikátov. Zaoberal sa najmä štúdiom vzťahov medzi štruktúrou, kryštalochémiou a vlastnosťami vrstevnatých silikátov, najmä smektitov. Významne ovplyvnil stav poznania týchto materiálov a stal sa celosvetovo uznávaným odborníkom. Významnú časť svojej výskumnej práce venoval problémom chemických premien pri reakciách smektitov so silnými anorganickými kyselinami. Prebiehajúce chemické reakcie, mechanizmus rozkladu štruktúry protónom, kinetika týchto procesov a súvisiace zmeny vlastností boli predmetom jeho doktorskej dizertácie, ktorú obhájil v odbore Technológia silikátov v roku 1992.

Významné výsledky dosiahol aj pri štúdiu fixácie draselných, amónnych a lítnych iónov v smektitoch, pri výskume ich vysokoteplotných fáz, pri príprave ich organoderivátov. Jeho aktivity boli vždy na rozhraní základného a aplikovaného výskumu, okrem nových teoretických poznatkov poskytli aj základy pre podstatné rozšírenie zhodnotenia našich nerastných surovín.

Usiloval o rýchle uplatnenie teoretických poznatkov vo výrobe. Zaslúžil sa o vytvorenie pevných a dobrých vzťahov s niektorými podnikmi. Začali sa osobnými kontaktmi, napr. pri zbere hornín, a rozvinuli sa až do fázy vzájomnej dlhoročnej spolupráce, napr. s Rudnými baňami, Banská Bystrica. Spolu s Katedrou anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK sa zaslúžil o vypracovanie technológie ekologicky nezávadného postupu výroby organoderivátov montorillonitu, korý je hlavnou zložkou bentonitu a s partnermi v Poľsku sa podieľal na vypracovaní technológie  výroby bieliacej hlinky síranovým spôsobom.

V roku 1984 vypracoval projekt Komplexné využitie bentonitov v ČSSR. Dr. Číčel je spoluautorom dvoch monografií o ílových mineráloch, jednej stredoškolskej učebnice, viac ako šesťdesiatich časopiseckých publikácií a siedmich autorských osvedčení. V rokoch 1969 – 1972 a 1974 – 1975 bol ako expert UNIDO v Bolívii, kde sa zúčastnil vyhľadávania a prieskumu surovín, vypracovania technologických a ekonomických podkladov a realizácie výstavby závodu na výrobu obkladačiek a dlaždíc, ktorého produkty dlhodobo pokrývali ich spotrebu v celej krajine. V rokoch 1990 – 1991 bol prvým riaditeľom Ústavu anorganickej chémie SAV po spoločenských zmenách v roku 1989. V tom čase významne ovplyvnil jeho vedeckú činnosť aj organizačnú štruktúru Ústavu anorganickej chémie SAV. 

Dr. Blahoslav Číčel bol uznávaný odboník nielen doma, ale aj v zahraničí, predovšetkým však bol človek pracovitý a čestný, človek s priateľským prístupom k spolupracovníkom. Rozhovory s ním boli inšpiratívne, vždy niečo nové prinášajúce.

Česť jeho pamiatke!

 

Text: Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Súvisiace články