Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vystúpenie českého premiéra Petra Fialu, celkom vpravo generálna riaditeľka BMC SAV, v. v. i., Silvia Pastoreková

CEITEC MUNI hostil česko-slovenskú konferenciu strategického riadenia vo vede

13. 6. 2023 | videné 387-krát

Stredoeurópsky technologický inštitút CEITEC Masarykovej univerzity hostil historicky prvú česko-slovenskú konferenciu strategického riadenia vo vede na národnej a inštitucionálnej úrovni. Konferencia poskytla priestor pre stretnutie popredných predstaviteľov vlády oboch štátov, vrátane premiéra Petra Fialu so zástupcami vedenia českých a slovenských univerzít a výskumných ústavov, príslušných ministerstiev, rád vlád pre výskum, vývoj a inovácie, a grantových agentúr. Na organizácii konferencie sa podieľali aj Medzinárodné centrum klinického výskumu Fakultnej nemocnice pri sv. Anne v Brne a Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity a Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Cieľom konferencie bola výmena skúsenosti v oblasti strategického riadenia výskumu s dôrazom na vytvorenie prostredia podporujúceho excelentnú vedu.

Organizujúce inštitúcie intenzívne spolupracujú už päť rokov v rámci medzinárodnej aliancie progresívnych biomedicínskych inštitúcií pod názvom Alliance4Life. Konferencia priniesla unikátnu možnosť ostatným českým a slovenským univerzitám a výskumným inštitúciám, aby sa zapojili do diskusie o zvyšovaní kompetencií v oblasti manažmentu a administratívy výskumných inštitúcií a následne spoločne našli riešenie pre strategické riadenie vedy. Konferencia nadväzuje na národné okrúhle stoly o vednej politike Ako pomôcť pozitívnej zmene?, ktoré sa v rámci Alliance4Life uskutočnili v roku 2019 v Prahe a v Bratislave, a je zároveň tretím ročníkom konferencie Inštitucionálny manažment vo vede, ktorú organizoval CEITEC MUNI v rokoch 2018 a 2019. V tomto roku sa všetci aktéri spoločne stretli, aby dokázali ešte viac využiť synergiu a posilniť tak vednú politiku v oboch spriatelených štátoch.

„Našou ambíciou je prepájať rôzne oblasti vednej politiky a diskutovať konkrétne otázky, ktoré so sebou jej dynamický vývoj prináša. Chceme vytvoriť príležitosť pre vzájomnú inšpiráciu, prinášať zmysluplné a hodnotné riešenia a rozvíjať kultúru a prosperitu vedeckých inštitúcií v Českej republike a na Slovensku,“ vysvetlil riaditeľ CEITEC MUNI Jiří Nantl.

Konferenciu otvoril rektor Masarykovej univerzity Martin Bareš, ktorý hovoril o dôležitosti strategického vedenia z inštitucionálnej aj národnej perspektívy. „Strategický prístup k riadeniu vedy je mimoriadne dôležitý, pretože pomáha zaistiť, že vedecký výskum a vývoj sú zamerané na kľúčové oblasti, ktoré majú potenciál priniesť najvyššie prínosy pre spoločnosť, ekonomiku a životné prostredie. Jedným z kritických aspektov strategického riadenia vedy je vymedzenie priorít. Kľúčovú úlohu tu hrajú národné vedecké stratégie aj stratégie jednotlivých vedeckých inštitúcií. Dôležité je, aby boli tieto stratégie flexibilné a umožňovali pružnú adaptáciu na nové výzvy a trendy. V národnom kontexte by mala byť strategická agenda vedy orientovaná na posilňovanie výskumnej a vývojovej kapacity krajiny, podporu investícií a transfer technológií, a tým na udržateľný hospodársky rast. Zahŕňa to investície do ľudských zdrojov, infraštruktúry a medzinárodnej spolupráce. Inštitucionálne stratégie by mali podporovať multidisciplinárne prístupy, diverzitu a inkluzivitu v rámci vedeckých tímov, a tiež vytvárať prostredie, ktoré podporuje kreativitu a inovácie. Veda je zásadným hnacím motorom ľudského pokroku a spoločenského rozvoja. Jej potenciál je obrovský a bezprecedentný a som rád, že Masarykova univerzita hrá na poli českej vedy takú významnú úlohu, čoho je táto konferencia dôkazom,“ povedal Martin Bareš.

Premiér Peter Fiala vo svojom príspevku hovoril najmä o prioritách vlády v oblasti vedy a výskumu, financovania a nových výzvach pre vedu, ktorým v tejto dobe musí čeliť. „Aby naša krajina zostala úspešná, musí zmeniť svoje myslenie a viac sa otvoriť. Ako kvalifikovaným pracovníkom, tak novým poznatkom a nápadom. To si uvedomuje aj naša vláda. Pre budúci úspech musíme urobiť radu zmien v riadení a financovaní vedy, ale najmä v celom systéme vzdelávania. Dobre si uvedomujeme, že veda od štátu nepotrebuje iba finančnú podporu, ale predovšetkým celkovú zmenu prostredia, pravidiel a motivácie,“ uviedol Peter Fiala.

Generálna riaditeľka výskumnej a inovačnej autority Úradu vlády Slovenskej republiky Michaela Kršková, ktorá pôsobí ako prvý Chief Innovation Officer slovenskej vlády a tajomníčka Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie, predstavila stratégiu Slovenskej republiky. „Na Slovensku vďaka reformám z Plánu obnovy navrhujeme najkomplexnejšiu zmenu prístupu k financovaniu a hodnoteniu vedy, výskumu a inováciám za posledné dve dekády – od povinnosti využívať zahraničných hodnotiteľov alebo panely cez predvídateľné a stabilné inštitucionálne financovanie kvality až po zjednodušenie a skvalitnenie grantovej podpory naprieč inovačným cyklom. Výmena skúseností s českým výskumným prostredím je pre nás neoceniteľným zdrojom inšpirácie v tomto procese,“ uviedla generálna riaditeľka M. Kršková.

Riaditelia organizujúcich inštitúcií zhrnuli svoje skúsenosti z päťročného pôsobenia v rámci Alliance4Life a čo im členstvo v tomto medzinárodnom združení iniciovanom Jiřím Nantlom a vedené ústavom CEITEC MUNI prinieslo. „Dvadsať rokov po vstupe našich krajín do EÚ pretrvávajú rozdiely vo výkonnosti vedy voči západnej časti Únie. Skúseností ukazujú, že k ich preklenutiu nestačí posilniť financovanie, ale je potrebná hlboká premena spôsobu riadenia a fungovania, vrátane vnútornej kultúry výskumných inštitúcií. Práve vďaka tomu sme zabezpečili aj udržateľnosť CEITEC-u, ktorý sa v posledných desiatich rokoch stal neprehliadnuteľnou súčasťou českej a európskej vedy,“ povedal Jiří Nantl.

„Alliance4Life je pre nás jedinečnou platformou na získavanie nových poznatkov a zručností v manažmente výskumných aktivít, v budovaní inštitucionálnej kultúry a v komunikácii s kľúčovými aktérmi vednej politiky. Zároveň nám poskytuje neoceniteľnú podporu, dáva dobré príklady a je priestorom na budovanie nielen profesionálnych, ale aj priateľských vzťahov,” zhodnotila prínos aliancie Silvia Pastoreková, generálna riaditeľka Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Popoludňajšia časť konferencie sa venovala panelovým diskusiám. Predstavitelia vedenia českých a slovenských univerzít a výskumných ústavov diskutovali so zástupcami príslušných ministerstiev, rád vlád pre výskum, vývoj a inovácie a grantových agentúr o reforme hodnotenia vedy, o modernom a udržateľnom HR vo vede, o zdieľaných infraštruktúrach a o profesionalizácii manažmentu vedy v prostredí výskumných inštitúcií a univerzít.

O Alliance4Life

Alliance4Life združuje dvanásť výskumných inštitúcií a univerzít z jedenástich krajín strednej a východnej Európy, ktoré sa rozhodli zdieľať svoje skúseností s prekonávaním bariér a špecifík v oblasti vednej politiky na národnej úrovni i svoju inštitucionálnu dobrú prax, ktorá už prináša pozitívne zmeny. Cieľom aliancie je prispieť k pozdvihnutiu úrovne vied o živej prírode v krajinách, ktoré v rámci Európskej únie zaostávajú celkovo v excelencii výskumu a v transfere poznatkov smerom k inováciám. Za hlavné faktory rozhodujúce o dlhodobom úspechu vedeckej inštitúcie, ktorý nie je možné dosiahnuť bez spokojnosti a motivácie vynikajúcich vedcov, pritom považuje inštitucionálnu úroveň, najmä pracovné prostredie, kultúru a existenciu stratégie, rovnako aj podmienky, ktoré dávajú prostrediu vedy rámec na národných úrovniach.

 

Zdroj: Tlačová správa CEITEC MUNI

Foto: CEITEC MUNI

Súvisiace články