Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Rozlúčili sme sa s doc. RNDr. Vierou Ferákovou, CSc.

12. 6. 2023 | zhliadnuté 488-krát

V piatok 9. júna 2023 sme sa rozlúčili s jednou z najvýznamnejších osobností modernej botaniky na Slovensku, emeritnou vedeckou pracovníčkou Centra biológie rastlín a biodiverzity (CBRB) SAV, v. v. i., a čestnou členkou Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV (SBS), doc. RNDr. Vierou Ferákovou, CSc., ktorá zomrela 2. júna 2023 vo veku nedožitých 85 rokov.

Docentka Viera Feráková sa narodila 22. júla 1938 v Hlohovci. Po ukončení strednej školy sa prihlásila na vysokoškolské štúdium na Prírodovedeckú fakultu UK (PriF UK) v Bratislave. V rokoch 1956 – 1961 študovala odbor biológia, špecializácia systematická botanika-geobotanika. Na katedre botaniky strávila podstatnú časť svojho produktívneho života. Pod vedením doc. Jozefa Májovského obhájila kandidátsku (CSc.) prácu o taxonomickej revízii európskych druhov rodu Lactuca (šalát; 1969). V roku 1980 sa habilitovala na docentku. Jej kariéra systematického, resp. taxonomického botanika je spojená najmä so zmieneným rodom Lactuca, ktorý ako uznávaná európska špecialistka spracovala do diela Flora Europaea (1976), a v rámci ktorého publikovala aj nové nomenklatorické kombinácie. Od roku 1993 sa intenzívne podieľala aj na príprave monografií edície Flóra Slovenska vydávaných na Botanickom ústave CBRB SAV, či už v pozícii vedeckého redaktora (posudzovala šesť doposiaľ vydaných zväzkov), alebo spoluautora (sama alebo s kolegami autorsky spracovala celkovo 10 rodov: Atriplex, Betonica, Conringia, Eruca, Erucastrum, Hirschfeldia, Portulaca, Sagina, Stachys, Syrenia). Po dlhoročnom pôsobení na Katedre botaniky PriF UK pracovala od roku 2004 na Botanickom ústave CBRB SAV v Bratislave na Oddelení taxonómie vyšších rastlín (aktuálne Oddelenie evolúcie a systematiky).

Absolvovala zahraničné pobyty v Botany School University of Cambridge (1964, 1970), University of Copenhagen (1969), po roku 1990 v Ankara University a University of Iraklion, Crete. Na ďalších zahraničných inštitúciách prezentovala v rámci pozvaní (okrem konferencií) tiež prednášky: Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, Universität Bayreuth, Botanisches Institut und Botanischer Garten der Universität Wien, Oberösterreichisches Museum Linz.

V slovenskej botanike zanechala nezmazateľné stopy súčasne vo viacerých oblastiach: pedagogickej, floristickej, karyologicko-taxonomickej, ochrane prírody, popularizačnej a prekladateľskej. Vo svojej výskumnej práci sa sústredila najmä na problematiku ohrozených a nepôvodných cievnatých rastlín. V rámci výskumu ohrozených rastlín pripravila viacero červených zoznamov a spolupracovala pri príprave významných publikácií venovaných ochrane prírody. Je spolueditorkou Červenej knihy ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR, diel 5, Vyššie rastliny (1999), kde pripravila texty k 73 taxónom. Je prvou autorkou Červeného zoznamu ohrozených druhov vyšších rastlín Slovenska (2001), spoluautorkou ďalších verzií „červeného“ zoznamu, vrátane najnovšej, piatej (2015) a tiež spoluautorkou Červeného zoznamu vyšších rastlín karpatskej časti Slovenska (2014). Podieľala sa aj na príprave Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. o inváznych a chránených organizmoch, na charakteristike cievnatých rastlín sústavy NATURA 2000 na Slovensku a na príprave podkladov pre Európsky červený zoznam cievnatých rastlín (Bilz et al. 2011, European red list of vascular plants). Patrila k najlepším floristom strednej Európy. Pri exkurziách s ňou sme mohli nechať určovacie kľúče doma, ona ich rozprávaním plne nahradila.

Doc. Feráková prešla počas svojej profesionálnej kariéry viacerými funkciami na PriF UK, v Slovenskej a Českej botanickej spoločnosti, Slovenskej a Českej akadémii vied, Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, inštitúciách a poradných zboroch Štátnej ochrany prírody, Ministerstva životného prostredia SR, Slovenského národného múzea, Spoločenstva pridunajských štátov ARGE-Donauländer. Spolupracovala tiež s medzinárodnou organizáciou Planta Europa a Medzinárodnou úniou na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN), bola členkou medzinárodných organizácií IOPT a OPTIMA a v období 2006 – 2010 ju zvolili za členku Akademického snemu Akademie věd ČR. Angažovala sa v redakčných radách časopisov Folia Geobotanica et Phytotaxonomica, Biologia a Acta Environmentalistica Universitatis Comenianae. Od roku 2006 bola konzultantkou Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra pri príprave Slovníka súčasného slovenského jazyka, dlhodobo pôsobila ako členka Nomenklatorickej komisie SBS a od roku 2015 bola aktívna aj pri fungovaní Floristickej poradne SBS a CBRB SAV.

Bola členkou Slovenského a Mestského výboru ochrancov prírody v Bratislave. V roku 1994 vydala so spolupracovníkmi publikáciu Ohrozená flóra Bratislavy. Je spoluautorkou publikácie Červené zoznamy NPR Šúr (1996); v spolupráci s APOP zorganizovala autorský kolektív botanikov, ktorí spracovali 1. diel prírodovednej monografie o Devínskej Kobyle (1997). Prírodné hodnoty NPR Devínska Kobyla propagovala publikačne aj v množstve ďalších článkov, ako aj formou exkurzií pre odborníkov a širšiu verejnosť. V mestskej časti Devín pracovala v komisii miestneho zastupiteľstva pre urbanizmus a životné prostredie, ako aj členka Spolku priateľov staroslávneho Devína.

Popri vedeckej práci vykonávala aj úctyhodné množstvo populárnej činnosti. S jej príspevkami sa čitatelia mohli najčastejšie stretnúť v periodiku Príroda a spoločnosť, v 60. rokoch 20. storočia tiež na stránkach časopisu Svet vedy a v prvom desaťročí 21. storočia v časopisoch Devínčan a Pekárstvo, cukrárstvo. Intenzívne sa venovala aj prekladateľským aktivitám v odbore botanika, čo bolo jedným z jej koníčkov. Prekladala anglicky, prípadne nemecky písané tituly. Jej osoba bola zárukou, že terminologicky budú slovenské vydania na požadovanej odbornej úrovni. Za príkladnú a mnohorakú prácu získala postupne množstvo ocenení.

V rámci vedenia diplomových a dizertačných prác sa pani docentke podarilo vychovať mnohých významných slovenských botanikov (hoci ako skromne hovorila, „viacerých erudovaných a samostatných stačilo iba usmerňovať“).

Za všetko, ale predovšetkým za ľudský a ochotný prístup v mene všetkých študentov a kolegov, ako aj celej botanickej obce, veľmi pekne ďakujeme!  

Budeme spomínať.

 

Text: Anna Bérešová a Pavol Mereďa ml., CBRB SAV, v. v. i.

Foto Pavol Mereďa ml.

Súvisiace články