Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Graduál cistercitov Sign. 119 (450) z opátstva Pelplin, 13. storočie (Biblioteka Diecezjalna im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie)

Pozvánka na prednášku The Medieval Music Manuscripts of the Cistercian Order in Poland. A Palaeographic Approach

9. 6. 2023 | videné 366-krát

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i., pozýva v stredu 14. júna 2023 na on-line prednášku Dr. Iriny Chachulskej (Poľská akadémia vied, Ústav umenia, Varšava, Poľská republika) na tému The Medieval Music Manuscripts of the Cistercian Order in Poland. A Palaeographic Approach. 

Na prednášku je potrebné sa registrovať do 13. júna 2023, 5 PM CEST. Prednáška a diskusia bude v anglickom jazyku..

Cistercitské rukopisy tvoria jednu z najrozsiahlejších častí zbierok stredovekých hudobných prameňov zachovaných v Poľsku. Súčasný paleografický výskum pokrýva celú zbierku prameňov zo Sliezska, ktoré tvoria významný podiel všetkých zachovaných cistercitských hudobných pamiatok v Poľsku. Výskum odhalil štyri primárne skupiny prameňov, ktoré možno rozlíšiť podľa špecifického typu  notácie. Väčšina rukopisov – všetky z Lubiążu – bola napísaná v cistercitskej notácii, ktorá sa v tomto geografickom priestore používala veľmi dlho až do konca stredoveku (do 15. storočia). Samostatná skupina hudobných rukopisov vznikla v skriptóriu Henryków, pričom sú všetky notované rovnakým stredoeurópskym variantom. Tretiu skupinu tvoria cistercitské pramene so sliezskou notáciou. Vyskytujú sa ojedinele a až v 15. storočí, čím sú v rozpore s doterajšími názormi, že vplyv miestnej praxe prebiehal len v pomerne skorom období (13. storočie). Do poslednej skupiny patria rukopisy zahraničného pôvodu, ktoré obsahujú najmä kvadratickú notáciu. Nový paleografický výskum teda aktuálne upravuje staršie poznatky o danej téme a zároveň prezentuje komplexný pohľad na vývoj notácií v sliezskych cistercitských skriptóriách.

Dr. Irina Chachulska je odbornou asistentkou na Ústave umenia Poľskej akadémie vied. Je absolventkou Ústavu hudobnej vedy Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline (2006) a cirkevnej hudby Hudobnej univerzity F. Chopina (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, 2011). V rokoch 2006 – 2010 absolvovala doktorandské štúdium na Katedre histórie a teórie stredovekej hudby Katolíckej univerzity v Lubline (PhD. 2013). V rokoch 2017 – 2022 pôsobila ako lektorka gregoriánskeho chorálu na Hudobnej univerzite F. Chopina (Varšava). Vedie poľskú sekciu databázy Cantus Planus in Polonia a je členkou výskumného tímu Manuscripta.pl. Zaoberá sa najmä hudobnou paleografiou, kodikológiou, štúdiom prameňov ako aj stredovekou liturgiou a stredovekých liturgickým spevom.

Prednáška je súčasťou trilaterálneho medzinárodného projektu Early Music in Central Europe: Local Elements – Transregional Connections – International Research (EMCE), ktorý koordinujú Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i., (Bratislava, Slovenská republika), Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., (Praha, Česká republika) a Ústav hudobnej vedy Centra humanitných vied (Budapešť, Maďarsko).

Cyklus prednášok EMCE je súčasťou národných projektov:

  • "Old Myths, New Facts": Czech Lands in Centre of 15th–Century Music Developments (GAČR EXPRO 19-28306X, 2019 – 2023), zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Hana Vlhová-Wörner, PhD.
  • APVV-19-0043 CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy (2020 – 2024), zodpovedná riešiteľka: PhDr. Eva Veselovská, PhD.
  • HAS "Momentum" Digital Music Fragmentology (2019 – 2023), zodpovedná riešiteľka:  Dr. Zsuzsa Czagány

 

Text: Eva Veselovská, Ústav hudobnej  vedy SAV, v. v. i.

Súvisiace články