Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Program IMPULZ

Výzva na podanie prihlášok na Program IMPULZ 2023

1. 6. 2023 | videné 1262-krát

Excelentní vedci a vedkyne z celého sveta majú dvere otvorené na Slovensko. Slovenská akadémia vied dnes 1. júna 2023 otvorila výzvu na podávanie prihlášok do grantového programu IMPULZ 2023. Medzinárodne uznávaní vedci a vysoko talentovaní mladí výskumníci majú už po tretíkrát príležitosť realizovať svoje vedecké zámery na Slovensku a to za podmienok blížiacich sa prestížnemu európskemu grantu. Vybrané projekty môžu požiadať o finančné prostriedky do výšky 160 000 eur ročne. Výzva je otvorená do 31. augusta 2023 do polnoci, predpokladaný začiatok riešenia projektov je v apríli 2024.

Program Impulz má za cieľ skvalitniť vedecké organizácie SAV prostredníctvom náboru medzinárodne uznávaných vedcov a talentovaných mladých výskumných pracovníkov, pôsobiacich v zahraničí alebo na Slovensku. Úlohou týchto excelentných výskumníkov bude vytvoriť a riadiť svoje vlastné výskumné skupiny, ktoré budú pracovať na nových výskumných smeroch v súlade s aktuálnymi svetovými trendmi. Schéma poskytne excelentným vedcom motivujúce podmienky pre ich výskum a vedeckým organizáciám SAV prinesie skvalitnenie výskumného prostredia a vedeckých výstupov. Program IMPULZ má pomôcť zvýšiť excelentnosť výskumu, jeho internacionalizáciu a konkurencieschopnosť naprieč rôznymi vedeckými odbormi SAV v Európskom výskumnom priestore, a v neposlednom rade aj úspešnosť v získavaní prestížnych európskych grantov.

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied (P SAV) schválilo výzvu na podanie prihlášok na Program IMPULZ 2023 dňa 23. mája 2023.

 • Dátum vyhlásenia výzvy: 1. jún 2023, 9.00 SEČ (7.00 UTC/ GMT)
 • Konečný termín podania prihlášok: 31. august 2023, 23.59 SEČ (21.59 UTC/ GMT)
 • Predpokladaný konečný termín posudzovania prihlášok: február 2024
 • Predpokladaný začiatok realizovania projektov: apríl 2024

Kritériá výberu uchádzačov

Prihlášky musia spĺňať kritériá výberu, tak ako sú uvedené v Štatúte programu IMPULZ. Stručne to znamená nasledovné:

 • Uchádzači musia byť v čase podávania prihlášky držiteľmi titulu PhD. alebo ekvivalentného titulu.
 • Uchádzači musia preukázať dostatočné skúsenosti vo výskume získané na zahraničnom výskumnom pracovisku. Buď takto získali titul PhD., alebo absolvovali dlhodobý pobyt mimo SR, spravidla nie kratší ako dva roky.
 • Uchádzači musia preukázať, že pravidelne publikujú vo významných vedeckých časopisoch v danej vednej oblasti, boli opakovane pozvaní prezentovať svoje vedecké výsledky na významných medzinárodných konferenciách a boli zodpovedným riešiteľom vedeckého projektu.
 • V prípade mladého výskumníka musia uchádzači preukázať svoju nezávislosť od školiteľa dizertačnej práce, a to uvedením zoznamu publikácií, ktorých spoluautorom nie je školiteľ. Navrhovaná téma projektu sa tiež musí líšiť od témy dizertačnej práce uchádzačov.
 • Uchádzači musia preukázať schopnosti viesť navrhovaný výskumný tím, ako aj schopnosť získavať výskumné projekty v dlhodobom horizonte.

Príprava a podanie prihlášok

Prihlášky sa podávajú výlučne v anglickom jazyku prostredníctvom elektronického prihlasovacieho systému a musia obsahovať všetky náležitosti uvedené v Príručke o elektronickom podávaní prihlášok.

Prihláška musí obsahovať aj stanovisko hostiteľskej organizácie (ústavu SAV), keďže počas celého trvania projektu musia byť uchádzači zamestnaní na plný pracovný úväzok v danom ústave SAV.

Hodnotenie prihlášok

Hodnotiaci proces je dvojkolový́. Po kontrole oprávnenosti prihlášok z hľadiska formálnych a technických požiadaviek posudzuje v prvom kole prihlášku Hodnotiaca komisia Programu Impulz. Komisia hodnotí životopis uchádzačov, rozšírený abstrakt projektu a stanovisko hostiteľskej organizácie (ústavu SAV). Vybrané prihlášky budú ďalej posudzované v druhom kole, keď sa hodnotí životopis uchádzačov a celý projekt na základe konsenzu troch nezávislých zahraničných hodnotiteľov.

Interview s uchádzačmi sa uskutoční iba na žiadosť Hodnotiacej komisie alebo Predsedníctva SAV. Na konci hodnotiaceho procesu odporučí vybraných uchádzačov Komisia Predsedníctvu SAV, ktoré urobí konečné rozhodnutie. Podrobné informácie vrátane hodnotiacich kritérií sú uvedené v Štatúte Programu IMPULZ.

Realizácia projektov

Vybrané projekty môžu požiadať o finančné prostriedky v rozmedzí od 60 000 do 160 000 eur ročne. Oprávnené náklady na projekt zahŕňajú mzdové náklady, cestovné náklady, náklady na materiál, výskumnú infraštruktúru, publikačné náklady, vrátane otvoreného prístupu, a služby. Vybraní uchádzači budú zamestnaní na jednotlivých ústavoch SAV, ktoré zabezpečia financovanie nepriamych nákladov projektu.

V polovici realizácie projektu sa uskutoční priebežné hodnotenie projektu. Len v prípade jeho kladného výsledku – t. j. splnenia vopred stanovených podmienok – bude projekt naďalej financovaný. Priebežné hodnotenie projektu zohľadní aj všetky vyhliadky projektu na spolufinancovanie z iných externých zdrojov – ako je napr. Horizont Európa (s osobitným dôrazom na grantovú schému ERC) alebo iný prestížny zahraničný grant s porovnateľným financovaním ako riešený projekt IMPULZ.

Stanovisko k čerpaniu prostriedkov z programov SAV

Stanovisko Predsedníctva SAV k čerpaniu prostriedkov z programov SAV, ktoré bolo schválené uznesením č. 271.C na aprílovom zasadnutí (2022):

SAV poskytuje špecifickú podporu výskumníkov prostredníctvom viacerých programov. V súčasnosti sú aktívne programy (usporiadané hierarchicky):

 1. Kompenzačný príspevok
 2. Fond Štefana Schwarza
 3. SASPRO2/MoRePro
 4. IMPULZ

Súčasná podpora z viacerých uvedených programov nie je možná.

Ak poberateľ kompenzačného príspevku uspeje v súťaži o podporu z vyššieho programu, poberanie kompenzačného príspevku sa končí dňom začatia poberania podpory z vyššieho programu.

Od poberateľa príspevku z Fondu Štefana Schwarza sa očakáva úspešné riešenie projektu, na ktorý získal podporu. Môže sa uchádzať o podporu z vyššieho programu tak, aby v prípade úspechu začal riešiť vyšší projekt po úspešnom skončení projektu podporeného z Fondu Štefana Schwarza.

V prípade získania podpory z projektu SASPRO2, resp. MoRePro sa od riešiteľa očakáva úspešné riešenie tohto projektu. Riešiteľ sa môže uchádzať o podporu z vyššieho programu (IMPULZ) tak, aby v prípade úspechu začal riešiť vyšší projekt po úspešnom skončení projektu SASPRO2, resp. MoRePro.

Výskumník sa môže uchádzať o podporu vyššieho programu až v poslednom roku riešenia projektu.

Projekty nie je možné kumulovať pre využitie v budúcich rokoch.

Súvisiace články