Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pohľad na účastníkov sympózia

Krajinní ekológovia rokovali o dôsledkoch globalizácie

24. 5. 2023 | videné 511-krát

Uplynulý týždeň sa v Trenčianskych Tepliciach konalo v už 19. medzinárodné krajinnoekologické sympózium „Landscape and Society in the contex of globalization“. Tieto podujatia organizuje pravidelne v trojročných cykloch Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Téma tohtoročného sympózia bola veľmi aktuálna, zameriavala sa  na hodnotenie  procesu globalizácie a jeho vplyvov na krajinu, jej zložky a procesy prebiehajúce v krajine, ako i na hodnotenie  sociálno-ekonomických dôsledkov týchto vplyvov. Dôsledky globalizácie spôsobujú rôzne nielen socioekonomické, ale aj mnohé environmentálne problémy.

Prvé krajinnoekologické sympózium sa konalo v roku 1967 za účasti zhruba 50 odborníkov zo šiestich krajín, tohtoročného sa zúčastnilo asi sto odborníkov zo siedmich krajín. Prvotným cieľom týchto sympózií bolo zabezpečiť širokému spektru vedcov z „východného bloku“ Európy kontakt so svetovou krajinnoekologickou vedou.  Na 6. medzinárodnom sympóziu, ktoré sa konalo v Piešťanoch, bola dokonca založená aj medzinárodná asociácia pre krajinnú ekológiu (IALE).

Práve krajinná ekológia ako celostná veda o krajine môže zohrať významnú úlohu pri ich sledovaní, vyhodnocovaní a pri príprave opatrení na ich elimináciu. Sympózium vytvorilo vhodný priestor na tvorivú diskusiu v tejto oblasti. Jeho súčasťou bola aj posterová prezentácia. Rokovanie prebiehalo v piatich tematických sekciách:

  • Globalisation and its driving forces within the landscape context
  • Innovative approaches in landscape-ecological research
  • Ecosystem services and ecosystem accounting
  • Participative and interdisciplinary landscape research
  • ​Practical implementation of landscape-ecological research

Účastníci rokovali nielen o teoreticko-metodických prístupoch k hodnoteniu globálnych megatrendov, ale aj o ich aplikácii v reálnej praxi. Významné boli diskusie najmä v oblasti výmeny poznatkov o vplyve nepriaznivých účinkov procesu globalizácie na ekosystémy a poskytovanie ich  ekosystémových služieb, ekosystémovom účtovníctve a procese MAES, do ktorého sú povinne zapojené všetky krajiny EÚ. Ako skonštatovali účastníci sympózia, veda je celkovo dobre pripravená na riešenie mnohých problémov spätých s procesom globalizácie, nedostatkom je skôr aplikácia týchto poznatkov v reálnej praxi.

Popri výmene odborných poznatkov významný je aj spoločenský dosah týchto medzinárodných podujatí, ako je prezentácia prírodných krás, kultúrno-historických špecifík aj ľudových zvykov a tradícií. Súčasťou tohtoročného sympózia boli dve exkurzie, kde si účastníci mohli vybrať odbornú vychádzku po hrebeni Malej Fatry alebo exkurziu v oblasti Bielych Karpát v okolí Bošáce, kde navštívili revitalizované sady, ovocinársku škôlku starých odrôd a tradičnú pálenicu.

                                                                                  

Text: Zita Izakovičová a Marta Dobrovodská, Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Foto: ÚKE SAV, v. v. i.

Súvisiace články