Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Členovia konzorcia ONTOX pózujú pred Mario Negri inštitútom pre farmakologický výskum, Miláno, Taliansko, v ktorom sa konalo druhé výročné stretnutie ONTOX projektu

Projekt ONTOX prispieva k etickému a udržateľnému hodnoteniu rizík chemických látok

11. 5. 2023 | videné 750-krát

Konzorcium ONTOX, ktoré tvorí 19 partnerov z Európy a USA, zorganizovalo výročné stretnutie, na ktorom zhodnotilo výsledky druhého roka projektu. Cieľom konzorcia je poskytnúť funkčné a udržateľné riešenie na zlepšenie hodnotenia rizík chemických látok bez použitia laboratórnych zvierat, v súlade so zásadami testovania toxicity 21. storočia a hodnotenia rizík novej generácie. ONTOX využíva nový prístup k testovaniu chemických látok bez použitia pokusných zvierat (tzv. NAMs). Tie sú schopné predpovedať toxické účinky látok na pečeň, obličky a vyvíjajúci sa mozog. ONTOX sa zameriava najmä na farmaceutické výrobky, kozmetiku, biocídy a bezpečnosť potravín. Slovenskú republiku reprezentuje v projekte Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Druhé výročné stretnutie ONTOX projektu sa konalo 3. a 4. mája 2023 v Miláne, presne rok po prvom zasadnutí. Vedecký poradný výbor, ktorého úlohou je kontrolovať, či projekt smeruje k svojmu cieľu, zhodnotil výsledky za celý rok pozitívne. Na zasadnutí sa uskutočnila aj súťaž o najlepší poster. Zapojili sa do nej mladí vedci a vedkyne, prispievajúci k naplneniu vízie projektu testovania chemických látok bez použitia laboratórnych zvierat.

„Vedecký poradný výbor vyjadruje konzorciu ONTOX uznanie za obrovský pokrok, dosiahnutý v uplynulom roku. Fyziologické mapy, vytvorené v rámci projektu za pomoci umelej inteligencie, sú prínosom pre vedeckú komunitu. Povzbudili sme konzorcium, aby vyzdvihlo pridanú hodnotu týchto máp, spolu s novovyvinutými dráhami nepriaznivých vedľajších účinkov (tzv. AOP), ktoré sú určené na použitie v pravdepodobnostnom hodnotení rizík. Očakáva sa, že príklady použitia, ktoré budú integrovať rôzne oblasti ONTOX (kinetika, biológia, toxikológia, chémia), budú ilustrovať praktické výstupy projektu pre hodnotenie rizík,” hovorí Dr. Gladys Ouedraogo (L'Oréal, Francúzsko) v mene Vedeckého poradného výboru ONTOX.

Vedecký poradný výbor sa tiež zhostil úlohy poroty v súťaži mladých vedcov a vedkýň ONTOX. Súťaž o najlepší poster sa konala v rámci výročného stretnutia ONTOX prvýkrát. Po dôkladnom zvážení udelila porota cenu Dr. Luizovi Carlosovi Maia Ladeirovi z Université de Liège, Belgicko, za jeho vynikajúci poster s názvom "Physiological Maps Curation Guidelines" (Usmernenia pre správcov fyziologických máp).

„Som nesmierne rád, že počas druhého roku projektu sme dosiahli významný pokrok. Zvýšili sme aj úsilie o spoluprácu s inými iniciatívami, vrátane ASPIS klastra a Partnerstva pre hodnotenie rizík chemických látok (PARC)," komentuje Prof. Mathieu Vinken, koordinátor projektu ONTOX (Vrije Universiteit Brussel, Belgicko). „Naši mladí vedci a vedkyne sa zaslúžili o pokrok ONTOX projektu vďaka svojej angažovanosti a aktívnemu prístupu. Ich nadšenie a odhodlanie napredovať v oblasti toxikológie sú skutočne inšpirujúce. Nepochybujem, že aj v budúcnosti budú významne prispievať k nášmu spoločnému úsiliu."

Hlavnou motiváciou pre spustenie projektu ONTOX bola spoločenská, etická a ekonomická potreba testovania bezpečnosti chemických látok, ktorá sa opiera o najmodernejšiu metodiku a vedecké poznatky a nepoužíva pokusné zvieratá. Konzorcium ONTOX stojí na čele vývoja etickejších a udržateľnejších prístupov k hodnoteniu chemickej bezpečnosti. Nasledujúce tri roky budú rozhodujúce pre udržanie tejto dynamiky a napredovanie v plnení cieľov projektu.

Centrum experimentálnej medicíny, v. v. i. SAV (CEM SAV) je lídrom pracovnej skupiny pre komunikáciu a zároveň má významnú riadiacu úlohu ako zástupca hlavného koordinátora pre celkové výstupy projektu v oblasti komunikácie, šírenia, využívania výsledkov a správy údajov. CEM SAV zodpovedá za celkovú komunikačnú stratégiu a tvorbu materiálov pre zainteresované strany z oblasti výskumu, regulačných orgánov a priemyslu. CEM SAV približuje víziu projektu ONTOX aj širokej verejnosti a médiám.

O projekte ONTOX:

ONTOX (Ontology-driven and artificial intelligence-based repeated dose toxicity testing of chemicals for next-generation risk assessment) je projekt financovaný v rámci programu Horizont 2020 (H2020) Európskej komisie pre výskum a inovácie (Grantová dohoda č. 963845). Víziou ONTOX je poskytnúť funkčné a udržateľné riešenie na zlepšenie hodnotenia rizík chemických látok, bez nutnosti testovania na zvieratách, v súlade so zásadami toxikologického testovania 21. storočia a hodnotenia rizík novej generácie. ONTOX je súčasťou ASPIS klastra, kolaborácie troch H2020 projektov (ONTOX, PrecisionTox a RISK-HUNT3R). ASPIS klaster zosobňuje európske úsilie, zamerané na udržateľné a spoľahlivé hodnotenie rizika chemických látok, ktoré nebude využívať testovanie na zvieratách.

Kontakt:

Dr.rer.nat., Ing. Helena Kanďárová, ERT

Zástupkyňa koordinátora pre disemináciu, komunikáciu, využívanie výsledkov a správu údajov ONTOX, vedecká riaditeľka Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie, CEM SAV

helena.kandarova@outlook.sk

Tel.: +421 2 32295724

 

Spracovala: Lucia Milec, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, CEM SAV

​Foto: ONTOX project

Súvisiace články