Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vchod do areálu SAV

Zasadal Snem SAV

27. 4. 2023 | videné 623-krát

Vo štvrtok 27. apríla 2023 sa na svojom ďalšom zasadnutí zišiel Snem SAV. Rokovanie sa uskutočnilo online.

Snem SAV zobral na vedomie Informáciu o aktuálnej situácii SAV, s ktorou vystúpil predseda akadémie prof. Pavol Šajgalík. Zmienil sa o príprave rozpočtu SAV a rokovaniach so zástupcami vlády  o externých zdrojoch na akreditácie. Širšiu diskusiu vyvolala informácia o poslaneckom návrhu na zmenu začlenenia Učenej spoločnosti Slovenska. Predsedníctvo SAV to považuje za zásah do zákona o SAV. Snem SAV zareagoval na poslanecký návrh uznesením, v ktorom vyjadril zásadný nesúhlas s pokusmi poslancov Národnej rady SR zasahovať do zákona o SAV. „Snem SAV nesúhlasí s pokusmi zasahovať do zákona o SAV bez rokovania so Slovenskou akadémiou vied a medzirezortného pripomienkového konania,“ uvádza sa v uznesení. Snem SAV zároveň poveril predsedu snemu tlmočiť toto stanovisko na štvrtkovom (27. apríla) stretnutí s členmi Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

Snem SAV schválil hlasovaním po komorách dodatok č. 1 Zásad návrhu a rozdelenia rozpočtu na rok 2023 s pripomienkou, zároveň uložil Predsedníctvu SAV vypracovať úplné znenie Zásad návrhu a rozdelenia rozpočtu SAV na rok 2023 v znení dodatku č. 1 a zverejniť ho na webovom sídle SAV do 15. mája 2023.

Novým externým členom Vedeckej rady SAV na funkčné obdobie 2021 – 2025 sa stal po tajnom hlasovaní členov snemu doc. Dr. Ing. Peter Vrábel, výrobno-technický riaditeľ Rona, a. s., Lednické Rovne. Vo vedeckej rade nahradil doc. Ing. Štefana Rosinu, PhD., MB (Matador Púchov, a. s.).

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Pavol Novák, CSČ SAV, v. v. i.

Súvisiace články