Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Silvester Trnovec (druhý sprava) na rokovaní u prezidenta Tuniskej akadémie Beit al-Hikma, profesora Mahmoud Benromdhan (v strede) o zapojení tuniskej akadémie do projektu Fontes Historiae Africanae

Ústav orientalistiky SAV, v. v. i., spoluorganizoval úspešnú medzinárodnú konferenciu k dejinám Afriky v Tunise

26. 4. 2023 | videné 647-krát

V dňoch 13. – 15. apríla 2023 sa na Tuniskej akadémii vied o filozofii a umení Beit al-Hikma v hlavnom meste severoafrického Tuniska konalo medzinárodné stretnutie historikov a historičiek združených okolo projektu Fontes Historiae Africanae (Pramene k dejinám Afriky). Ide o projekt pod záštitou vedeckej asociácie s názvom Medzinárodná únia akadémií (Union académique internationale) so sídlom v Bruseli a jeho cieľom je vydávanie kritických edícií prameňov k dejinám afrického kontinentu.   

Konferenciu inicioval a spoluorganizoval Mgr. Silvester Trnovec, PhD., z Ústavu orientalistiky SAV, v. v. i., ktorý je od roku 2019 riaditeľom tohto projektu. V súčasnosti sú do neho aktívne zapojené aj také prestížne vedecké inštitúcie ako Britská akadémia (British Academy), Akadémia vied o zámorí v Paríži (Académie des Sciences d´Outre-Mer) či Kráľovská akadémia vied o zámorí v Bruseli (Académie Royale des Sciences d´Outre-Mer).

Na základe predchádzajúcich rokovaní koncom roka 2022 sa Dr. Trnovcovi podarilo zapojiť do projektu aj ďalšiu významnú inštitúciu, Tuniskú akadémiu Beit al-Hikma, v preklade Dom múdrosti. Tá sa následne po vzájomnej dohode podujala hostiť medzinárodnú konferenciu k problematike prameňov k dejinám Afriky priamo v historickej budove paláca akadémie v Kartágu pri Tunise. Trojdňové podujatie s nabitým programom preto, prirodzene, otvoril jej prezident profesor Mahmoud Benromdhan.

Samotná konferencia sa tešila hojnej medzinárodnej účasti a okrem Slovenska a domáceho Tuniska sa na nej zúčastnili historici a historičky z Francúzska, Senegalu, Mali, Alžírska, Guiney, Mozambiku, Veľkej Británie, Talianska či Belgicka. Pracovnými jazykmi podujatia boli francúzština a angličtina. Tie sú zároveň pracovnými jazykmi Medzinárodnej únie akadémií, ktorá podujatie oficiálne zastrešovala. Vybrané príspevky z konferencie budú ako vedecké články publikované v pripravovanom špeciálnom čísle časopisu Asian and African Studies vydávanom na Ústave orientalistiky SAV, v. v. i.

Počas dvoch pracovných dní tu odznelo viac ako 20 odborných referátov, ktoré sprevádzala bohatá diskusia. Konferencia sa konala v období, keď v tuniskej spoločnosti prebiehajú živé diskusie týkajúce sa „africkej identity“ tuniského obyvateľstva. Aj preto sa tohto podujatia okrem aktívnych účastníkov zúčastnila aj širšia odborná verejnosť, novinárska obec a podujatie rezonovalo aj v miestnych médiách.

Cieľom konferencie bolo vyhodnotiť súčasný stav a podmienky bádania v oblasti arabských rukopisov v súkromných zbierkach či verejných knižniciach severnej Afriky, ktoré sa vzťahujú k starším dejinám afrického kontinentu. Pozornosť sa však venovala aj iným písomných prameňov v afrických a európskych jazykoch, ktoré sa často nachádzajú roztrúsené na veľkom geografickom priestore po celej Afrike, ako aj v rôznych krajinách Európy.

Význam tejto konferencie v Tunise podporil svojím vystúpením aj vysoko postavený diplomat Africkej únie Maman Sambo Sidikou, člen špeciálnej komisie Africkej únie pre Mali a Sahel. Ocenil predovšetkým pozornosť, ktorú projekt Fontes Historiae Africanae venuje v posledných rokoch ohrozeným vzácnym islamským rukopisom v archívoch a rodinných knižniciach v oblasti afrického Sahelu, ktorý v posledných rokoch sužuje politická nestabilita a vojenské konflikty.

Tretí deň stretnutia sa venoval pracovnej návšteve Tuniských národných archívov v Tunise v sprievode riaditeľa Dr. Hedi Jallaba. Účastníkom konferencie osobne predstavil bohaté historické fondy, ako aj práce na konzervácii a digitalizácii vzácnych stredovekých rukopisov zozbieraných z územia celého Tuniska.

Konferencia v Tunise bola významná aj preto, že išlo o prvé veľké stretnutie projektu Fontes Historiae Africanae na medzinárodnej úrovni od vypuknutia pandémie COVID-19. Účastníci sa jednohlasne zhodli, že záujem o africké dejiny na globálnej úrovni narastá a preto bude kľúčové nadviazať na predchádzajúcu tradíciu medzinárodnej spolupráce, ktorá umožní efektívne riešenie zásadných metodologických problémov týkajúcich sa identifikácie a publikovania prameňov k dejinám Afriky. 

Africké štúdiá patria v súčasnosti vo svete medzi prestížne vedecké disciplíny humanitných a spoločenských vied. Medzinárodný projekt Fontes Historiae Africanae, ktorý Ústav orientalistiky SAV, v. v. i., už dlhodobo úspešne koordinuje, ukazuje, že výskum afrických dejín na Slovenskej akadémii vied dokáže byť aj naďalej plnohodnotnou súčasťou výskumu Afriky v prestížnom medzinárodnom kontexte. Napokon to ukázalo aj zorganizovanie tejto úspešnej konferencie na Tuniskej akadémii Beit al-Hikma v Tunise.

 

Text: Silvester Trnovec, Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.

Foto: archív autora

Súvisiace články