Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračné foto

Opustil nás akademik SAV a ČSAV MUDr. Viliam Ujházy, DrSc.

21. 4. 2023 | zhliadnuté 1321-krát

V stredu 18. apríla 2023 vo veku 97 rokov zomrel MUDr. Viliam Ujházy, DrSc., významná osobnosť slovenskej onkológie. Posledná rozlúčka sa uskutoční v utorok 25. apríla o 11.45 hod. v bratislavskom krematóriu.

Viliam Ujházy sa narodil 18. apríla 1926 v Hnúšti. Štúdium na lekárskej fakulte Univerzity Komenského  v Bratislave ukončil v roku 1947. Svoju lekársku prax začal v roku 1955 na vtedajšom Onkologickom ústave so sídlom v Bratislave zriadenom v bývalej Nemocnici sv. Alžbety pre chronicky chorých ako sekundárny lekár na klinickom oddelení chemoterapie nádorov.

Jeho odborné zameranie ovplyvnila klinická práca s takými osobnosťami slovenskej onkológie akými boli doc. MUDr. A. Winkler a MUDr. Vlado Černý. Po oddelení klinickej časti ústavu od experimentálnej vznikol Ústav experimentálnej onkológie SAV. Od roku 1968 viedol Viliam Ujházy Oddelenie experimentálnej chemoterapie nádorov. Jeho vedecké zameranie bolo koncentrované na cytostatiká, na mechanizmus ich účinku a na štúdium získanej rezistencie voči týmto proti-nádorovým liekom.V tejto oblasti dosiahol významne výsledky.Zaslúžil sa, okrem iného aj o to, aby onkológia bola uznaná ako vedecký odbor. Jeho vedecká aktivita bola účinne využitá na zahraničných pobytoch na významných svetových onkologických pracoviskách, akým je Chester Beatty Cancer Research Institute v Londýne a Roswell Park Memorial Institute v Buffale, kde bol na študijným pobytoch.

V rokoch 1983-1991 vykonával funkciu riaditeľa Ústavu experimentálnej onkológie SAV. Jeho veľkou zásluhou bolo to, že na ústave kreoval žičlivú vnútornú atmosféru a prostredie, ktoré dovolilo aj v minulých dobách, kedy to nebolo tak samozrejmé, vyrásť ďalším vedeckým osobnostiam. V rokoch 1990-1994 pôsobil ako člen predsedníctva SAV. Významne reprezentoval SAV v zahraničí v podobe členstva v štipendijnej komisii Medzinárodnej Únie boja proti rakovine a vo Svetovej zdravotníckej organizácii.

MUDr. Viliam Ujházy, DrSc. bol pri založení vedeckého onkologického časopisu NEOPLASMA v roku 1957. Dlhodobo a vynikajúco vykonával úlohu hlavného redaktora, a to nepretržite až do roku 2017. Pod jeho vedením sa časopis NEOPLASMA stal medzinárodne uznávaným onkologickým časopisom s neustále sa zvyšujúcou kvalitou a impakt faktorom. Časopis tak úspešne reprezentuje Ústav experimentálnej onkológie SAV, BMC SAV, v.v.i. vo svete.

Česť jeho pamiatke.

 

Spracoval: Čestmír Altaner, ÚEO BMC SAV, v. v. i.

Foto: archív ÚEO BMC SAV, v. v. i.

 

Súvisiace články