Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Milan Štefek odišiel do farmakologického neba

12. 4. 2023 | zhliadnuté 1300-krát

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že 5. apríla 2023 odišiel do farmakologického neba náš priateľ, kolega, farmakológ a veľký človek Dr. Milan Štefek. Posledná rozlúčka sa uskutoční vo štvrtok 13. apríla 2023 o 14.30 h v Dome smútku v Plaveckom Štvrtku.

Milan Štefek, rodák z Lábu, v roku 1974 úspešne ukončil Karlovu univerzitu v Prahe a v roku 1982 doktorandské štúdium na Ústave organickej chémie  SAV pod vedením profesora Luďka Beneša. Zahraničnú stáž vo švédskej Uppsale (Uppsala University, Department of Organic Pharmaceutical Chemistry) absolvoval už počas doktorandského štúdia. Po skončení štúdií sa oženil so svojou milovanou celoživotnou partnerkou Dr. Máriou Štefkovou. V roku 1988, tesne pred odchodom na Kalifornskú univerzitu v Los Angeles (UCLA, Department of Pharmacology), sa im narodila dcéra Radanka. Svoju pracovnú kariéru spojil s Ústavom experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, kde bol školiteľom mnohých diplomových a dizertačných prác. Bol jedným z pilierov ústavu a dlhoročný predseda vedeckej rady.

Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zameral na metabolizmus liečiv, najmä karbanilátov a stobadínu. Podieľal sa na objasnení enzymológie metabolickej N-demetylácie a N-oxygenácie stobadínu, ale aj na objasnení molekulárnych mechanizmov podieľajúcich sa na jeho antioxidačnom pôsobení. Neskôr svoju pozornosť zameral na pokročilú glykooxidáciu proteínov a identifikoval viaceré selektívne markery pokročilej glykooxidácie. V poslednej časti svojho bohatého vedeckého života sa zameral na štúdium mechanizmov glukózovej toxicity a farmakologickej prevencii neskorých diabetických komplikácií. Pri dizajne nových potenciálnych farmák používal prístupy medicínskej chémie s cieľom vytvoriť viaccieľové liečivá, ako napríklad cemtirestat. Výsledkom jeho celoživotného diela je šesť patentov, 143 in extenso publikácií, jedna monografia a viac ako 2250 citácii.  Za svoju prácu bol mnohokrát ocenený. Môžeme spomenúť napríklad Cenu SAV v roku 1990 a 2000, v roku 2004 získal Pfizer award „za najlepšiu publikáciu”, a o rok neskôr bola jedna z jeho publikácií ocenená aj cenou Servier award. V roku 2015 ďalšiu jeho publikáciu ocenila Slovenská diabetologická spoločnosť.

Milan Štefek miloval prírodu, do ktorej často chodil. Miloval šport ako taký, najmä keď mohol pri ňom cítiť neskrotnú silu prírody. Miloval hory, ktoré rád zdolával, nielen na Slovensku a v Európe, ale aj vo svete. Hovorí sa, že veľkí ľudia sú skromní – on ním bol a v našich srdciach aj ostane.

Česť Tvojej pamiatke!

Odpočívaj v pokoji.

 

Text: Marta Prnová, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, v. v. i.

Foto: archív 

Súvisiace články