Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prvý Polymérny deň v Ústave polymérov SAV, v. v. i.

Na prvom Polymérnom dni sa stretli vedci so zástupcami firiem

5. 4. 2023 | videné 567-krát

V utorok 4. apríla 2023 sa na Ústave polymérov SAV, v. v. i., uskutočnilo prvé z plánovaných pravidelných stretnutí s firmami pod názvom Polymérny deň. Myšlienka takýchto stretnutí sa kreovala už dlhšie – na zahraničných výskumných inštitúciách sa stretnutia akademickej obce s firmami konajú pravidelne, no na Slovensku tradícia prezentácií výskumných výsledkov a expertíz vedeckých pracovísk firmám spojená s diskusiou o požiadavkách zo strany firiem na výskum chýba.

Žiadosti o taký typ stretnutia na Ústave polymérov SAV, v. v. i. (ÚPo SAV) zaznamenávali už dlhšie – zo strany vedeckých pracovníkov, ktorí dlhšie pôsobili na zahraničných špičkových vedeckých inštitúciách, a ktorí by privítali intenzívnejšie zapojenie sa do aplikovaného výskumu, rovnako aj zo strany firiem, ktoré sa dopytujú na využitie infraštruktúry, a tiež aspoň čiastkové riešenie ich problémov. Ako sami predstavitelia firiem spomenuli, uvedomujú si, že v súčasnosti im často pomôže udržať náskok pred konkurenciou len inovatívny produkt s pridanou hodnotou, ktorý môže prebiť nízku cenu konkurenta z Ázie.

Na stretnutí sa zúčastnilo zhruba 20 predstaviteľov z deviatich výrobných a  dvoch distribučných firiem a dvaja zástupcovia klastrov (plastikársky a konopný). Stretnutie otvoril riaditeľ ústavu Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc., ktorý privítal hostí a predstavil význam, ciele a program stretnutia. Následne odovzdal slovo Ing. Márii Omastovej, DrSc., vedúcej oddelenia kompozitných materiálov, ktorá detailnejšie predstavila históriu a činnosť ústavu a pokračovala hlavným výskumným zameraním svojho oddelenia vzhľadom na to, že tento Polymérny deň sa niesol v hesle Polymérne kompozity pre pokročilé aplikácie. Nasledovali krátke prednášky Ing. Kataríny Mosnáčkovej, PhD., o biodegradovateľných kompozitoch, Ing. Mateja Mičušíka, PhD., o povrchovej analýze a jej využití pri vývoji kompozitných materiálov a Mgr. Jaroslava Mosnáčka, DrSc., o kompozitoch s kovalentne modifikovanými plnivami. Stretnutie pokračovalo diskusiou k predneseným témam, kde jednoznačne zarezonovala téma biodegradovateľných polymérov a kompozitov, pretože firmy sú v dôsledku redukcie uhlíkovej stopy tlačené do alternatív ropných produktov, ku ktorým patria súčasné polyméry. Po krátkej prestávke zazneli príspevky jednotlivých účastníkov, ktorí prezentovali zameranie a potreby výskumu polymérnej vedy pre potreby zastupovaných firiem. Nasledovala diskusia a ukážka laboratórií ústavu. Na záver stretnutia účastníci vyjadrili záujem o individuálne stretnutia s jednotlivými firmami, pri ktorých by zástupcovia firiem prišli s konkrétnymi požiadavkami k vývoju nových materiálov.

Prvý Polymérny deň na Ústave polymérov SAV, v. v. i., hodnotili zástupcovia firiem pozitívne. Akciu možno hodnotiť ako prvý krok k intenzívnejšiemu prepojeniu polymérnej vedy a slovenského priemyslu. Či prinesie nejaké konkrétne spolupráce, napr. prípravu spoločných projektov v rámci výziev Plánu obnovy alebo nových kontraktov, ukáže až čas, ale už teraz sa obe strany tešia na druhý Polymérny deň, ktorý ústav polymérov plánuje organizovať na jeseň, tentoraz na tému biopolymérnych materiálov pre medicínske účely.

 

Spracoval: Zdenko Špitálsky, Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články