Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Stretnutie vedení SAV a AV ČR v Smoleniciach

Predstavitelia SAV a AV ČR sa stretli v Smoleniciach

5. 4. 2023 | videné 1199-krát

V dňoch 3. – 4. apríla 2023 sa v Kongresovom centre SAV na zámku v Smoleniciach konalo tradičné stretnutie vedení Slovenskej akadémie vied a Akademie věd Českej republiky (AV ČR). Prítomní členovia a členky oboch predsedníctiev v srdečnej atmosfére diskutovali a vymieňali si skúsenosti z oblasti medzinárodnej spolupráce, transferu znalostí aj problematiky rovnosti príležitostí.

Predseda SAV privítal všetkých účastníkov stretnutia, zvlášť predsedníčku AV ČR prof. RNDr. Evu Zažímalovú, CSc. Prvý blok rokovaní uviedol MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD. Spolu s prof. RNDr. Davidom Honysom, PhD., predstavili úlohu bezpečnosti v rámci nadväzovania medzinárodnej spolupráce s tzv. citlivými krajinami. Obaja upozornili na potrebu komunikácie a oboznamovanie všetkých vedeckých pracovníkovu s touto novou potrebou obozretnosti.

V ďalšom bloku sa podpredsedníčka pre zahraničné styky SAV Mgr. Zuzana Panczová, PhD., a Mgr. Ondřej Beránek, PhD., podpredseda AV ČR pre 3. oddelenie vied venovali pozícii našich akadémií v medzinárodných inštitúciách. V rámci diskusie sa otvorili otázky významu podpory a členstva akadémií v jednotlivých zoskupeniach.

Poslednou diskutovanou problematikou v rámci prvého bloku bola rovnosť príležitostí a genderu vo výskume. Mgr. Róbert Karul, PhD., a prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., predstavili kroky, ktoré podnikli obe akadémie v tejto oblasti. Zhodli sa predovšetkým na podpore pomoci pre matky, ktoré sa vracajú z materskej a rodičovskej dovolenky, na budovaní škôlok či detských centier.

V druhej časti účastníci prezentovali skúsenosti z transferu znalostí a s aplikovaným výskumom na ústavoch. Hlavné prezentácie mali za SAV Ing. Anton Bittner, PhD., MBA, a za AV ČR RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., podpredseda pre 2. oddelenie vied.

Nasledovala prezentácia Mgr. Lukáša Lapšanského, PhD., z Ústavu štátu a práva SAV, v. v. i., so skúsenosťami s právnou transformáciou SAV. Prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., predstavil hodnotenie ústavov SAV zo strany tímu medzinárodných odborníkov. Odborníci hodnotili SAV v troch oblastiach, a to kvalita a produktivita, spoločenský význam a stratégia a rozvoj.

Nakoniec Mgr. Michal Kšiňan, PhD., predstavil akcie, ktoré sa budú konať pri príležitosti 70. výročia SAV a spoločne s Mgr. Onřejom Beránkom, PhD., zhodnotili prínos spolupráce SAV a AV ČR s platformou CEFRES.

Fotogaléria

 

Spracovala: Ľudmila Dolná, OMS SAV

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články