Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Nová publikácia, na ktorej sa podieľala aj vedkyňa SAV

Na novej publikácii o celoživotnom vzdelávaní sa podieľala aj vedkyňa SAV

3. 4. 2023 | videné 601-krát

Vydavateľstvo Palgrave Macmillan v rámci série Palgrave Studies in Adult Education and Lifelong Learning vydalo knihu „Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe“ . Jej editorkou je aj Ivana Studená z Prognostického ústavu CSPV SAV, v. v. i. Ďalšími sú John Holford (University of Nottingham), Pepka Boyadjieva (Bulgarian Academy of Sciences), Sharon Clancy (University of Nottingham) a Günter Hefler (3s). Ivana Studená je aj spoluautorkou niekoľkých kapitol publikácie.

Publikácia, ktorá je voľne dostupná online, prináša časť výstupov výskumného projektu ENLIVEN.

Kniha, ktorá je bezplatne prístupná, spochybňuje "skupinové myslenie" medzinárodnej politiky v oblasti celoživotného vzdelávania. Výskum zdôrazňuje a dokazuje, že vzdelávanie dospelých by malo byť znovu vnímané ako ústredný prvok demokratickej spoločnosti. Mladí dospelí, najmä zo znevýhodneného prostredia, sa viac zapájajú do vzdelávania a odbornej prípravy a viac sa učia každý deň v práci, ak je vzdelávanie demokraticky organizované a založené na trvalých a inkluzívnych inštitucionálnych sieťach, a ak pracovné prostredie podporuje a odmeňuje získavanie zručností. Autori a autorky pomocou inovatívnych kvalitatívnych a kvantitatívnych metód rozvíjajú kritický pohľad na dominantné politiky, pričom v Európskej únii a Austrálii skúmajú, ako "zraniteľní" mladí dospelí vnímajú programy určené na zlepšenie ich "zamestnateľnosti" a ako politiky „skills for jobs“ vytláčajú širšie (a premyslenejšie) predstavy o tom, čo by malo vzdelávanie a odborná príprava robiť. Kapitoly ukazujú, prečo niektoré opatrenia fungujú pre ľudí so slabým vzdelaním, prečo je trh práce, spolu so vzdelávacími inštitúciami, taký dôležitý, ako môže vzdelávanie dospelých posilniť a rozšíriť právomoci ľudí a aké výzvy predstavuje využívanie umelej inteligencie pri tvorbe politík celoživotného vzdelávania. Niekoľko z nich skúma kľúčovú úlohu vzdelávania na pracovisku v živote organizácie a vzdelávania počas "vznikajúcej dospelosti". Dôležité porovnávacie štúdie o vzdelávaní na pracovisku v sektoroch hutníctva, maloobchodu a vzdelávania dospelých poukazujú na úlohu manažmentu, odborov a sociálnych hnutí pri vzdelávaní mladých dospelých.

 

Spracovala: Ivana Studená, CSPV SAV, v. v. i.

Súvisiace články