Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Veža

O cenu Fénix – kultúrna pamiatka roka súťaží aj kaštieľ Arboréta Mlyňany

22. 3. 2023 | videné 470-krát

Do 16. ročníka súťaže Fénix – kultúrna pamiatka roka, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo kultúry SR sa zapojilo aj ďalšie pracovisko SAV – Arborétum Mlyňany, detašované pracovisko Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i., vo Zvolene.

Verejnosť pozná Arborétum Mlyňany predovšetkým vďaka unikátnej zbierke drevín, ktorú začal budovať ešte v roku 1892 zakladateľ Arboréta Mlyňany Dr. Štefan Ambrózy – Migazzi nad obcou Vieska nad Žitavou. Súčasne s budovaním zbierok sa začala aj výstavba neoklasicistického kaštieľa, ktorú dokončili v roku 1894. Charakteristická neogotická veža pribudla až v roku 1905. Arborétum Mlyňany prešlo v roku 1946 pod správu štátu a v roku 1953 sa stalo jedným z prvých pracovísk Slovenskej akadémie vied.

Návrat k pôvodnému stavu po 130 rokoch

Po pričlenení Arboréta Mlyňany k SAV sa stal kaštieľ sídlom nového vedeckého pracoviska. Tomu účelu sa prispôsobili aj jeho priestory a podľa údajov reštaurátorského výskumu v rozmedzí rokov 1963 – 1967 sa uskutočnila aj rozsiahlejšia obnova exteriéru. Ďalšej komplexnej obnovy exteriéru sa kaštieľ dočkal až v roku 2019. V prvej fáze bolo potrebné zrekonštruovať zatekajúcu a poškodenú strechu. Súčasťou tejto etapy bolo aj sfunkčnenie v tom čase veľmi dômyselne vybudovaného systému zachytávania a odvodu zrážkových vôd zo strechy do takzvanej Ambrózyho skalky. Toto stotridsaťročné originálne riešenie je príkladom ekologického a udržateľného hospodárenia s vodou. Následne boli v zhode s pôvodnými obnovené okenné a dverové výplne plášťa budovy. Najnáročnejšou bola reštaurátorská a umeleckoremeselná obnova omietok a plastickej výzdoby fasád. Je viac než symbolické, že táto obnova sa ukončila v roku 2022 – v roku 130. výročia založenia Arboréta Mlyňany. Obnova exteriéru zásadne zlepšila stavebnotechnický stav objektu a prinavrátila pamiatke pôvodný neoklasicistický vzhľad.

Titul Fénix – Kultúrna pamiatka roka udeľuje vlastníkom pamiatok na návrh odbornej poroty Ministerstvo kultúry SR. Nadácia SPP ako generálny partner súťaže udeľuje na základe hlasovania verejnosti cenu za najkrajšiu obnovenú pamiatku Fénix – Cena Nadácie SPP. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže odvysiela RTVS na Jednotke 8. mája 2023.  

Hlasovať za najkrajšiu obnovenú pamiatku môžete z jednej emailovej adresy maximálne raz za deň TU.

Hlasovaním  za najkrajšiu kultúrnu pamiatku podporíte záujem verejnosti o ochranu kultúrneho dedičstva nášho národa. Organizátormi súťaže sú Ministerstvo kultúry SR a Nadácia SPP a jej cieľom je oceniť prístup vlastníkov pamiatok a prínos iných zainteresovaných subjektov k ochrane pamiatkových hodnôt a prezentovať tieto pamiatky širokej verejnosti.

 

Spracovala: Jana Konôpková, Arborétum Mlyňany, ÚEL SAV, v. v. i.

Foto: archív Arboréta Mlyňany

Súvisiace články