Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Profesorka Mária Bátorová pri prezentácii knihy

Prof. Mária Bátorová predstavila svoju novú monografiu Interdisciplinarita a komparatistika v literárnej vede

17. 3. 2023 | videné 736-krát

Vo vydavateľstve SAV Veda vyšla koncom roka 2022 nová dvojjazyčná, slovensko-anglická monografia prof. PhDr. Márie Bátorovej, DrSc., Kontexty a komparatistika v literárnej vede (Model interpretácie alternatívneho umenia). Autorka ju predstavila v pondelok 13. marca 2023 v Malom kongresovom centre SAV v Bratislave, vedecké komentáre pri tejto príležitosti predniesli prof. PhDr. Tatiana Sedová, PhD., z Filozofického ústavu SAV, v. v. i., prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., zo Sociologického ústavu SAV, v. v. i., doc. PhDr. Ján Gallik, PhD., z Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre a PhDr. Juraj Marušiak, PhD., riaditeľ Ústavu politických vied SAV, v. v. i.

Monografia, ojedinelá svojho druhu medzi publikáciami literárnej vedy, teoreticky zhŕňa možnosti interpretácie literárneho textu a skúmanie jeho kontextov. „Z toho sa potom odvíja interdisciplinárny výskum v súvislosti s literárnou vedou,“ odznelo na úvod prezentácie a ako potvrdila samotná autorka, išlo naozaj o spoluprácu v projekte VEGA na pôde Ústavu svetovej literatúry, v. v. i., v ktorom v poslednej fáze spolupracoval tím všetkých zúčastnených na prezentácii na prednáškovom cykle, konferencii a publikácii jej výsledkov v literárnovednom časopise Stredoeurópske pohľady.

Dlhoročný výskum autorky monografie sa venoval tabuizovaným témam vo vývine slovenskej literatúry (osudom a dielam disidentov 20. storočia) a vychádzal v monografiách prof. M. Bátorovej vo Vydavateľstve VEDA SAV. Cez edíciu Peter Lang/Series of the SAS, vyšli dve z nich: J. C. Hronský und die Moderne (2004) a Dominik Tatarka: The Slovak Don Quixote (Freedom and dreams) (2015). Tretí autor, ktorého dielo je tiež podkladom pre teoretický model, je Pavol Strauss (Paradoxy Pavla Straussa, 2006). Ako pri prezentácii uviedla M. Bátorová, teória interpretácie sa potvrdila aj v troch vynikajúcich dizertáciách vydaných knižne (Mgr. Katarína Zechelová, PhD., Mgr. Tamara Šimončíková Heribanová, PhD., Mgr. Zuzana Kopecká, PhD., ako aj v množstve čiastkových štúdií M. Bátorovej od vzniku poslednej monografie 2012, ktoré vychádzali v anglickom jazyku v zahraničí. Tieto tvoria druhú časť prezentovanej monografie.

Nová teoretická kniha ponúka interdisciplinárnu metódu skúmania vývinu cez konkrétneho autora, jeho text, ktorého význam získaný literárnovednou analýzou potvrdzujú kontexty (historický, sociologický, filozofický a iné).

 

Spracovala a foto: Andrea Nozdrovická

Súvisiace články