Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prezentácia knižnej publikácie o vedeckom odkaze Mikuláša Bakoša

Prezentácia knižnej publikácie o vedeckom odkaze Mikuláša Bakoša

14. 2. 2023 | zhliadnuté 242-krát

Pri príležitosti osláv 70. výročia SAV si pripomíname osobnosť zakladateľa ústavu Mikuláša Bakoša. Predstavíme zborník štúdií Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška. Podujatie doplní príhovor Libuše Vajdovej o začiatkoch Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i. Prezentácia sa uskutoční v stredu 15. februára o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., aj online.

Zborník Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška zostavili doc. PhDr. Soňa Pašteková, CSc., z Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., a PhDr. Dušan Teplan, PhD., z Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre. Minuloročná publikácia je výstupom z vedeckého kolokvia, ktoré sa uskutočnilo v roku 2021 a bolo zamerané na novú reflexiu vedeckého myslenia Mikuláša Bakoša, jeho prínos pre slovenskú literárnu vedu a výskum zahraničných literatúr v česko-slovenskom vedeckom kontexte s presahom do sféry interkultúrnej literárnovednej slavistiky.

Ako interdisciplinárny humanitný vedec 20. storočia reagoval na podnety európskeho vedeckého myslenia, predovšetkým ruského formalizmu a českého štrukturalizmu. Na poli literárnej avantgardy, štrukturalizmu a historickej poetiky nasmeroval svoje výskumné zámery k zvyšovaniu exaktnosti domáceho vedeckého myslenia, k definovaniu hlavných cieľov literárnej vedy, ako aj k precizovaniu literárnovedných pojmov a kategórii. Zásadným spôsobom prispel k novej kvalite recepcie svetových literatúr na Slovensku a podstatne zvýšil úroveň modernej slovenskej komparatistiky. V centre pozornosti sa tak prirodzene ocitá nová reflexia Bakošovho prínosu pre oblasť slovenskej literárnej vedy a výskumu zahraničných literatúr v česko-slovenskom literárnovednom kontexte s presahom do sféry interkultúrnej slavistiky,“ uvádzajú zostavovatelia zborníka Soňa Pašteková a Dušan Teplan v úvodnom texte.

Link na pripojenie cez Zoom

Meeting ID: 847 4165 9440

Passcode: 003193

 

Spracoval: Peter Zlatoš, Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Súvisiace články