Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Organizátori vyhlásili 26. ročník podujatia Vedec roka

Organizátori vyhlásili 26. ročník podujatia Vedec roka

10. 2. 2023 | videné 844-krát

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasujú 26. ročník oceňovania významných slovenských vedeckých osobností zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR. Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Za rok 2022 sa budú udeľovať ocenenia v piatich kategóriách:

  • Vedec roka/Vedkyňa roka
  • Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka
  • Inovátor roka/Inovátorka roka
  • Technológ roka/Technologička roka
  • Osobnosť medzinárodnej spolupráce

Návrhy na ocenenie môžete posielať do 31. marca 2023 e-mailom na adresu: ncpvat@cvtisr.sk a poštou podľa pokynov uvedených v štatúte podujatia.

Dokumenty k podujatiu Vedec roka SR:

Výzva na zaslanie návrhov na ocenenie (.pdf)

Štatút (.pdf)

Návrhový formulár (.doc)

Širšie zdôvodnenie nominácie (.doc)

Informácia o spracúvaní osobných údajov (.pdf)

Dohoda Spoločných prevádzkovateľov (.pdf)

Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania sa uskutoční v máji 2023.

Text: CVTI SR

------------

Vyhlásenie k otvorenému listu:

Štatutári všetkých troch organizátorov podujatia Vedec roka SR  – CVTI SR, SAV a ZSVTS – si uvedomujú význam otázky rodovej rovnosti a jej riešenia v spoločenskej praxi. Každá zo zainteresovaných inštitúcií sa danou otázkou zaoberá vo vzťahu k jej činnostiam, aktivitám a kompetenciám, ktoré v spoločnosti zastrešuje.

Tieto praktické riešenia boli spomenuté i v predmetnom otvorenom liste (cit.):

„Koncom roka 2021 prijala SAV a viaceré slovenské univerzity aktívne vo výskume Plány rodovej rovnosti (PRR), kde sa zaviazali aj k používaniu rodovo vyváženého jazyka. Rovnako aj CVTI SR vypracovalo svoj vlastný PRR a aktuálne pomáha ďalším slovenským vedeckým inštitúciám pri tvorbe a implementácii ich PRR v rámci štrukturálneho projektu SK4ERA.“

Štatutári organizátorov podujatia sa po spoločnej diskusii k predmetnému otvorenému listu zhodli, že v konkrétnom prípade podujatia Vedec roka SR je nutné vnímať viac ako dvadsaťpäť ročnú tradíciu podujatia. Samotná zmena práve názvu podujatia je v tejto súvislosti procesom, ktorý nie je možné, a ani vhodné zrealizovať nárazovo či ihneď a priamo pre aktuálny ročník. Táto zmena totiž predstavuje nielen zmenu názvu podujatia, ale aj úpravy v ďalších administratívnych, marketingových či iných aktivitách súvisiacich s organizáciou podujatia.

V budúcnosti sa však uvedenou problematikou a riešením vyššie spomenutého budú štatutári organizátorov podujatia aktívne zaoberať.

V súvislosti s rodovou vyváženosťou si štatutári organizátorov podujatia dovoľujú upriamiť pozornosť na formuláciu jednotlivých kategórií ocenenia.

Pri každoročnom vyhlasovaní nového ročníka podujatia formulujú organizátori vyhlásenie predkladania nominácií v jednotlivých kategóriách nasledovne:

Za rok …. budú udelené ocenenia v piatich kategóriách:

  • Vedec roka SR/Vedkyňa roka SR
  • Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka
  • Inovátor roka/Inovátorka roka
  • Technológ roka/Technologička roka
  • Osobnosť medzinárodnej spolupráce

Otázka rovnakého postavenia žien a mužov v spoločnosti je predmetom najaktuálnejších diskusií naprieč spoločnosťou, nie je teda len otázkou pre oblasť vedy a techniky. Oceňovanie Vedec roka SR je etablovaným podujatím, ktoré dodáva váhu a význam slovenskej vede a technike ako takej, jej výstupom a úspechom.

Každá z inštitúcií z radov organizátorov podujatia má za to, že rodová rovnosť je témou súčasnosti a v závislosti od širších spoločenských diskusií sa bude postupnými krokmi stávať súčasťou praxe aj v oblasti vedy a techniky.

Aktuálne inštitúcie organizátorov podujatia reflektujú túto tému práve vyššie spomenutými aktivitami. Ako je napríklad prijatie Plánov rodovej rovnosti (PRR) SAV a viacerými slovenskými univerzitami či vypracovanie vlastného Plánu rodovej rovnosti zo strany CVTI SR a jeho pomoc inštitúciám vo vede a výskume pri zapracovaní ich PRR do praxe.

 

Súvisiace články