Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka: Titulka časopisu The City and History, UPJŠ

Prestížna medzinárodná cena pre Veroniku Szeghy-Gayerovú z CSPV SAV, v. v. i.

6. 2. 2023 | videné 640-krát

Vedecká pracovníčka Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., Veronika Szeghy-Gayer získala prestížnu cenu Mark Pittaway Article Prize za článok o arizácii židovského majetku v Košiciach na konci druhej svetovej vojny. Text vyšiel vo vedeckom recenzovanom časopise Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach The city and History. Ocenenie, ktorého cieľom je vyzdvihnúť kvalitnú vedeckú prácu v oblasti hungaristiky, udeľuje Hungarian Studies Association.

Doktorka Szeghy-Gayer, odborníčka na slovensko-maďarské vzťahy, židovské komunity na Slovensku do roku 1945, nacionalizmus a interetnické vzťahy, napísala článok s názvom Petitioners of Jewish Property in Košice: A Case Study on the Holocaust and Local Society in a Slovak-Hungarian Border Region v spoluautorstve s Lászlóm Csőszom, historikom a pracovníkom Maďarského židovského múzea a archívu v Budapešti. Skúmanie arizácie židovského majetku na lokálnej úrovni v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne je podľa autorov doteraz málo skúmaná otázka.

„V našej analýze sme skúmali 253 petícií predložených miestnymi obyvateľmi na získanie nájomných práv k bytom obývaným Židmi a podpornú dokumentáciu uloženú v Archíve mesta Košice. Našou primárnou výskumnou otázkou bolo zistiť, kto boli títo žiadatelia o židovské byty a ako a prečo sa do tohto procesu zapojili,“ vysvetľuje ocenená vedkyňa.

Autori v texte skúmali sociálnu stratifikáciu predkladateľov žiadostí, ich profesijnú štruktúru, pohlavie, etnický pôvod a ďalšie sociálne ukazovatele. Uvádzajú a interpretujú v ňom ich argumenty, výhovorky a motivácie. Do výskumu zahrnuli aj zarážajúcu otázku, do akej miery títo obyčajní muži a ženy pochopili, že majú prospech z masovej vraždy.

Prínos publikácie vyzdvihla aj porota. „Jednou z hlavných predností štúdie je úzka pozornosť venovaná širšiemu obrazu, ktorý charakterizuje dramatické demografické zmeny v meste v dôsledku rozmiestnenia nemeckej a maďarskej armády, deportácií Židov a príchodom vojnových utečencov, pričom každá z týchto súvislostí predstavuje špecifické výzvy pre mestskú správu. Práca sa opiera o starostlivo preskúmané archívne pramene, ktoré umožňujú vypočuť záujmy a hlasy jednotlivcov a znovu ich prepojiť s okolnosťami politickej a rasovej vojny. Čitatelia zároveň získajú prehľad o potenciálnej účasti týchto jednotlivcov na masových vraždách, čo môže mať etické posolstvo pre naše súčasné politické prostredie východnej a strednej Európy. Csősz a Szeghy-Gayer do svojho článku brilantne zakomponovali bohaté primárne pramene o dôležitej téme, ktorá je stále nedostatočne pokrytá,“ uvádzajú Katalin Cseh-Varga, John K. Cox a Borbala Zsuzsanna Török.

Srdečne blahoželáme!

Štúdia je voľne dostupná TU

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Súvisiace články