Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Spoločné štipendiá francúzskej vlády a SAV v oblasti humanitných a spoločenských vied pre rok 2023

17. 1. 2023 | videné 803-krát

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku, Francúzsky inštitút na Slovensku a Slovenská akadémia vied v spolupráci s Francúzskym ústavom pre výskum spoločenských vedách (CEFRES) a výskumným zoskupením Poznanie stredovýchodnej Európy (CEM) ponúkajú program podpory vedeckých pobytov v oblasti humanitných a spoločenských vied vo Francúzsku v roku 2023. Tento program je určený pre mladých vedeckovýskumných pracovníkov pôsobiacich v ústavoch a centrách Slovenskej akadémie vied.

Cieľom tohto programu je podporiť slovensko-francúzsku spoluprácu v tejto oblasti prostredníctvom dvojmesačného výskumného pobytu s vedeckou podporou vybraného francúzskeho partnera, tímov z CEFRES a členov zoskupenia CEM. Žiadosti preto budú mladí vedeckovýskumní pracovníci predkladať individuálne, ale kľúčovým prvkom pri ich hodnotení bude podpora členov CEFRES a CEM.

Ambíciou programu je vytvoriť trvalú vedeckovýskumnú spoluprácu medzi francúzskymi a slovenskými partnermi, ktorí sa zapoja do riešenia inovatívnych a interdisciplinárnych tém v oblasti spoločenských a humanitných vied.

Štipendium ponúka nasledovné výhody

 • štipendium od Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku, Francúzskeho inštitútu na Slovensku a Slovenskej akadémie vied, ktorého suma závisí od postavenia uchádzača a pohybuje sa od 1704 eur do 2055 eur mesačne počas dvoch mesiacov;
 • pomoc pri hľadaní ubytovania prostredníctvom francúzskej agentúry Campus France.

Očakávané výsledky

Do konca roka 2023 sa očakáva prezentácia výsledkov spolupráce na seminári CEFRES, ktorý bude nasledovať po pobyte vo Francúzsku (prezenčne alebo online; CEFRES uhradí cestovné náklady a náklady na ubytovanie prednášajúceho v Prahe).

Zorganizovanie seminára (výskumného alebo pre doktorandov), ktorý sa uskutoční na Slovensku. Na organizáciu seminára na Slovensku sa neposkytuje žiadny finančný príspevok a za hľadanie primeraného financovania zodpovedá žiadateľ.

Úspešní uchádzači tejto výzvy budú vyzvaní na podanie žiadosti o grant typu CNRS IEA s odporúčanou témou Vytváranie, dekonštrukcie a využívanie strachu: interdisciplinárny priestor. Žiadateľ však môže navrhnúť aj vlastnú tému.

Harmonogram

 • Dátum otvorenia výzvy na predkladanie žiadostí: 16. január 2023
 • Uzávierka termínu na predkladanie žiadostí: 17. apríl 2023
 • Pohovory s uchádzačmi: 5. mája 2023
 • Zverejnenie výsledkov: 12. mája 2023
 • Pobyt vo Francúzsku: od 1. júna do 30. novembra 2023
 • Seminár na Slovensku: od 1. januára do 31. decembra 2024.

Kontaktné údaje

Pred odoslaním žiadosti majú uchádzači najprv kontaktovať Michala Kšiňana, člena Predstavenstva SAV, mailom: ksinan@up.upsav.sk.

Žiadosti posielajte na adresu:

Yan Pautrat, atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu

Tel: + 421 918 563 113, e-mail: yan.pautrat@diplomatie.gouv.fr

Podmienky oprávnenosti

Výzva je určená pre výskumných pracovníkov, ktorí sú držiteľmi titulu PhD. (alebo ekvivalentu) v čase podania žiadosti a obhájili doktorát pred maximálne ôsmimi rokmi, nemajú francúzske občianstvo a pracujú v ústave alebo centre SAV. Znalosť francúzskeho jazyka je výhodou, ale nie je podmienkou prihlášky.

Kritériá hodnotenia projektu

Žiadosti bude hodnotiť zmiešaná komisia odborníkov vytvorená na základe dohody o spolupráci medzi CEFRES a SAV. Žiadatelia musia predložiť projekt interdisciplinárnej vedeckej spolupráce a projekt seminára (výskumného alebo pre doktorandov), ktorý sa bude konať na Slovensku a ktorý vyústi do podania medzinárodného projektu Emerging Actions medzi Národným centrom pre vedecký výskum a SAV v spolupráci s pražským CEFRES. Pri hodnotení sa zohľadní:

 • samotná žiadosť a vedecký profil uchádzača;
 • kvalita vedeckého projektu, v rámci ktorého sa má štipendijný pobyt uskutočniť;
 • kvalita projektu seminára, ktorý žiadateľ navrhne zorganizovať na Slovensku a jeho vplyv na vedeckú spoluprácu medzi Slovenskou akadémiou vied, CEM a CEFRES.

Vedecké oblasti

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky oblasti humanitných a spoločenských vied, ale odporúčaná téma je: "Vytváranie, dekonštrukcia a využívanie strachu: interdisciplinárny priestor".

Žiadosť musí obsahovať:

Môže byť podaná vo francúzskom alebo v anglickom jazyku:

 • priložený vyplnený formulár žiadosti;
 • vedecký životopis uchádzača;
 • popis vedeckého projektu o inovatívnych a interdisciplinárnych výskumných témach, navrhnutie dátumu, kedy by sa mal pobyt uskutočniť (max. dve strany);
 • predstavenie seminára, ktorý sa uskutoční na Slovensku a jeho očakávaný dosah (1 strana);
 • súhlas riaditeľa vysielajúceho ústavu alebo centra SAV, najlepšie s odôvodnením, napísaný vo francúzštine alebo v angličtine. Súhlas má obsahovať podporu žiadateľa a podporu organizácie seminára;
 • pozývací list od riaditeľa francúzskej hostiteľskej organizácie, najlepšie s odôvodnením, ktorý musí byť napísaný vo francúzštine alebo v angličtine (môže byť dodaný aj po udelení štipendia).

Viac informácií na linku

Kontakt SAV: Ľudmila Dolná, dolna@up.upsav.sk

Súvisiace články