Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zľava pracovníčka politickej sekcie britského veľvyslanectva Lenka Semančíková, Martyn Cushyng, oblastný riaditeľ sekcie vedy a inovácií pre strednú Európu, Tomáš Hromádka, člen P SAV a František Fundárek z odboru medzinárodnej spolupráce

Zástupcovia SAV a britského veľvyslanectva o budúcej spolupráci

16. 1. 2023 | videné 703-krát

V pondelok 16. januára 2023 navštívili SAV zástupcovia britského veľvyslanectva Martyn Cushyng, oblastný riaditeľ sekcie vedy a inovácií pre strednú Európu a pracovníčka politickej sekcie veľvyslanectva Lenka Semančíková. Za SAV sa prijatia zúčastnili zástupca podpredsedníčky pre zahraničné styky MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD., a Mgr. František Fundárek, CSc., za Odbor medzinárodnej spolupráce SAV.

T. Hromádka na úvod oboznámil hostí so štruktúrou a spôsobom fungovania akadémie. Uviedol, že v minulosti SAV spolupracovala s viacerými britskými vedecko-výskumnými inštitúciami (Royal Society of London, British Academy), no po roku 2010 sa toto partnerstvo ukončilo. V súčasnosti sa slovenskí a britskí vedci zúčastňujú na 61 spoločných projektoch riešených väčšinou v rámci širších medzinárodných konzorcií (najvýraznejšie sú zastúpené programy COST, Horizont 2020 a Horizont Európa). F. Fundárek stručne informoval o programe bilaterálnej spolupráce Bilateral Mobility a vyzdvihol jeho prioritné zameranie na mladých vedeckých pracovníkov.

Zástupcovia oboch strán zdôraznili narastajúci význam bezpečnosti vedeckého výskumu, ktorá je ohrozovaná rôznymi formami hybridných hrozieb z Ruska, Číny a ďalších krajín s autoritárskymi režimami. T. Hromádka navrhol zorganizovať okrúhly stôl zameraný na bezpečnosť vedeckého výskumu, ktorého by sa okrem zástupcov SAV a britského veľvyslanectva zúčastnili i zástupcovia slovenských univerzít a ďalších zainteresovaných strán.  

Napriek neuspokojivému stavu v oblasti bilaterálnej spolupráce sa účastníci stretnutia zhodli v potrebe podniknúť kroky k jej obnoveniu, a to prioritne oslovením ústavov a centier SAV, ktoré sa aktívne zapájajú do programov multilaterálnej vedeckej spolupráce. M. Cushyng v tejto súvislosti prisľúbil SAV plnú súčinnosť a podporu pri napĺňaní tohto cieľa.

Zástupcovia britského veľvyslanectva sa tiež zaujímali o ciele SAV v najbližšom období, ako aj o formách pomoci Ukrajine. T. Hromádka uviedol, že SAV sa zapojila do iniciatívy „Science for Ukraine“, v rámci ktorej ponúka štipendiá pre excelentných výskumníkov/výskumníčky ohrozených konfliktom na Ukrajine. Od spustenia programu SAV pomohla nájsť uplatnenie na Slovensku desiatkam ukrajinských vedeckých pracovníkov. T. Hromádka informoval aj o sérii podujatí pri príležitosti 70. výročia vzniku SAV a o pripravovanej Národnej stratégii výskumu, vývoja a inovácií, pričom zdôraznil potrebu prioritizácie základného výskumu, ako aj zintenzívnenia spolupráce s priemyselným sektorom so zreteľom na zakladanie nových start-upov. Napĺňaniu týchto cieľov vo významnej miere napomôže nedávno zavŕšená transformácia ústavov a centier SAV na verejné výskumné inštitúcie.

 

Spracoval: František Fundárek, OMS SAV

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články