Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na konferenciu

Konferencia Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území strednej a východnej Európy, 1900 – 1950

16. 1. 2023 | videné 406-krát

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., pripomína, že do konca januára je stále možnosť prihlásiť sa na konferenciu Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území strednej a východnej Európy, 1900 – 1950, ktorá sa koná 25. – 26. apríla 2023 v Košiciach. Hlavným rečníkom konferencie bude PhDr. Martin Klečacký, Ph.D., z Masarykovho ústavu a Akademie věd ČR.

Verejní zamestnanci tvorili kľúčovú stabilizujúcu zložku všetkých politických zriadení – demokratických aj nedemokratických –, ktoré existovali v štátoch strednej a východnej Európy počas 20. storočia. Podľa najnovšieho výskumu ich úloha však mohla byť kľúčová v čase krízy, ako aj počas zmien režimov a štátnych hraníc. Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie výsledky vedeckého skúmania o postavení a lojalite verejných zamestnancov (t. j. zamestnancov štátnych úradov a samospráv) na území strednej a východnej Európy v prvej polovici 20. storočia.

Okruhy navrhovaných tém:

  • procesy a problémy integrácie starého úradníckeho aparátu do novovzniknutých štátnych útvarov;
  • vynútená migrácia verejných zamestnancov;
  • otázka prepustených a/alebo radikalizovaných skupín verejných zamestnancov;
  • problematika prísahy vernosti;
  • otázka národnej a politickej spoľahlivosti verejných zamestnancov;
  • problémy súvisiace s nedostatkom ľudských zdrojov vo verejnej správe v povojnovom období či v období zmeny režimu.

Konferenčné príspevky, ktoré prejdú recenzným konaním, sa budú publikovať v editovanej monografii. Konferenčný poplatok sa neuhrádza. Konferenčnými jazykmi sú slovenčina a angličtina. Návrhy tém spolu s abstraktom (max. 500 slov) a so stručným životopisom (max. 150 slov) treba zaslať do 31. januára 2023 na adresu: szeghy@saske.sk alebo fogelova@saske.sk.

Viac informácií

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Súvisiace články