Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Mária Kusá s Čestnou plaketou SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách. Vľavo podpredseda SAV pre 3. oddelenie vied Miroslav Morovics

Predsedníctvo SAV ocenilo prácu prof. Márie Kusej z Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i.

9. 1. 2023 | videné 634-krát

Predsedníctvo SAV na základe podnetu vedenia a vedeckej rady Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., ocenilo vedeckú prácu a výsledky translatologičky a rusistky Márie Kusej Čestnou plaketou SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách. V stredu 14. decembra 2022 plaketu profesorke Márii Kusej slávnostne odovzdal podpredseda SAV za 3. oddelenie vied RNDr. Miroslav Morovics, CSc., na pôde Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., za prítomnosti jej kolegýň a kolegov.

Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., (1957) je ako vedecká a neskôr samostatná vedecká pracovníčka už 35 rokov dôležitou členkou vedeckého tímu Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., kde vedie oddelenie translatológie a mnohé úspešné projekty VEGA v oblasti výskumu teórie a dejín prekladu umeleckej literatúry. Zároveň pracuje na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Dlhé roky pôsobí ako školiteľka a členka odborových komisií doktorandského štúdia, predsedníčka či podpredsedníčka komisie VEGA, členka redakčných rád vedeckých časopisov doma a v zahraničí. Je autorkou viacerých monografií, množstva štúdií a článkov v domácich i zahraničných časopisoch a vedeckých zborníkoch, spoluautorkou a zostavovateľkou kolektívnych publikácií. Jej vedecké pôsobenie vyvolalo veľký citačný ohlas a bolo viackrát ocenené.

V personálnej bibliografii Márie Kusej Inšpiratívnosť pomedzných pohľadov, ktorá vyšla pri príležitosti jej životného jubilea v roku 2017, literárna vedkyňa Libuša Vajdová zhrnula kvality literárnovedného pôsobenia profesorky Kusej nasledovne: „1. Schopnosť vidieť literárne fenomény širšie, na rozhraní, ponad ich hranice, či už národné, alebo jazykové [...] (videnie rôznych literatúr pospolu – ruská, litovská, ukrajinská, sovietske literatúry, francúzska, slovenská, česká a mnohé ďalšie). 2. Schopnosť prekročiť čisto literárne zretele pri výskume prekladu (záujem o literatúru špeciálnych funkcií, nutnosť skúmať množstvo ďalších prejavov kultúry ako tlmočenie, často neliterárne, filmové titulky, divadelné texty, preklad špeciálnych funkcií napr. pre nepočujúcich a pod.) [...] 3. Obrovské zásluhy na výchove mladých adeptov translatologického štúdia (množstvo úspešných doktorandov), na organizácii Letnej školy prekladu a konferencií doktorandov, na podnecovaní prejavov celej generácie vedeckých pracovníkov v literatúre.“

 

Text: ÚSvL SAV, v. v. i.

Foto: Igor Tyšš, ÚSvL SAV, v. v. i.

Súvisiace články