Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Snem SAV schválil Zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie na rok 2023

20. 12. 2022 | videné 729-krát

Poslednýkrát v tomto roku sa uskutočnilo v utorok 20. decembra 2022 zasadnutie Snemu SAV. Na rokovaní, ktoré sa konalo online, snem schválil Zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie na rok 2023.

S informáciou o aktuálnej situácii SAV vystúpil predseda SAV Pavol Šajgalík, ktorý už v úvode zdôraznil, že situáciu v akadémii komplikuje politická situácia a s ňou súvisiace schvaľovanie rozpočtu Slovenskej republiky v Národnej rade SR. Výrazným faktorom neistoty je aj aktuálna nestabilita v cenách energií. Predseda SAV ocenil, že už je pripravená architektonická súťaž, ktorej výsledkom bude nový urbanisticko-architektonický plán areálu na Patrónke. V druhej časti bodu Informácie o aktuálnej situácii SAV vystúpil podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie Peter Samuely, ktorý hovoril o výsledkoch akreditácií na ústavoch a centrách SAV za roky 2016 – 2021. Zdôraznil, že išlo o absolútne nezávislé hodnotenie panelov a metapanelu. Kompletná správa o výsledkoch má byť zverejnená v krátkom čase. Snem SAV zobral na vedomie Informáciu o aktuálnej situácii SAV prednesenú predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom a podpredsedom SAV pre vedu, výskum a inovácie Petrom Samuelym.

Prerokovanie Zásad návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie na rok 2023 vyvolalo diskusiu najmä v súvislosti s rastom energií a rozdielnym zameraním a umiestnením organizácií SAV. Snem SAV schválil pripomienku, že v prípade neprijatia zákona o štátnom rozpočte na rok 2023 v NR SR sa budú ustanovenia zásad riadiť ustanoveniami o rozpočtovom provizóriu.

Snem SAV napokon schválil Zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie na rok 2023 s pripomienkami a uložil Predsedníctvu SAV dopracovať úplné znenie dokumentu a zverejniť ho na webovom sídle SAV.

Predseda Snemu SAV Radoslav Passia v závere poprial všetkým zúčastneným krásne a pokojné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2023.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Pavol Novák, CSČ SAV, v. v. i.

Súvisiace články