Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračné foto: Raze Solar/Unsplash

Očakávania slovenských zamestnávateľov v súvislosti s ozeleňovaním ekonomiky

13. 12. 2022 | videné 539-krát

V priebehu najbližších rokov európske hospodárstvo podstúpi postupný proces transformácie smerom k uhlíkovej neutralite. Prispeje k tomu súhra viacerých faktorov, vrátane legislatívnych – záväzok EÚ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 (EU Green Deal) a geopolitických – vojenský konflikt na Ukrajine. Európska únia plánuje na dosiahnutie týchto cieľov preinvestovať viac ako 600 mld. eur z plánu obnovy NextGenerationEU a programového obdobia 2021-2027. Tento proces zasiahne všetky oblasti spoločnosti a nevyhne sa ani zmenám na trhu práce. Z tohto dôvodu sa v prieskume realizovanom začiatkom roku 2022 výskumníci Ekonomického ústavu SAV, v. v. i., pýtali slovenských zamestnávateľov na ich očakávania týkajúce sa dôsledkov zelenej transformácie na rôzne skupiny zamestnancov podľa úrovne ich zručností.

Pozitívne možno vnímať, že respondenti neočakávajú zásadný negatívny vplyv prechodu na zelené hospodárstvo na úroveň zamestnanosti. Najväčšie obavy zo zániku pracovných miest sa majú zamestnávatelia v prípade nízko kvalifikovaných pozícií.

Dôležitým posolstvom respondentov bolo, že zelené pracovné miesta si vyžiadajú investície do ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy a/alebo zmeny vo vzdelávacích programoch (viac ako 70 % odpovedí pre každú z úrovní kvalifikácie). Naopak menej ako pätina respondentov neočakáva, že v dôsledku prechodu na zelené hospodárstvo vznikne potreba vzdelávania a zamestnanosti.

Najvýraznejšiu potrebu ďalšieho vzdelávania očakávajú zamestnávatelia v prípade stredne kvalifikovaných pozícií (viac ako 90 %), po ktorých nasledujú vysokokvalifikované profesie (približne 85 %). Respondenti označili za vysoko pravdepodobné, že na uspokojenie potrieb zelených pracovných miest nebude stačiť len zvyšovanie existujúcich zručností. Preto bude nevyhnutné realizovať vzdelávanie a tréningy spojené nie len s aktualizáciou existujúcich zručností, ale aj so získavaním nových vedomostí a zručností.

Prieskum predstavuje jednu z aktivít projektu INTERCEPT-motIvating mobiliziNg supporTing nEets gReen CarEer PaThway, ktorý finančne podporili EEA a Norway Grants z Fondu pre zamestnanosť mladých sumou 2,18 mil. eur. Hlavným cieľom projektu je tvorba inovatívneho  systému, ktorý napomôže mladým ľuďom vo veku 25 – 29 rokov, neaktívnym na trhu práce, aby využili možnosti odbornej prípravy na získanie zamestnania v zelenej ekonomike.

Výskumná správa projektu je dostupná TU.

Viac informácií o projekte je dostupných na stránkach: https://interceptproject.eu/ a https://eeagrants.org/.

 

Spracoval: Ivan Lichner, Ekonomický ústav SAV, v. v. i.

Ilustračné foto: Raze Solar/Unsplash 

Súvisiace články