Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Spoločné štipendiá francúzskej vlády a SAV v oblasti humanitných a spoločenských vied pre rok 2023

22. 11. 2022 | videné 587-krát

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku, Francúzsky inštitút na Slovensku a Slovenská akadémia vied v spolupráci s Francúzskym ústavom pre výskum spoločenských vedách (CEFRES) a výskumným zoskupením Poznanie stredo-východnej Európy (CEM) ponúkajú program podpory vedeckých pobytov v oblasti humanitných a spoločenských vied vo Francúzsku v roku 2023.

Program je určený pre mladých vedeckovýskumných pracovníkov pôsobiacich v ústavoch a centrách SAV a jeho cieľom je podpora slovensko-francúzskej spolupráce v tejto oblasti prostredníctvom dvojmesačného výskumného pobytu s vedeckou podporou vybraného francúzskeho partnera, tímov zo CEFRES a členov zoskupenia CEM.

Žiadosti predkladajú mladí vedeckovýskumní pracovníci individuálne, kľúčovým prvkom pri ich hodnotení však bude podpora členov CEFRES a CEM.

Ambíciou programu je vytvoriť trvalú vedeckovýskumnú spoluprácu medzi francúzskymi a slovenskými partnermi, ktorí sa zapoja do riešenia inovatívnych a interdisciplinárnych tém v oblasti spoločenských a humanitných vied.

Štipendium od Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku, Francúzskeho inštitútu na Slovensku a SAV, ktorého suma závisí od postavenia uchádzača, sa pohybuje od 1704 do 2055 eur mesačne počas dvoch mesiacov. Medzi výhody štipendia patrí aj pomoc pri hľadaní ubytovania prostredníctvom francúzskej agentúry Campus France.

Očakávané výsledky

Očakáva sa do konca roka 2023 prezentácia výsledkov spolupráce na seminári CEFRES, ktorý bude nasledovať po pobyte vo Francúzsku (prezenčne alebo online; CEFRES uhradí cestovné náklady a náklady na ubytovanie prednášajúceho v Prahe).

Zorganizovanie seminára (výskumného alebo pre doktorandov), ktorý sa uskutoční na Slovensku. Na organizáciu seminára na Slovensku sa neposkytuje žiadny finančný príspevok a za hľadanie primeraného financovania zodpovedá žiadateľ.

Úspešní uchádzači tejto výzvy budú vyzvaní na podanie žiadosti o grant typu CNRS IEA s odporúčanou témou Vytváranie, dekonštruovanie a využívanie strachu: interdisciplinárny priestor. Žiadateľ však môže navrhnúť aj vlastnú tému.

Harmonogram

• Dátum otvorenia výzvy na predkladanie žiadostí: 15. novembra 2022

• Uzávierka termínu na predkladanie žiadostí: 23. december 2022

• Pohovory s uchádzačmi: v týždni od 9. do 13. januára 2023

• Zverejnenie výsledkov: 17. januára 2023

• Pobyt vo Francúzsku: od 15. februára do 30. novembra 2023

• Usporiadanie francúzsko-slovenského seminára na Slovensku: od 1. januára do 31. augusta 2024.

Všetky žiadosti o informácie alebo podávanie žiadosti adresujte:

Yan Pautrat, atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu, tel.: + 421 918 563 113, yan.pautrat@diplomatie.gouv.fr

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky oblasti humanitných a spoločenských vied, ale odporúčaná téma je: Vytváranie, dekonštruovanie a využívanie strachu: interdisciplinárny priestor.

Žiadosť (môže byť podaná vo francúzskom alebo v anglickom jazyku) musí obsahovať:

• Priložený vyplnený formulár žiadosti;

• Vedecký životopis uchádzača;

• Popis vedeckého projektu, v rámci ktorého sa má uskutočniť štipendijný pobyt (max. dve strany);

• Predstavenie cieľa pobytu a jeho očakávaných výsledkov s uvedením plánovaných dátumov pobytu (max. dve strany);

• Pozývací list od riaditeľa francúzskej hostiteľskej organizácie, najlepšie s odôvodnením, ktorý musí byť napísaný vo francúzštine alebo v angličtine;

• Súhlas riaditeľa vysielajúceho ústavu alebo centra SAV, najlepšie s odôvodnením, napísaný vo francúzštine alebo v angličtine.

Kontakt FR: Yan Pautrat, Attaché de coopération scientifique et universitaire, tel.: + 421 918 563 113,           yan.pautrat@diplomatie.gouv.fr, kontakt SAV: PhDr. Ľudmila Dolná, PhD., dolna@up.upsav.sk

Podrobné informácie

Súvisiace články