Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Opustil nás doc. PhDr. Dezider Kollár, CSc.

8. 11. 2022 | videné 1110-krát

S hlbokým zármutkom si dovoľujeme informovať, že dňa 4. novembra 2022 nás navždy opustil náš bývalý riaditeľ, jeden zo zakladateľov modernej slovenskej dvojjazyčnej lexikografie, človek s veľkým srdcom, citlivou dušou a pevným charakterom, doc. PhDr. Dezider Kollár, CSc. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v stredu 9. novembra 2022 o 14.00 hod v Dome smútku v Ivanke pri Dunaji.

Dezider Kollár sa narodil 29. marca 1931 v Hronci, okres Brezno. Študoval na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, ako aj FF Karlovej univerzity v Prahe, odbor ruský jazyk a slovenský jazyk .

Začiatok jeho profesijnej kariéry sa spája s Ústavom slovenského jazyka SAV (1954). Odvtedy si neustále zvyšoval svoju odbornú, akademickú (1959 CSc.) a vedecko-pedagogickú kvalifikáciu  (docent, vedúci vedecky pracovník) a spôsobilosť. V rokoch 1972 až 1984 bol vedúcim katedry ruského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Trnave, kde bol v rokoch 1980 – 1984 aj prodekanom pre výchovnovzdelávaciu činnosť. 

V rokoch 1984-1995 pracoval v Inštitúte pre výchovu vedeckých pracovníkov SAV (od roku 1991 Inštitút jazykov SAV) Počas svojho pôsobenia v IJ SAV veľmi úzko spolupracoval s JÚĽŠ SAV a Ústavom slavistiky SAV.  Bol členom, resp. výkonným tajomníkom rôznych odborných komitétov, členom Vedeckej rady VŠ a komisií pre obhajoby kandidátskych dizertačných prac. Za svoju významnú a záslužnú pracú bol viacnásobne ocenený rôznymi medailami, pamätnými plaketami či odznakmi. Ocenením jeho prínosu do slovenskej vedy a pedagogiky je aj zaradenie jeho mena do heslára mnohých významných encyklopedických diel, za všetky uvedieme celosvetovo uznávanú World Directory of Linguistics.

Jeho výskumná činnosť bola zameraná najmä na dejiny ruského jazyka, konfrontačné štúdium ruskej a slovenskej lexiky, gramatickej stavby jazyka a teórie vyučovania ruského jazyka. Jeho publikačná aktivita je pozoruhodná. Z dlhého zoznamu spomeňme aspoň Veľký slovensko-rusky slovník (kol. autorov), Veda, vol. 1-6, Veľký rusko-slovensky slovník vol. 1-5, Slovensko-ruský právnický a ekonomicky slovník (kol. autorov). Osobitne záslužná bola jeho práca pre časopis Slavica Slovaca, v ktorom od jeho založenia v roku 1966 vykonával funkciu výkonného redaktora a neskôr aj hlavného redaktora.

Všetkých, ktori ste poznali nášho pána docenta Dezidera Kollára prosíme, venujte mu pietnu spomienku. Ďakujeme!

 

Spracovala: Maria Stašková za kolektív bývalých pracovníkov IJ SAV  

Foto: archív Dezidera Kollára

Súvisiace články