Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Novým predsedom Snemu SAV je Radoslav Passia

4. 10. 2022 | videné 686-krát

Snem SAV na svojom online zasadnutí v utorok 27. septembra 2022 zvolil nového predsedu a podpredsedov pre ďalšie funkčné obdobie. Snem SAV bude viesť Radoslav Passia z 3. komory Snemu SAV.

Na úvod rokovania Snem SAV zobral na vedomie kontrolu správnosti zápisnice a kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Snemu SAV.

So Správou o činnosti snemu za obdobie prvej tretiny jeho funkčného obdobia vystúpila predsedníčka snemu Katarína Gmucová, ktorá zhrnula najdôležitejšie udalosti a rozhodnutia snemu počas tohto obdobia. Snem SAV zobral prednesenú správu o činnosti na vedomie. Snem potom pristúpil k online voľbe nového predsedu Snemu SAV. Novým predsedom Snemu SAV sa stal Radoslav Passia, za podpredsedov snemu boli zvolení Ľuboš Kľučár a Katarína Gmucová. Snem SAV výsledky volieb schválil.

S informáciou o aktuálnej situácii v SAV vystúpil predseda akadémie Pavol Šajgalík, ktorý v úvode poďakoval doterajšej predsedníčke Snemu SAV Kataríne Gmucovej za spoluprácu. Informoval o prebiehajúcej akreditácii ústavov, ktorá je podľa neho veľmi konštruktívna. Zmienil sa aj o konferencii k systému hodnotenia na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR (VER 2022) a o Pláne obnovy. Témou bolo aj šetrenie energiami, predseda akadémie sa kriticky vyjadril o doterajšom fungovaní vykurovacieho systému v areáli SAV na bratislavskej Patrónke. Podrobnejšie k niektorým bodom hovorili členovia Predsedníctva SAV. Podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie Peter Samuely  vystúpil s príspevkom k účasti na konferencii VER 2022 a ozrejmil systém hodnotenia, ktorý je podľa neho zameraný len na jednu časť z troch dôležitých oblastí hodnotenia –  výkon meraný 25 vybranými reprezentatívnymi publikáciami. SAV systém hodnotenia pripomienkovala. S informáciou o problémoch zahraničných doktorandov, najmä z tzv. tretích krajín, vystúpila členka P SAV Ľubica Lacinová, ktorá pripomenula aj motivačné štipendiá. O spolupráci s Ministerstvom dopravy SR pri výzvach v rámci Plánu obnovy hovoril člen P SAV Pavol Siman. O opatreniach súvisiacich s energetickou krízou hovoril ďalší člen P SAV František Simančík. Snem zobral informáciu o aktuálnej situácii v SAV na vedomie.

Ďalším bodom rokovania boli pripomienky k návrhu dodatku k Štatútu SAV, pri jeho prerokovávaní vystúpil aj predseda Učenej spoločnosti Slovenska Jozef Noga. Diskutovalo sa hlavne o spôsobe nominácie nových členov UšSS. Snem schválil dodatok k Štatútu SAV s pripomienkami, zaviazal Predsedníctvo SAV zapracovať pripomienky do Štatútu SAV a zverejniť ho na svojom webovom sídle do 31. októbra 2022.

Snem prerokoval a schválil bez pripomienok Dodatok č. 1 k Zásadám návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie na rok 2022, ktorý predniesol podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu Juraj Koppel. Zároveň zaviazal P SAV zverejniť dokument na svojom webovom sídle do 31. októbra 2022.

Najviac rokovacieho času Snemu SAV zabrala diskusia k ďalšiemu bodu, ktorým bolo prerokovanie a schvaľovanie návrhu zásad výkonového financovania vedeckých organizácií SAV na roky 2023 – 2025, ktorý uviedol podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie Peter Samuely. Po dlhej diskusii Snem SAV s mnohými pripomienkami schválil Zásady výkonového financovania vedeckých organizácií SAV na roky 2023 – 2025 a zaviazal Predsedníctvo SAV zverejniť dokument na svojom webovom sídle do 31. októbra 2022.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Pavol Novák, CSČ SAV, v. v. i.

Súvisiace články