Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Uvedenie známok do života: Ján Madarás, gen. riaditeľ Ústavu vied o Zemi SAV a autori známok – akad. maliar a grafik Karol Felix a rytec František Horniak

Významné slovenské fosílie na poštových známkach

14. 9. 2022 | videné 618-krát

Poštová filatelistická služba (POFIS) sa na základe námetu Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i., rozhodla zobraziť výnimočné paleontologické nálezy z masívu Devínskej Kobyly v južnej časti Malých Karpát a z lokality Rohožník – Konopiská na nových poštových známkach. Obe známky vyšli 9. septembra 2022.

Masív Devínskej Kobyly v južnej časti Malých Karpát patrí medzi najvýznamnejšie paleontologické lokality nielen na Slovensku, ale aj v Európe a v niektorých zreteľoch aj na svete. „Významné je hlavne obdobie mladších treťohôr, báden a sarmat, pred približne 13,5 – 10 miliónmi rokov,“ objasňuje Ján Madarás, riaditeľ Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i., a ďalej ozrejmuje, že v mladších treťohorách (miocén) bola Devínska Kobyla súšou s polostrovným až ostrovným ekosystémom. Na základe zistených fosílnych spoločenstiev sa predpokladá, že pred zhruba 13 miliónmi rokov v tejto oblasti dominoval subtropický lesný humídny habitát so zdrojmi sladkej vody a s ojedinelými otvorenými plochami. Pobrežie tvorili skalnaté útesy a piesčité pláže, ktoré obmývalo plytké teplé more s bohatou morskou faunou

„Medzi významné paleontologické náleziská okrem všeobecne známeho Sandbergu, patrí aj  Bonanza, ktoré sa nachádza na severnom okraji Devínskej Kobyly, medzi Dúbravkou a Devínskou Novou Vsou. Lokalitu predstavuje trhlina v druhohorných vápencoch, ktorá je vyplnená morskými sedimentami mladších treťohôr – miocénu,“ popisuje vedec nálezisko, z ktorého boli opísané nálezy vzácnej fauny fosílnych morských a suchozemských stavovcov.  

„Jedným zo živočíchov obývajúcich tieto prostredia bol aj tuleň druhu Devinophoca claytoni. Fosílie tohto rodu a druhu tuleňa sa vyznačujú osobitnými morfologickými črtami, ktoré ho odlišujú od iných skupín tuleňov. Druh Devinophoca claytoni preto zaradili do novoopísanej podčeľade Devinophocinae. Z evolučného hľadiska predstavuje veľmi významný element reprezentujúci primitívnu skupinu tuleňov, ktorá sa považuje za predchodcov všetkých dnešných tuleňov s pôvodom na Devínskej Kobyle. Je to vzácny endemický druh s výskytom potvrdeným len v lokalite Bonanza,“ ozrejmuje nález J. Madarás a popisuje jeho výskyt – bol rozšírený v plytkovodných morských paleoprostrediach so zónami koralových rífov v blízkosti niekdajšieho pobrežia Devínskej Kobyly, na východnom okraji treťohorného mora nazvaného centrálna Paratethys. „Na základe morfológie lebky sa predpokladá, že druh Devinophoca claytoni sa živil mäkkýšmi a kôrovcami,“ dopĺňa vedec.

Fosília holotypovej lebky tuleňa je uložená v zbierkach Slovenského národného múzea – Prírodovedného múzea v Bratislave a patrí medzi najvzácnejšie paleontologické zbierkové položky. 

Spolu s lebkou tuleňa  Devinophoca claytoni v sérii a na tlačovom liste s dátumom uvedenia známok do obehu 9. 9. 2022 vyšla aj ďalšia známka s významnou fosíliou z rovnakého geologického obdobia, ale z lokality Rohožník – Konopiská, ulitník Vexillum svagrovskyi, ktorý je tiež endemickým druhom a jeho nálezy sú doposiaľ známe len z lokality pri Rohožníku.

Obe poštové známky boli inaugurované 9. septembra 2022 v SNM – Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku, v Devínskej Novej Vsi. Na slávnosti sa zúčastnili okrem zástupcov organizátorov zo Slovenskej pošty, Zväzu slovenských filatelistov, múzeí, Mestskej časti Devínska Nová Ves, filatelistických klubov, Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i., Geoparku Malé Karpaty a Paleoklubu aj tí, ktorí stáli za nálezom tulenej lebky – objaviteľ Štefan Meszároš a spoluautor odborného opisu lokality a nálezu – emeritný profesor Peter Holec z Prírodovedeckej fakulty UK. Prítomní účastníci z radov filatelistov radi využili možnosť získať podpis aj od autorov známok – autora výtvarného návrhu známok a hárčeka – akad. mal. Karola Felixa, rytca známok a hárčeka – Františka Horniaka a autora inauguračnej pečiatky Adriana Ferdu. Inaugurácie sa zúčastnila aj odborná pracovníčka z Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i., – Ivana Koubová, ktorá je aj vynikajúcou ilustrátorkou. Jej rekonštrukcie paleoprostredia pobrežia a mora v oblasti Devínskej Kobyly sa použili na špeciálnych pohľadniciach – carte maximum.

Fotogaléria z podujatia

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky  

Súvisiace články