Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zo slávnostného oceňovania

SAV ocenila autorov špičkových publikácií

13. 9. 2022 | videné 1486-krát

Ocenením špičkových publikácií chce Predsedníctvo SAV najmä ohodnotiť úspechy vedeckých pracovníkov, ktorým sa podarilo preniknúť do vedeckých časopisov mimoriadnej prestíže, zverejniť práce s mimoriadne vysokým počtom citácií v medzinárodne akceptovaných a viditeľných databázach alebo vydať špičkové vedecké monografie v renomovaných vydavateľstvách. Zároveň ich chce stimulovať k ďalším excelentným výkonom.

„Dnešný pohľad do sály ma napĺňa optimizmom,“ začal svoj príhovor k oceneným vedcom predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, ktorý vyzdvihol, že mnohí z nich sú relatívne mladí ľudia, „to dáva nádej, že ideme dobrou cestou a začína sa nám dariť. Oceňovanie špičkových publikácií je súčasťou nášho úsilia o excelentnosť.“  Tieto slová potvrdil aj podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie prof. Peter Samuely, ktorý potvrdil, že ocenení vedci sú naozaj „crème de la crème“ návrhov, ktoré udeleniu cien predchádzali.

V utorok 13. septembra 2022 si Malom kongresovom centre Vydavateľstva SAV Veda prevzali ceny títo vedci SAV. 

Špičkové časopisecké publikácie

 • RNDr. Vladimír Kovaľ, PhD., z  Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i., za publikáciu  Elektrickým poľom indukované transformácie v materiáloch na báze titaničitanu bizmutito-sodného publikovanú v Progress in Materials Science;
 • Ing. Filip Gucmann, PhD., z Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i., za publikáciu Rastrovacia tepelná mikroskopia pre presnú termografiu súčiastok v nanoškále publikovanú v Nano Today;
 • Mgr. Jozef Ukropec, DrSc., z Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i., za publikáciu Spracovanie lipoproteínov v lyzozómoch endoteliálnych buniek stimuluje termogénnu adaptáciu “hnednutie” tukového tkaniva publikovanú v Cell Metabolism;
 • Peter Maňo, M.A., PhD., z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. za publikáciu s názvom: Ritualizácia zvyšuje vnímanú účinnosť inštrumentálnych akcií publikovanú v Cognition;
 • Peter Maňo, M.A., PhD., a PhDr. Vladimír Bahna, PhD., z  Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., za publikáciu Sociálna nerovnosť a signalizácia v nákladnom rituáli publikovanú v Evolution and Human Behavior;
 • doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc., z Prognostického ústavu SAV Centra spoločenských  a psychologických vied SAV, v. v. i., za publikáciu Dôvera a cestovný ruch. Teoretické reflexie publikovanú v Journal of Travel Research.

Vedecké publikácie s mimoriadne vysokým počtom citácií

 • RNDr. Mária Kazimírová, z Ústavu zoológie SAV, v. v. i., a Mgr. Eva Špitalská, PhD., z Virologického ústavu BMC SAV, v. v. i., za spoločný článok Ixodes ricinus a ním prenášané patogény v mestských a prímestských oblastiach Európy: nové nebezpečenstvá a význam pre verejné zdravie publikovaný vo Frontiers in Public Health;
 • doc. RNDr. Marek Vaculík, PhD., z Botanického ústavu SAV Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., za publikáciu Prehľad o toxicite hliníka pre rastliny od organizmu po bunkovú úroveň publikovanú v Environmental and Experimental Botany.

Špičkové vedecké monografie

 • Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD., z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., za monografiu Mariánska úcta medzi Rómami na Slovensku: Postmoderná náboženská odpoveď na marginalizáciu, ktorý vyšla vo vydavateľstve Palgrave Macmillan;
 • Ján Steinhübel, DrSc., z Historického ústavu SAV, v. v. i., za monografiu Nitrianske kniežatstvo. Počiatky stredovekého Slovenska vydanú vo vydavateľstve Leiden – Boston;
 • doc. PhDr. Juraj Pavúk, DrSc., z Archeologického ústavu SAV, v. v. i., za monografiu Neolitické tellové sídlisko v Gălăbniku, ktorú vydal Rakúsky archeologický ústav vo Viedni;
 • PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc., z Historického ústavu SAV, v. v. i., za monografiu Slovensko a nacistické Nemecko: o úlohe satelitných štátov v „nemeckom veľkopriestorovom hospodárstve“ vydanú vo vydavateľstve Ibidem, Stuttgart.

Nature Index publikácie

 • Mgr. Iuliia Vetrova z Elektrotechnického ústav SAV, v. v. i., za publikáciu Vyšetrovanie samonukleovaných skyrmiónových stavov vo feromagnetickom/nemagnetickom multivrstvovom disku;
 • Mgr. Michaela Sojková, PhD.,  z Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i., za publikáciu Rast ultratenkých vrstiev PtSe2 na supravodivej NbN podložke, publikovanú  v Applied Physics Letters;
 • RNDr. Naďa Mrkývková, PhD., z Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i., a Centra pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i., za publikáciu: Kombinácia in-situ fotoluminiscencie a RTG rozptylu odhaľuje tvorbu defektov v perovskitových vrstvách na báze olova a halogenidov, publikovanú v Journal of Physical Chemistry Letters;
 • RNDr. Ondrej Šofranko, PhD., z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., za publikáciu Misfity vrstevnatých zlúčenín: platforma pre silne dopované dvojrozmerné dichalkogenidy prechodových kovov, publikovanú v Advanced Functional Materials;
 • RNDr. Jozef Kačmarčík, PhD., z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., za publikáciu Rozsiahle kritické fluktuácie poľom indukovaného fázového prechodu v grafite, publikovanú vo Physical Review Letters;
 • Dr. Michal Mruczkiewicz z Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i., za publikáciu Modulovanie spektier spinových vĺn v magnonických kryštáloch z pásikov využitím piezoelektrickej vrstvy, publikovanú v Applied Physics Letters;
 • Mgr. Ivana Daubnerová, PhD., a RNDr. Dušan Žitňan, DrSc., z Ústavu zoológie SAV, v. v. i., za publikáciu Neuropeptid allatostatín C z cirkadiálnych DN1p neurónov riadi rytmy v procese oogenézy publikovanú  v Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America;
 • Mgr. Peter Baráth, PhD., Ing. Zuzana Pakanová, PhD., Mgr. Stanislav Kozmon, PhD., z Chemického ústavu SAV, v. v. i., za  publikáciu Wzm-Wzt ABC transportér katalyzuje translokáciu lipid-viazaného galaktánu cez plazmatickú membránu u mykobaktérií publikovanú v Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America;
 • prof. MUDr. Boris Mravec, PhD., a Mgr. Ľubica Horváthová, PhD., z Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i., za publikáciu Dezorganizácia a degenerácia sympatikovej inervácie pečene pri nealkoholovej tukovej chorobe pečene odhalená 3D zobrazením publikovanú v Science Advances;
 • Mgr. Miroslav Baláž, PhD., Mgr. Zuzana Kovaničová, PhD., prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., a Mgr. Jozef Ukropec, DrSc., z Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i., za publikáciu GPR180 receptor je nový komponent TGFβ signálnej dráhy, ktorý podporuje termogénnu aktivitu tukových buniek a sprostredkúva metabolické účinky adipokínu CTHRC1  publikovanú v Nature Communications;
 • Ing. Lucia Demková, PhD. a Mgr. Lucia Kučerová, DrSc., z Ústavu experimentálnej onkológie, BMC SAV, v. v. i., za publikáciu RNF43 inhibuje signalizáciu regulovanú cez WNT5A a potláča inváziu melanómu a rezistenciu na cielenú terapiu, publikovanú v eLife.

Nórsky register vedeckých časopisov

 • PhDr. Daniela Glavaničová, PhD., a Mgr. Ing. Miloš Kosterec, PhD., z Filozofického ústavu SAV, v. v. i., za článok Jemnozrnnosť poézie: nový argument proti prevládajúcej pozícii publikovaný v časopise Analysis;
 • PhDr. Marta Herucová, Ph.D., z Ústavu dejín umenia Centra vied o umení SAV, v. v. i., za  publikáciu Busta Cecílie Gonzagy: Donatello? publikovanú v Revue de lˈArt;
 • Mgr. Dominika Oravkinová, PhD., a prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc., za publikáciu Niektorí sú si rovnejší: Organizácia spoločnosti na sídlisku v Spišskom Štvrtku (staršia a stredná doba bronzová, Slovensko) publikovanú v Cambridge Archaeological Journal.
 • Mgr. Branislav  Uhrecký, PhD., Mgr. Jitka Gurňáková, PhD., a Mgr. Denisa Marcinechová z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., za pološtruktúrované rozhovory so zdravotníckymi záchranármi.

Podujatie moderoval Jaroslav Valent z Historického ústavu SAV, v. v. i.

Fotogaléria

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články