Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Zomrela ekonómka Ing. Herta Gabrielová, CSc.

6. 7. 2022 | zhliadnuté 439-krát

Vo veku 86 rokov zomrela dlhoročná vedecká pracovníčka Ekonomického ústavu SAV Ing. Herta Gabrielová, CSc.

Herta Gabrielová rod. Zöhrerová sa narodila 21.10.1935 v Bratislave. V rokoch 1955 až 1960 pracovala na Slovenskom štatistickom úrade, od 15.12.1960 do 31.12.2014 pracovala na Ekonomickom ústave SAV. Vysokoškolské štúdium absolvovala v diaľkovej forme v rokoch 1961 až 1966. Študovala odbor ekonomika poľnohospodárstva na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. V roku 1975 získala vedeckú hodnosť kandidáta ekonomických vied v odbore politická ekonómia. V období centrálne plánovanej ekonomiky sa zaoberala výskumom rozvoja odvetvia poľnohospodárstva a jeho väzbami na ďalšie odvetvia a národné hospodárstvo (napr. publikácia Národohospodárska efektívnosť odvetví poľnohospodárskej výroby: všeobecné metodologické otázky).

V období 1983 až 1990 bola vedeckou tajomníčkou EÚ SAV. Po roku 1989 Ing. Herta Gabrielová, CSc. pôsobila ako vedúca oddelenia makroekonómie, zástupkyňa riaditeľa, predsedníčka Edičnej rady EÚ SAV. Za zásluhy v spoločenských vedách jej bola udelená Strieborná čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra. V roku 2010 bola zaradená medzi významné osobnosti SAV.

Zmena spoločenského systému v roku 1989 priniesla výrazné zmeny v ekonomickom systéme, čo prinieslo veľa impulzov pre ekonomický výskum. Bola autorkou a spoluautorkou mnohých publikácií a vedeckých článkov: Ekonomika Slovenska na začiatku transformačného procesu, Vývojové tendencie v priemysle Slovenskej republiky a štruktúrna politika v podmienkach ekonomickej transformácie, Správy o hospodárskom vývoji Slovenska pre EHK OSN (Economic development of Slovakia), Hospodársky vývoj Slovenska, Identifikácia predpokladov a možností prekonávania technologickej a inovačnej medzery SR, Sektorová a odvetvová štruktúra slovenskej ekonomiky, Trendy v inovačnej výkonnosti a inovačnej politike, Európska únia a Slovensko, Ekonomické a sociálne súvislosti integrácie Slovenska do Európskej únie, Štruktúra slovenskej ekonomiky pred a po recesii, Ekonomické a sociálne súvislosti integrácie Slovenska do Európskej únie, Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti, Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti, Hospodárska politika Európskej únie a Slovenska v EÚ a ďalšie.

Ing. Herta Gabrielová, CSc. mala vždy záujem o rozvoj Ekonomického ústavu SAV. Rada sa zúčastňovala na konštruktívnych diskusiách, jej argumentácia bola založená na precíznych výpočtoch. Na jej vysoké pracovné nasadenie nezabudneme.

Česť jej pamiatke.

Posledná rozlúčka bude v pondelok 11. 7. 2022 o 16.15 h v Krematóriu v Bratislave.

 

Spracoval: Jaroslav Vokoun, Ekonomický ústav SAV, v. v. i.

Súvisiace články