Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zľava podpredseda SAV J. Koppel, ocenení M. Omastová a I. Lacík a podpredseda SAV pre 2. OV K. Marhold

Čestná plaketa SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách pre Máriu Omastovú a Igora Lacíka

2. 6. 2022 | videné 639-krát

Pri príležitosti životných jubileí ako ocenenie doterajšej vedeckej práce v SAV si 2. júna 2022 prevzali z rúk podpredsedu SAV pre legislatívu a ekonomiku Juraja Koppela čestné plakety SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách Mária Omastová a  Igor Lacík, dlhoroční pracovníci Ústavu polymérov SAV, v. v. i. Pri slávnostnom  udeľovaní  plakety boli prítomní aj podpredseda SAV pre 2. oddelenie vied Karol Marhold, členovia Predsedníctva SAV Ľubica Lacinová a Tomáš Hromádka.

Ing. Mária Omastová, DrSc.,

je vedúca vedecká pracovníčka Ústavu polymérov SAV, v. v. i., a významná osobnosť v oblasti makromolekulovej chémie. Vyštudovala na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, kde v roku 1985 získala titul Ing. v špecializácii Technická fyzikálna a analytická chémia. Počas štúdia už pôsobila ako pomocná vedecká sila a diplomantka na Ústave polymérov, kde postupne nastúpila aj ako PhD študentka a v roku 1993 obhájila titul PhD s prácou Syntéza polypyrolu v prítomnosti chlorochromanu pyridínia a štúdium jeho vlastností.

Potom pôsobila na Ústave pre výskum polymérov v Drážďanoch a od návratu na Ústav polymérov SAV pôsobí ako výskumná a vývojová pracovníčka, samostatná vedecká pracovníčka a od roku 2008 ako vedúca vedecká pracovníčka. V roku 2009 jej bol udelený titul DrSc. v odbore makromolekulová chémia. Od roku 2009 je vedúcou Oddelenia kompozitných materiálov a od roku 2011 buduje Výskumné a demonštračné laboratórium röntgenovej fotoelektrónovej spektroskopie.

Ako v laudáciu uviedol T. Hromádka, Mária Omastová patrí medzi významné predstaviteľky materiálového výskumu v oblasti makromolekulovej chémie, vo výskumnej činnosti sa zameriava predovšetkým na interdisciplinárny výskum polymérnych kompozitov a nanokompozitov. „V posledných rokoch je jednou z jej dominantných tém aj výskum nových druhov nanomateriálov napr. pre diagnostiku a cielenú liečbu rakovinových ochorení,“ vyzdvihol.

Význam výskumnej a vedecko-organizačnej činnosti Márie Omastovej potvrdzujú rôzne významné ocenenia – Vedkyňa roka 2016, Pribinov kríž I. triedy udelený prezidentom SR v roku 2019 a účasť vo finále súťaže ESET Science Award, Výnimočná osobnosť slovenskej vedy 2020.

Celé znenie laudácia Márie Omastovej v prílohe.

V ďakovnej reči Mária Omastová zvýraznila, akú významnú úlohu v jej vedeckom živote zohral samotný Ústav polymérov SAV, v. v. i. „Na ústave som našla nielen vedecké zázemie, ale aj ľudský prístup a takmer rodinné prostredie,“ konštatovala vedkyňa. „Som veľmi rada, že v ústave už máme rovnakých vedeckých zanietencov, ktorí budú v našej práci pokračovať.“

 

Ing. Igor Lacík, DrSc.,

je vedúci vedecký pracovník a vedúci Oddelenia pre výskum biomateriálov Ústavu polymérov SAV, v. v. i. Vyštudoval na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, kde v roku 1986 získal titul Ing. v odbore Technológia plastov a kaučuku. Už počas štúdia začal pracovať na Ústave polymérov SAV, kde po štúdiu nastúpil na doktorandské štúdium a v roku 1993 obhájil titul PhD s prácou na tému Polymerizácia v inverznej mikroemulzii.

Po obhajobe absolvoval dôležité postdoktorandské pobyty vo Francúzsku a na Vanderbilt University. Od roku 1996 pôsobí opäť na Ústave polymérov SAV ako vedecký a potom samostatný vedecký pracovník. V roku 2002 tu založil Oddelenie špeciálnych polymérov a biopolymérov. V roku 2009 mu udelili titul DrSc. za prácu na tému Vodorozpustné polyméry: radikálová polymerizácia a lekárske aplikácie.

Igor Lacík patrí medzi výrazné osobnosti výskumu v oblasti biomateriálov pre bunkové terapie a implantovateľných materiálov, konštatoval v laudáciu T. Hromádka, člen Predsedníctva SAV. „Ďalšie smerovanie jeho výskumu sa upriamilo na poznanie zákonitostí v kinetike a mechanizme radikálovej polymerizácie vo vodnej fáze, nielen vo forme základného výskumu, ale aj aplikovateľných výsledkov, čoho potvrdením je dlhoročný kontraktový výskum pre globálne chemické a farmaceutické firmy,“ zdôraznil T. Hromádka a ďalej uviedol, že projekty a spolupráce, ktoré Igor Lacík začal a rozvinul, pomohli získať silné meno ústavu v témach súvisiacich s kinetikou radikálovej polymerizácie a vývoja polymérnych mikrokapsúl v liečbe cukrovky. „Tieto oblasti výskumu doteraz predstavujú kmeňové témy Ústavu polymérov SAV, v. v. i.“

Významné sú aj popularizačné aktivity Igora Lacíka – založenie neziskového fondu Cukrovka a šírenie osvety v liečbe tejto rozšírenej a nepríjemnej civilizačnej choroby.

Za svoj prínos dostal Igor Lacík mnohé významné ocenenia: Osobnosť vedy a techniky SR (2018), Krištáľové krídlo za rok 2015 v kategórii Medicína a veda, finalista ESET Science Award 2019 Výnimočná osobnosť vedy. V neposlednom rade je aj nositeľom ceny Predsedníctva SAV za popularizáciu vedy v roku 2015.

Celé znenie laudácia Igora Lacíka v prílohe.

„Neviem si predstaviť lepší životný osud, ako robiť to, čo teraz – vedu,“ povedal po prevzatí čestnej plakety SAV Dionýza Ilkoviča Igor Lacík. „Je šťastie robiť, čo ma baví, a i tie prekážky, s ktorými sa dennodenne stretávame, sa potom prekonávajú oveľa ľahšie či s úsmevom,“ uviedol vedec pri ďakovaní za ocenenie.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články